Nieuwsbrief Bio-LNG Platform Maart 2023

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Bio-LNG Platform van maart 2023, via deze nieuwsbrief kijken we terug op de gebeurtenissen van afgelopen kwartaal.

 

Voorwoord van de voorzitter

Nederland heeft een traditie van ´fact based politics´. Dat is belangrijk. Zeker als belangen, opinies en overtuigingen tegengesteld zijn, is het voeren van een goede discussie alleen maar mogelijk als je overeenstemming hebt over de feiten. Daarom kennen we een keur aan gerenommeerde organisaties zoals het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS etc. Zij kunnen de harde feiten leveren, die bestuurders en politici helpen goede afwegingen te maken en verstandig beleid te voeren.

 

Vanuit het Bio-LNG Platform pleiten we voor een betere, op feiten gebaseerde, keuze voor de inzet van groen gas in onze samenleving. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat 1,6 miljard kuub (bcm) groen gas moet worden ingezet voor verwarming van gebouwen. Maar levert die inzet van schaars groen gas wel de hoogste maatschappelijke waarde op? Is inzet van groen gas voor mobiliteit geen hoogwaardiger toepassing? Waar wordt de hoogste CO2-winst geboekt? Zijn de effecten op de portemonnee van huishoudens en bedrijven wel goed in beeld gebracht? Die vragen zijn in de kabinetsformatie niet grondig beantwoord, toen ‘tussen soep en aardappels door’ de 1,6 bcm groen gas werd geoormerkt voor de gebouwde omgeving. Daarom riepen wij de minister van Energie en Klimaat via een aan hem gerichte brief op om alsnog de maatschappelijke kosten en baten voor de inzet van groen gas goed in beeld te brengen, groen gas beschikbaar te houden voor de transportsector en het voorgenomen beleid aan een uitvoeringstoets te onderwerpen. Laat de feiten spreken!

 

William Moorlag

Voorzitter Bio-LNG Platform

 

Verder in deze nieuwsbrief 

 • Onafhankelijk advies aan kabinet: Doel voor biobrandstoffen moet flink omhoog
 • Overheid werkt aan verdere verduurzaming zwaar transport en implementatie REDIII
 • Bio-LNG Platform levert inbreng bij Commissiedebat Duurzaam Vervoer
 • Europese emissienormen voor vrachtwagens
 • SDE++ in 2023 voor het eerst voorzien van “hekjes” en consultatie over SDE++ 2024
 • Smartport & TNO: Onderzoek naar brandstof voor vrachtwagen van de toekomst
 • Volvo introduceert krachtige truck op Bio-LNG voor CO2-reductie bij langere transporten
 • Shell neemt producent van hernieuwbare gassen Nature Energy over
 • Pitpoint opent reeks nieuwe LNG stations
 • Agenda komende periode

 

Onafhankelijk advies aan kabinet: Doel voor biobrandstoffen moet flink omhoog

In maart is het interdepartementaal beleidsonderzoek “Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050” gepubliceerd. De regering heeft een groep ambtenaren gevraagd om te bekijken welke extra maatregelen nodig zijn om de CO2-reductiedoelstelling van -55 tot -60% te halen. Uit de Klimaat en Energieverkenning van eind vorig jaar bleek dat dit doel nog niet in zicht was. Volgens het rapport kan er 5,6 Mton worden gereduceerd in de mobiliteitssector, met name door de jaarverplichting met 50 PJ te verhogen. Volgens de onderzoekers leidt het bijmengen van biobrandstof wel tot een stijging van brandstofkosten aan de pomp. De onderzoekers stellen dat biogrondstoffen en brandstoffen in voldoende mate beschikbaar zijn in hun onderzoek en veronderstellen zij dat een hogere verplichting een stabiele marktvraag kunnen creëren. Het Bio-LNG Platform roept al langer om een verhoging van de jaarverplichting, om zo meer hernieuwbare brandstoffen te kunnen bijmengen en aan onze ambitie van 12 PJ bio-LNG in 2030 te kunnen voldoen.

 

Overheid werkt aan verdere verduurzaming zwaar transport en implementatie REDIII

Begin dit jaar stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een update over duurzaam vervoer en de implementatie van de RED3. Hierin wijst de staatssecretaris op een rapport van TwynstraGudde, een rapport over de kansen, knelpunten en samenhang in de toepassing van biogrondstoffen in duurzame mobiliteit. In dit rapport wordt o.a. aanbevolen om in te zetten op opschaling van biomassaproductie voor zwaar transport, afschaling van licht transport op biobrandstof en het verkennen van ophoging van limiet op het gebruik van conventionele bio-grondstoffen. Verder kondigt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan dat zij de implementatie van de REDIII benut om te gaan sturen op CO2-reductie in de keten in plaats van energiesturing, voor bio-LNG is dit positief omdat er in de keten vaak zelfs negatieve emissies optreden. Ook wil zij aparte sectorspecifieke verplichtingen voor bijvoorbeeld de scheep- en luchtvaart. De implementatie geeft volgens de minister de kans om fossiele brandstoffen te vervangen door synthetische en hernieuwbare brandstoffen.

