Goed LNG-nieuws in het ontwerp-klimaatakkoord

Na een turbulent jaar voor de LNG-sector, sluiten we het jaar af met goed nieuws. Gisterenavond het nieuws uit de Tweede Kamer. Vanmiddag presenteerde het kabinet het ontwerp-klimaatakkoord dat de basis vormt voor de verdere uitwerking en onderhandelingen rondom (Bio-)LNG in 2019. Het is goed nieuws dat de overheid ook in het ontwerp-klimaatakkoord een duidelijk rol ziet voor de sector.

Compensatieregeling
Voor de ontwikkeling van LNG in het wegvervoer komt er een compensatieregeling als opvolger van de teruggaafregeling. Deze regeling geldt voor een periode van twee jaar om de LNG-sector te ondersteunen in de ontwikkeling van LNG naar Bio-LNG. Inzet is de sector te compenseren voor het afschaffen van de teruggaafregeling. De exacte werking van de regeling zal begin volgend jaar duidelijk worden. Inzet is dat deze regeling simpel en effectief is met weinig administratieve belasting voor het bedrijfsleven.

Robert Goevaers – voorzitter van het Nationaal LNG Platform – is het afgelopen jaar betrokken geweest bij de totstandkoming van dit akkoord en is hierover redelijk tevreden: “Deze regeling biedt de mogelijkheid om de huidige LNG-trucks en LNG-tankstations in bedrijf te houden en internationaal door te groeien. In Zuid Europa is de markt booming. In België is LNG accijnsvrij en in Duitsland is er vrijstelling van Maut waardoor het voordeel kan oplopen tot 15.000 euro per jaar. Hier schakelen veel transporteurs over op LNG. Dat betekent ook dat door ‘economy of scale’ de meerprijs van de LNG-truck zal afnemen.” Deze doorontwikkeling moet er ook komen om de stap naar Bio-LNG te kunnen maken.

Inzet LNG in de stad
Een ander belangrijk element is de inzet van LNG-trucks in de stad. Vanaf 2025 geldt voor nieuw geregistreerde trucks dat deze zero emissie moeten zijn. Het is echter niet realistisch om aan te nemen dat er voldoende van deze trucks zullen rijden in 2025. Daarom komt er een overgangsregeling tot 2030. Euro VI bakwagens (maximaal vijf jaar) en trekker opleggers (maximaal acht jaar) mogen tot 2030 de stad in. Omdat LNG-trucks veel stiller en erg schoon zijn, betekent dit dat in en rondom de stad LNG-trucks een duidelijke rol blijven spelen.

Versnelling CO₂ reductie
Accijns stabilisatie en toegang tot de stad zijn twee belangrijke voorwaarden om de stap naar Bio-LNG te maken om zo de CO₂ reductie te versnellen. Dit akkoord biedt een aantal goede aanknopingspunten voor deze ontwikkeling.
Zo zal de ‘bijmengverplichting’ worden verhoogd waarbij LNG wordt bijgemengd met Bio-LNG. Deze komt in 2020 uit op 10%. Inzet van het akkoord is dat deze verplichting in 2030 rond de 20% gaat uitkomen. Langs deze weg worden alle brandstoffen wettelijk verplicht tot een hoger percentage duurzaam aandeel. Dit biedt kansen voor Bio-LNG aangezien Bio-LNG ontstaat uit vergisting van afvalstromen, zonder dat dit concurreert met de voedselketen. Hierdoor ontstaat een nieuw level playing field rondom de hernieuwbare brandstoffen.
Volgend jaar zal verder worden uitgewerkt hoe trucks die rijden op een hogere blend bio compensatie kunnen krijgen via rekening rijden.

Ook voor binnenvaart
De ‘bijmengverplichting’ geldt niet alleen voor het wegtransport. Ook in de binnenvaartsector wordt ingezet op een verplicht hogere bijmenging met Bio-LNG. In juni 2019 worden hierover besluiten genomen. Op dit moment krijgt de productie van Bio-LNG alle aandacht. Vóór de compensatieregeling bestonden er al plannen om Bio-LNG productielocaties te bouwen. Daar zal in de nabije toekomst meer duidelijkheid over komen.

Lees hier het hele ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’

Motie LNG aangenomen!

Donderdagavond is door de Tweede Kamer een motie aangenomen die is ingediend door de heer Stoffer van de SGP. De Tweede Kamer vraagt in de motie aan de regering om in overleg met de LNG-sector tot een oplossing te komen nu de teruggaafregeling voor LNG wordt afgeschaft.

Het Nationaal LNG Platform is er zeer verheugd over dat in de Tweede Kamer draagvlak is ontstaan voor al het goede werk waarvoor de LNG-sector het afgelopen half jaar heeft gestreden. Dit met steun van EVO, TLN, BOVAG, RAI en Nove. Dit besluit voelt als een stuk erkenning voor de inspanning van de transportsector van de afgelopen vijf jaar.

