Bedrijfsleven en milieuorganisaties willen samen werken aan versnelling LNG in de scheepvaart

Het gebruik van LNG (vloeibaar gas) in de scheepvaart kan  grote winst opleveren voor de gezondheid en natuur. Versnelde invoering hiervan is daarom één van de vier actiepunten waarover het Nationaal LNG Platform, Stichting Natuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en de Gelderse Natuur en Milieufederatie het eens zijn geworden.

Onder voorzitterschap van Energie Dialoog Nederland  hebben de partijen onderzoek laten doen naar de milieueffecten van LNG en een actieagenda over de rol van LNG bij verduurzaming van het zware transport opgesteld. Doel hiervan is om het potentieel van LNG optimaal te benutten en negatieve effecten te voorkomen. De belangrijkste punten uit de agenda zijn dat de partijen zich samen willen  inzetten voor:

  • De versnelde invoering van LNG in de scheepvaart. Met name de vervanging van de oudere motoren in de schepen door LNG motoren levert veel gezondheidswinst op.
  • De versnelde vervanging van oudere vuilere trucks door nieuwe EURO VI trucks.
  • De stimulering van de inzet van LBM (Vloeibaar gas op basis van groen gas) met name ten behoeve van de scheepvaart.
  • De minimalisering van de methaanverliezen over de hele keten zowel voor de scheepvaart als het wegtransport om te zorgen dat het overal klimaat effect van de invoering van LNG positief is en blijft.

TNO heeft een studie uitgevoerd waarin staat wat de milieueffecten zijn van de invoering van LNG als brandstof is, in vergelijking tot diesel. Beschikbare en toekomstige 0-emissie alternatieven waaronder elektrische, hybride en waterstof zijn niet in de vergelijking meegenomen.

Uit de gegevens blijkt dat de invoering van LNG vooral in de scheepvaart zorgt voor fors minder uitstoot van stikstofoxiden, fijn stof en zwaveldioxide. Dat zorgt voor minder schade aan de natuur en de gezondheid van mensen.  Deze  emissiereductie  is in de scheepvaart hoog omdat de emissienormen in de scheepvaart nog niet erg scherp zijn en er dus veel winst te behalen is.

Ook blijkt dat een aantal LNG vrachtwagenmotoren  schoner zijn dan dieselmotoren terwijl andere LNG motoren ongeveer hetzelfde presteren. De NOx en fijnstof emissiereductie door toepassing van LNG is in absolute termen (g/kWh) klein omdat de EURO VI norm al een hoge eis stelt aan alle motoren. Bij trucks zorgt daarom vooral de vervanging van oude vrachtwagens voor gezondheids- en milieu winst.  LNG-motoren zijn bovendien stiller dan dieselmotoren.

LNG motoren leveren tot 15% klimaatwinst ten opzichte van dieselmotoren. In de scheepvaart is bij de huidige generatie motoren gemiddeld nog geen klimaatwinst. Bij grotere motoren lijkt een reductie van 15% wel technisch mogelijk als de nog hoge methaanemissies worden teruggedrongen. Voor de toepassing van LNG is het van cruciaal belang om te zorgen voor een minimaal methaanverlies over de hele keten omdat er anders een negatief klimaateffect kan ontstaan.  Inmiddels is er project gestart om te bekijken hoe de methaanverliezen kunnen worden geminimaliseerd. Voor verdere klimaatwinst is introductie van hernieuwbaar gas nodig. Uit de TNO studie komt dat de hoeveelheid groen gas nog kan toenemen en daarmee in de toekomst een deel van de LNG inzet kan vergroenen.

De conclusies van de dialoog zijn vastgelegd in een korte rapportage (pdf) waarin de actiepunten waaraan gewerkt moet worden verder zijn uitgewerkt.

Zie ook: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) – Bedrijfsleven en milieu-organisaties werken samen aan versnelling LNG in de scheepvaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

Woordvoerder Natuur en Milieu:
Jolanda van Zwieten, tel: 06-46843537
e-mail: j.vanzwieten@natuurenmilieu.nl

Woordvoerder Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland:
Bert Bakker, tel: 06-24479428 / 070-3040114
e-mail:  b.bakker@milieufederatie.nl

Woordvoerder Nationaal LNG Platform:
Marjolein Boer, tel: 06-46 24 13 06
e-mail: marjolein@havencommunicatie.nl

Woordvoerder Gelderse Natuur en Milieufederatie
Joost Reijnen, tel: 06-50632073 / 026-3523741
e-mail: j.reijnen@gnmf.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie