Levendige discussies tijdens LNG-diner in Wijk aan Zee

Op 26 september werd door Provincie Noord Holland, Omgevingsdienst IJmond en het Nationaal LNG platform voor de tweede maal in Wijk aan Zee het LNG-diner georganiseerd. De setting bestond uit publieke en private partijen die gezamenlijk discussieerden over knelpunten, oplossingen en acties om de uitrol van LNG te versnellen in de regio.

Aanwezig waren toonaangevende verladers, transporteurs en andere stakeholders actief in wegvervoer en scheepvaart in de regio. Tijdens de bijeenkomst werd onder voorzitterschap van gedeputeerde de heer Tekin, levendig gediscussieerd over de stand van zaken van LNG als duurzame transitiebrandstof voor wegtransport en scheepvaart en de toepassing en productie van bio-LNG in de regio.

Zo gaf Ahold Delhaize een overzicht van het huidig wagenpark dat reeds op LNG rijdt, werd er gesproken over pilots voor TATA, ervaringen van GP Groot. Voor de scheepvaart gaf Kotug een interessante toepassing van LNG als drijvende walstroom faciliteit voor grote cruiseschepen in de zeehavens. HVC vertelde over de opwekking van Groen Gas en de business case om bio-LNG uit GFT te produceren in de regio.

In 2030 is er landelijk voldoende massa om bio-LNG te produceren om 2/3 het gehele wagenpark op bio-LNG te laten rijden. Elektrische aandrijvingen en waterstof voor zwaar wegvervoer en scheepvaart is nog verre toekomstmuziek en economisch niet haalbaar. Dit terwijl LNG nu mogelijk is en de toepassing van bio-LNG daar naadloos op aansluit (middels bijmengen) om ook CO2 uitstoot drastisch te reduceren. Naast GFT afval is visafval uit IJmuiden is bijvoorbeeld ook een grondstof voor productie van bio-LNG waar partijen in de regio naar kunnen kijken.

Een aantal knelpunten werd benoemd waar de Provincie Noord-Holland zich voor wil inzetten. Zoals het pleiten via het Inter Provinciaal Overleg voor een gelijk speelveld en uniforme toegangsregels en subsidiebeleid voor (bio-)LNG vrachtwagens in de provincies en Nederlandse steden.

Een ander actiepunt betreft het pleiten bij het Rijk voor het krijgen van duidelijkheid over de accijnsregeling om inzet van (bio-)LNG te stimuleren. Geconstateerd werd dat er op dit moment bij verladers veel onzekerheid is over dergelijke regelgeving, waardoor er terughoudendheid is om voor LNG te kiezen. Daarnaast leidt de lage olieprijs tot een business case die erg lastig is in de scheepvaart. Er wordt daarentegen wel een impuls veracht voor LNG door aanstaande regelgeving voor emissie eisen aan schepen.

De leveranciers van LNG investeren stevig in LNG-infrastructuur, zoals tankstations, bunkerinfrastructuur (o.a. een drijvend ponton). Toch is de infrastructuur nog niet dekkend, er moet nog teveel worden omgereden en in het buitenland zijn er nog erg weinig faciliteiten om LNG te tanken. Daarbij komen er betere motoren op de markt en zwaardere trucks met hogere vermogens

Kansrijke stromen lijken stabiele volume transporten over langere afstand. Voorbeelden kunnen zijn het vervoer tussen de veilingen, luchtvrachtvervoer tussen grote luchthavens. Gezien de druk om snel resultaten te boeken op gebied van verbetering van luchtkwaliteit en daarnaast CO2 reductie te halen, is actie nodig op korte termijn.
Geconstateerd werd dat het een zeer geslaagde avond was. Er is inhoudelijk veel besproken en gedeeld met elkaar en er liggen veel actiepunten bij de deelnemers om mee aan de slag te gaan.