Schonere lucht met LNG

Afgelopen zomer is de IVECO Stralis NP onderworpen aan een PEMS uitlaatgas emissie test. Onderzoeksinstituut TNO heeft vastgesteld dat de IVECO LNG-truck (Stralis NP) een zeer schone uitlaatgas emissie laat zien. Zowel bij inzet in de stad als daarbuiten. Door gebruik te maken van LNG wordt daarmee een mooie en belangrijke stap gezet richting schonere lucht.

De overheid heeft de afgelopen jaren in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ingezet op verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. In Nederland voldoen we vrijwel overal aan de wettelijke norm voor de luchtkwaliteit, maar dit is een minimum eis. Verdere reductie is noodzakelijk.

PEMS testen: het meten van emissie
In het kader van dit programma laat de overheid geregeld PEMS (Portable Measurement Emission System) testen uitvoeren. Hierbij wordt de feitelijke emissie gemeten dat een voertuig uitstoot tijdens de inzet. Wanneer de emissie van fijnstof aan de uitlaat wordt gemeten, is bij Euro VI voertuigen nog maar weinig winst te behalen omdat deze uitstoot voor 85% afkomstig is van de banden en het remmen. De lucht die de motor inademt is vaak vuiler dan wat de motor uitstoot. Focus van de test is daarom op de NOx en meer specifiek de NO2 emissie.
Bij de beoordeling van de NOx emissie wordt gekeken naar inzet in de stad, op provinciale wegen en op de snelweg. De IVECO Stralis NP liet hierbij een reductie zien van respectievelijk 84%, 20%, 4% ten opzichte van de gemiddelde Euro VI diesel voertuigen die in 2017 werden getest.

De directe uitstoot van het meest giftige NO2 was ook 90% lager dan bij de diesel motoren. Zie hier het rapport van TNO.

LNG voor stille en schone steden
Voor de bevoorrading van grote winkelketens en supermarkten worden meestal trekker-opleggers ingezet. Door de inzet van dit type vrachtwagens worden winkels efficiënt bevoorraad. Met één trekker-oplegger wordt hetzelfde volume vervoerd als dat van 13 bestelauto’s.

Al in 2010 besloot IVECO Nederland in plaats van diesel gebruik te gaan maken van het vloeibare gas LNG. Dit vloeibare gas wordt in Nederland geïmporteerd. Gasmotoren zijn niet alleen schoner, ze zijn ook substantieel stiller (8 dba). Daardoor is het mogelijk winkels in de vroege ochtend en avond te bevoorraden waarmee de leefomgeving in de stad het beste is gediend.

Efficiënt
Daar waar mogelijk, worden trekker-opleggers ingezet om winkels efficiënt te bevoorraden. Deze voertuigen zijn niet alleen zwaar (40 ton), ze rijden ook nog veel kilometers (120.000 per jaar) en worden 18 uur per etmaal ingezet. Uiteindelijk zullen elektrisch aangedreven vrachtwagens de bevoorrading van de winkels in de stad gaan overnemen. Dit is vooralsnog zeer beperkt mogelijk. Elektrificatie beperkt de actieradius van een truck en het nuttig laadvermogen enorm. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan snellaad faciliteiten voor vrachtwagens.
Waterstof gaat een bijdrage leveren aan een oplossing voor het probleem van de actieradius. Het is echter geen energie bron maar een energiedrager en om dit waterstof te produceren zal er eerst op grote schaal groene stroom beschikbaar moeten zijn.

Als transitie brandstof is LNG daarom perfect geschikt om via BIO LNG een bijdrage te leveren aan de verlaging van de CO2 en de lokale emissies NOx en roetdeeltjes.

Bio-LNG
Het Nationaal LNG Platform verwelkomt deze mooie LNG-resultaten uit de PEMS testen. De volgende uitdaging is de overschakeling van LNG naar Bio-LNG. LNG resulteert in een CO₂ reductie die kan oplopen tot 20%. Dit is echter te weinig om te kunnen voldoen aan de doelstelling zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor moet worden overgeschakeld op Bio-LNG. Met Bio-LNG is een reductie van 80 tot 100% mogelijk. De inzet is dat in 2020 de eerste in Nederland geproduceerde Bio-LNG kan worden ingezet.

Nordsol ondersteunt bouw één tot drie Bio-LNG productielocaties in 2020

Afgelopen week werd duidelijk dat Shell één tot drie Bio-LNG productielocaties gaat realiseren in Nederland. Maar er zit nog meer goed Nederlands nieuws aan dit bericht.

Het bedrijf en de kennis achter de liquifactie techniek is Nordsol. Dit bedrijf heeft de afgelopen vijf jaar gepionierd op dit gebied en zet hun kennis en kunde volledig in op de realisatie van nieuwe Bio-LNG productielocaties in Nederland.

Leer hier voor meer informatie over dit project.

Podcast – Hoe moet het verder met LNG in transport?

Deze keer een link naar een podcast die de moeite waard is te beluisteren. Een initiatief van TKI Dinalog en logistiek.nl: “Hoe moet het verder met LNG in transport?”

Vragen worden gesteld en beantwoord: Is het logisch om voor een duurzame, alternatieve brandstof ook een duurzame supply chain in te richten? Waarom blijft Koninklijke Rotra in Doesburg in LNG investeren? Danser Group en Vos Logistics delen hun visie over LNG en hun ervaringen in de praktijk.

Luister hier de podcast.

In-service testprogramma: LNG motor schoner dan best presterende diesel

In het kader van het in-service testprogramma voor vrachtauto’s en bussen voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er in 2018 emissiemetingen uitgevoerd bij Euro VI vrachtauto’s die gebruik maakten van vloeibaar aardgas (LNG). Het betrof hier twee voertuigen waarvan één van het merk Iveco.

De meting toonde een directe besparing van 10% in de uitstoot van CO₂ ten opzichte van de dieselmotoren. Tevens werd de veel lagere directe uitstoot van het giftige NO₂ binnen de NOx zeer goed zichtbaar.

In vergelijking met de testen van de diesel motoren uit 2017 scoort deze Iveco CNG motor op alle fronten beter:

  • 85% minder NOx in stadsgebruik
  • 20% minder NOx op buitenwegen
  • 57% minder NOx op snelwegen

Op alle fronten – uitstoot van CO₂, uitstoot van NO₂, uitstoot van NOx en de uitstoot van roetdeeltjes – is de LNG motor schoner dan de best presterende diesel en zit (zeker bij het gebruik van Bio-LNG) zeer dicht tegen ZERO emissie aan.

Doordat de LNG voertuigen vandaag al beschikbaar zijn, kunnen deze onmiddellijk zorgen voor een bijdrage in de reductie van de uitstoot CO₂, NO₂ en roetdeeltjes.

Dit in tegenstelling tot allerlei andere vormen van alternatieve aandrijving.

Terugblik LNG Diner Wijk aan Zee

De IJmond gemeenten heeft de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021 opgesteld om fijnstof terug te dringen naar een halvering van hetgeen nu volgens de Europese norm is toegestaan, naar de norm van de World Health Organisation. In het uitvoeringsprogramma zijn tal van concrete plannen opgenomen, zoals het gebruik van schone brandstoffen in het vervoer.

Hiervoor is woensdag 15 november jongstleden in Wijk aan Zee het LNG Diner gehouden. Het Nationaal Platform LNG organiseerde dit in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst IJmond.

Gedeputeerde Adnan Tekin opende het LNG diner dat voor de derde keer werd georganiseerd. Vorig jaar beloofde de gedeputeerde dat de provincie zich zou inzetten voor een gelijk level playing field. De provincie heeft samen met andere provincies inmiddels verder gaande afspraken gemaakt voor een dekkend netwerk van LNG tankstations in het hele land.

Adnan Tekin geeft aan: “Voor het zware vrachtvervoer zijn er de komende 10 tot 15 jaar geen duurzame alternatieven voor LNG (Liquid Natural Gas) om 90% minder fijnstof te behalen. Door de productie van Bio-LNG wordt het product helemaal CO₂ neutraal.”

Wethouder Floor Bal heeft deze avond afgesloten met het benoemen van een viertal concrete afspraken:

  1. Successen bekend maken van het gebruik van LNG in het zwaar wegvoer en scheepvaart. Albert Heijn rijdt inmiddels met honderden schone vrachtwagens. Daarnaast varen er binnen korte tijd 250 zeeschepen op LNG, die vanuit IJmuiden gebunkerd kunnen worden.
  2. Wethouders die de regionale energiestrategie gaan opstellen, zullen door Albert Heijn worden geïnformeerd over het belang van LNG voor de Energietransitie.
  3. Boodschap naar bewoners en bedrijven zal veel simpeler worden uitgelegd in een aansprekend filmpje.
  4. Hoe verhoudt LNG zich ten opzichte van waterstof en elektriciteit. Dit zal in de Brandstofmix duidelijk gemaakt worden, tevens wordt hier de rol van Bio-LNG belicht.

Titan LNG ontwikkelt eigen “Marine LNG Assessment Tool”

Titan LNG lanceert hun zelf ontwikkelde “Marine LNG Assessment Tool”. Deze tool biedt ondersteuning aan scheepvaartmaatschappijen bij hun beslissingen over de ontwikkelingen van hun schepen.

Als ervaren leverancier van LNG-bunkerdiensten, begrijpt Titan LNG dat een nieuwe brandstof een complexe beslissing is voor reders en bevrachters. Daarom heeft Titan LNG besloten deze gebruikersvriendelijke tool te ontwikkelen zodat bedrijven eenvoudig kunnen evalueren of LNG geschikt is voor specifieke scheepstypen.

Lees hier het hele artikel van Titan LNG.