Baanbrekende LNG-ontwikkeling in de binnenvaart

In 2019 kwam het schip de Werkendam wereldwijd in het nieuws als het eerste baggerschip dat geheel werd aangedreven door LNG. De bouw van het schip is een pilot die de transitie naar schonere scheepvaart stimuleert. Het schip neemt deel aan het pilotproject ‘Breakthrough LNG deployment in Inland Waterway Transport’ dat mede wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility (CEF) en wordt gecoördineerd door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Gedurende de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 november 2019 is het schip van maritiem dienstverlener Van Oord getest op varianties* in emissies en operationele kosten. Het Nationaal LNG Platform zet de belangrijkste conclusies uit het onderzoek voor u op een rij.

Emissie-reductie
Gedurende de pilot zijn voor vier emissiegroepen berekeningen gemaakt: NOx, CO, CxHy en PM. De metingen aan de LNG-aangedreven motoren aan boord van de Werkendam, zijn vergeleken met de limietwaarden van de CCR2 emissienorm én vergeleken met de nieuwe Stage V norm voor methaanslip.

  • NOx: de gemiddelde waarden van de emissiemetingen zijn 1,6 gram/kWh voor de drie gasgeneratoren en 7,7 gram/kWh voor de dieselgenerator aan boord van het schip. Dit houdt in dat mono-fuel gasmotoren aanzienlijk beter presteren op de NOx-uitstoot (gemiddeld -84%) in vergelijking tot dieselmotoren (+4%)**. De gasmotoren voldoen daarmee aan de limietwaarde van de nieuwe Stage V norm die sinds januari 2020 van kracht is voor nieuwe motoren.
  • CO: koolmonoxide is een typische emissie die vrijkomt bij onverbrande brandstof in een dieselmotor. De praktijk leert dat de gasmotor aan boord iets beter presteert dan de dieselmotor.
  • CxHy en C: koolwaterstof wordt gemeten om de methaanslip in de gasmotoren te bepalen. In dit onderzoek is de methaannorm van 6,19 gram/kWh in NRMM Stage V als uitgangspunt genomen om de gas- en dieselmotoren met elkaar te kunnen vergelijken. Uit het onderzoek blijkt dat de gasmotoren op een methaanslip-emissie uitkomen van circa 3 gram per kWh. Ze liggen daarmee ruim 50% onder de wettelijke norm.
  • PM: wat betreft de fijnstofuitstoot, presteren gasmotoren significant beter dan dieselmotoren.
Operationele kosten 
Tijdens de pilotperiode waren de LNG-kosten 21% lager dan de dieselkosten per geleverde MWh-energie. De netto operationele kosten met betrekking tot LNG kwamen echter hoger uit door het bunkeren van LNG, aangezien dit meer kost tijd dan het bunkeren van diesel. Daarnaast zorgde de exploitatie van de LNG-installatie voor een kleine kostenstijging. Door deze kosten worden de behaalde voordelen van een lagere LNG-prijs teniet gedaan. Verwacht wordt dat de situatie op termijn zal veranderen, wanneer bunkeroperaties optimaliseren en de onderhoudskosten afnemen.

Conclusie
Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat door het gebruik van de nieuwe LNG-technologie aan boord van de Werkendam emissies verminderen, minder brandstof wordt gebruikt en de LNG-technologie op termijn kostenbesparend zal zijn. De motoren presteren reeds op niveau van de nieuwste Stage V normen. Indien u interesse heeft alle bevindingen van het onderzoek en de technische achtergrondinformatie, vindt u hier het Breakthrough LNG parameters Werkendam eindrapport.
* De variantie betreft de vergelijking tussen de geïnstalleerde LNG-technologie en de conventionele dieselinstallatie. Daarnaast is er ook een vergelijking gemaakt van de emissie-gegevens tussen de proefopstelling en de pilotresultaten uit de praktijk.
** Het onderzoek is gebaseerd op motoren die gecertificeerd zijn op basis van de CCR II-norm.