 

Bio-LNG Platform levert inbreng bij Commissiedebat Duurzaam Vervoer

Op 24 januari was er een commissiedebat Duurzaam vervoer. Alvorens het commissiedebat begon heeft het Bio-LNG Platform een inbreng geleverd aan Kamerleden. In deze brief heeft het platform gevraagd om in te zetten op snelle opschaling van inzet van Bio-LNG en het gebruiken van de terugsluis van de vrachtwagenheffing om bijvoorbeeld door stimuleren van de aanschaf van LNG-trucks of accijnsvrijstelling om het concurrentienadeel t.o.v. diesel te verminderen en de CO2-doelstellingen voor 2030 te realiseren. Verder heeft het Bio-LNG Platform Kamerleden aangespoord om de Staatssecretaris te vragen waarom waterstoftrucks, ondanks verplichting voor waterstof in de Regeling Energie Vervoer (REDII), wel apart stimuleert, maar bij andere duurzame brandstoffen zoals Bio-LNG een verplichting voldoende acht. Dit levert een ongelijk speelveld op.

 

Emissienormen zware vrachtwagens EU

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gedaan voor vaststelling van CO2 -emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en daarmee de oude regeling te vervangen. In de nieuwe regelgeving worden de doelen vanaf 2030 strenger: 2025 – 2030 15% reductie, 2030-2035 45% 2035 – 2040 65% en vanaf 2040 90%. Verder zorgt het voorstel ervoor dat de regeling ook kleine trucks, stadsbussen, langeafstandsbussen en trailers omvat.

Wat betreft auto’s wilde Duitsland een maas in de wet om de verbrandingsmotor toe te staan voor e-fuels. Samen met Italië, Polen en Bulgarije, die ook bezwaren hebben geuit tegen de EU-wet, kon Duitsland een blokkerende minderheid vormen. De patstelling werd doorbroken door de toezegging van de Commissie om een afzonderlijk voorstel over deze brandstoffen op tafel te leggen. Vanaf 2035 mogen er in de Europese Unie geen nieuwe auto’s op de markt worden gezet die rijden op fossiele diesel of benzine.

 

SDE++ in 2023 voor het eerst voorzien van “hekjes” en consultatie over SDE++ 2024

Van 6 juni tot 6 juli gaat de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De openstelling is dit jaar opgedeeld in vijf verschillende fases op rangorde van subsidie-intensiteit. Het beschikbare budget voor de komende openstellingsronde is €8 miljard. Fase 1 begint bij een subsidie-intensiteit van €90/ton CO2 en fase 5 begint bij een subsidie-intensiteit van €400/ton CO2. Dit jaar worden er voor het eerst hekjes toegepast in de SDE++, waardoor technieken die lager presteren op subsidie-intensiteit, toch een grotere kans hebben om subsidie in de wacht te slepen. Bio-LNG valt in onder de subcategorie “Moleculen” en moet daarin concurreren met waterstof uit elektrolyse en andere hernieuwbare brandstoffen. Voor deze subcategorie is €750 miljoen beschikbaar.
Het Bio-LNG Platform kwam erachter dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van de basisbedragen voor hernieuwbare brandstoffen, waaronder Bio-LNG (cijfers in Hoofdstuk 10 zijn correct, in Hoofdstuk 16 niet, subsidie-intensiteiten zullen hoger uitvallen). Het PBL heeft aangegeven dit zo snel mogelijk te zullen corrigeren.

PBL houdt momenteel ook een marktconsultatie voor de openstelling van de SDE++ voor 2024. Indien je het niet eens bent met de manier waarop Bio-LNG wordt meegenomen in de SDE++ van dit jaar, is dit het moment om het voor volgend jaar te corrigeren!

 

Smartport & TNO: Onderzoek naar brandstof voor vrachtwagen van de toekomst

Op 24 februari presenteerde TNO de resultaten van een studie naar de brandstoffen van de toekomst. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van SmartPort, een samenwerkingsverband van bedrijven uit de Rotterdamse haven en onderzoeksinstellingen met als doel om onderzoek te doen naar de duurzame en slimme haven van de toekomst. Uit het onderzoek blijkt dat batterij-elektrische voertuigen het meest energie-efficiënt, en ook de laagste maatschappelijke kosten hebben. Maar ze zijn (1) nog onvoldoende beschikbaar, (2) de laadinfrastructuur is een knelpunt en (3) hebben een te lage actieradius om voor alle transportbewegingen gebruikt te kunnen worden. Daarom zullen er ook andere brandstoffen nodig zijn. Het Bio-LNG Platform was aanwezig bij de presentatie en heeft vooral aandacht gevraagd voor de snelle opschaling die er mogelijk is met bio-LNG: het netwerk is op orde, de trucks zijn er, en de brandstof komt snel grootschalig beschikbaar.

 

Volvo introduceert krachtige truck op Bio-LNG voor CO2-reductie bij langere transporten

Begin februari presenteerde Volvo een nieuwe vrachtwagen op gas die veeleisende transporttaken over lange afstanden kan uitvoeren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot met 100% kan verminderen. “Bio-LNG is een geweldige aanvulling op elektrische transporten en helpt vervoerders bij hun duurzaamheidsambities zowel als hun streven naar klimaat neutrale transporten”, zegt Daniel Bergstrand, productmanager voor gas aangedreven trucks bij Volvo Trucks. De LNG-trucks, de Volvo FH en FM, krijgen een nieuw vermogen van 500 pk, naast de vorige 420 en 460 pk motoren.

 

Shell neemt producent van hernieuwbare gassen Nature Energy over

Shell heeft eind 2022 het Deense Nature Energy overgenomen. Nature Energy is de grootste producent van hernieuwbaar gas in Europa en maakt het groene gas uit afval uit de landbouw, industrie en huishoudens.

 

Pitpoint opent reeks nieuwe LNG stations

PitPoint.LNG heeft de afgelopen maanden vier nieuwe LNG-tankstations geopend, drie in Duitsland en één in België. Deze installaties bevinden zich in de tankstations van TotalEnergies in Hirschberg, Geiselwind, Alsfeld en Kallo (Antwerpen/Liefkenshoek). Alle vier de installaties zijn 24/7 beschikbaar en zijn uitgerust met twee LNG-dispensers extra koude LNG speciaal voor Volvo-trucks en tankinstructies in verschillende talen.

 

Agenda komende periode 

Van vrijdag 21 april tot maandag 8 mei is de Tweede Kamer met meireces, maar hiervoor staan er nog een aantal belangrijke debatten op de agenda. Op 6 april zal er een technische briefing plaatsvinden over het hierboven genoemde IBO, en zal hier aanvullend een Commissiedebat over plaatsvinden op 12 april. Het kabinet wil de extra benodigde klimaatmaatregelen vastleggen in de voorjaarsbegroting die op 1 juni naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De komende weken worden er dus cruciale beslissingen genomen over bijvoorbeeld de verhoging van de jaarverplichting. Op 20 april vindt er een Commissiedebat Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 plaats waarin de plannen voor het energiesysteem van 2050 worden besproken. Vlak voor de zomer zijn er nog debatten over Autobelastingen (28 juni) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT, 5 juli). Het Bio-LNG Platform zal in aanloop naar die debatten de Kamerleden van de nodige aandachtspunten voorzien.

Daarnaast staat er op 4 april een brandstoffentafel-overleg gepland, dat is een subtafel van het klimaatakkoord die, onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het beleid op het gebied van hernieuwbare brandstoffen wordt besproken.

Nieuwsbrief Bio-LNG Platform December 2022

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Bio-LNG Platform van december 2022, via deze nieuwsbrief kijken we terug op de gebeurtenissen van afgelopen kwartaal.

 

In deze nieuwsbrief

 • Overheid en Gasunie zetten samen in op meer LNG import
 • CDA en VVD stellen Kamervragen over Qatarees aardgas en rol bio-LNG in transport
 • Vrachtwagenheffing vanaf 2026 in werking, rol biobrandstoffen in terugsluis onder druk
 • SGP maakt zich zorgen over wisselwerking groen gas in transport en gebouwde omgeving
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert stimuleringsregeling waterstoftrucks
 • Klimaat en Energieverkenning toont dat beleid onvoldoende is voor halen CO2 doelen, Bio-LNG Platform doet verbetervoorstel
 • Agenda komende periode

 

Overheid en Gasunie zetten samen in op meer LNG import 

In september heeft Gasunie een nieuwe LNG terminal in de Eemshaven in Groningen in gebruik genomen. Daarnaast werd op 13 december duidelijk dat Gasunie ook bekijkt of er een nieuwe LNG terminal in Terneuzen in Zeeland kan worden gerealiseerd. Op het gebied van aanbod liet de minister voor Klimaat en Energie deze maand weten dat er momenteel verkend wordt om op termijn meer import van gas uit Noorwegen naar Noordwest-Europa te realiseren. Voorzitter van het Bio-LNG Platform William Moorlag: “De mogelijkheid om meer LNG te importeren heeft hopelijk een dempend effect op de huidige LNG-prijzen, wij zijn enthousiast over de inzet van zowel de overheid als Gasunie om de capaciteit hiertoe te vergroten”.

 

CDA en VVD stellen Kamervragen over Qatarees aardgas en rol bio-LNG in transport

Begin december stelt Erkens (VVD) Kamervragen aan de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten of hij langetermijncontracten gaat afsluiten met Qatar omtrent levering van LNG of kiest Noorwegen at een lagere prijs wil bieden indien het een langetermijncontract betreft. CDA Kamerlid Henri Bontenbal vraagt op zijn beurt hoe bio-LNG een rol kan spelen in de verduurzaming van het langeafstandstransport. Ook vraagt hij zich af hoe er in het beleid voor bio-LNG rekening wordt gehouden met het feit dat er bij decentrale productie van bio-LNG ook CO2 wordt afgevangen. Daarbij is hij benieuwd hoe de staatssecretaris de hoge prijzen voor bio-LNG in het transport beoordeeld. Het Bio-LNG Platform is blij dat er politiek zoveel aandacht is voor het gebruik van LNG voor transport.

 

Vrachtwagenheffing vanaf 2026 in werking, rol biobrandstoffen in terugsluis onder druk

Over de vrachtwagenheffing schreef de minister in november dat naar verwachting de vrachtwagenheffing per 2026 in werking treedt. In 2021 is in overleg met Evofenedex, TLN en VERN een bestuursovereenkomst is gesloten dat de terugsluis moet gaan naar van stimuleren van batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch aangedreven vrachtwagens, tijdelijk gebruikmaken van hernieuwbare brandstoffen en optimalisatie van de logistieke keten.

Op 6 december heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de vrachtwagenheffing in het Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen. Het Bio-LNG Platform heeft verschillende Kamerleden benaderd met de boodschap dat er voldoende aandacht moet blijven voor de rol van Bio-LNG in de terugsluis, en dat het stimuleren van LNG-trucks de klimaatambities kan helpen.

De Kamerleden hebben hier weinig aandacht voor gehad. Kamerlid Dekker-Abulaziz (D66) verzocht in het debat om prioritering te komen bij de terugsluis en de steun voor biobrandstoffen de komende jaren af te bouwen. De minister gaf op het gebied van tijd- en plaatsdifferentiatie nog aan aansluiting te zoeken bij de vormgeving van buurlanden en dat tarieven gedifferentieerd worden door gewicht en Euro-emissieklassen.

 

SGP maakt zich zorgen over wisselwerking groen gas in transport en gebouwde omgeving

Tijdens het Kamerdebat Waterstof, groen gas en andere energiedragers op 8 december heeft SGP-Kamerlid Chris Stoffer beargumenteert dat zwaar transport niet zonder bio-LNG kan. Dit zegt hij naar aanleiding van informatie van het Bio-LNG Platform over de bijmengverplichting voor groen gas in de gebouwde omgeving. Volgens CE Delft staat die op gespannen voet met de bijmengverplichting voor mobiliteit. Stoffer vroeg daarom hoe groot het risico is dat de bijmengverplichting van 1,6 miljard kuub voor de gebouwde omgeving de beschikbare hoeveelheid biogas voor het transport ondermijnt. Hij vroeg of de minister voor Klimaat en Energie hierover in gesprek gaat met het bedrijfsleven en hoe prijsopdrijving wordt voorkomen door te hoge ambities. De minister voor Klimaat en Energie reageert daarop dat wordt gekeken hoe de jaarverplichting voor mobiliteit in lijn te brengen is met de bijmengverplichting. Verderop in het debat zei de minister nog dat hij LNG-terminals op den duur ‘waterstof-ready’ wil hebben zodat bestaande LNG-terminals wanneer nodig deze kunnen worden omgebouwd voor waterstof.

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert stimuleringsregeling waterstoftrucks

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen maakte in november bekend vaart te willen maken van vrachtwagens en ander zwaar verkeer op waterstof. Daartoe wordt een subsidieregeling voor meer waterstoftankstations, met bijbehorende vrachtwagens opgezet. Hiervoor wordt 22 miljoen uitgetrokken. De subsidieregeling gaat naar verwachting begin 2024 van start. Kern is dat plannen subsidie krijgen als zowel een tankstation gebouwd wordt, als de bijbehorende vrachtwagens aangeschaft worden, gemiddeld zo’n 20-25 per tankstation.

 

Klimaat en Energieverkenning (KEV) toont dat beleid nog onvoldoende is voor halen CO2 doelen, Bio-LNG Platform doet verbetervoorstel

Op 1 november publiceerde PBL haar jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning (KEV). Daaruit blijkt dat Nederland nog niet op koers ligt om haar eigen doel van 55% CO2 reductie in 2030 te halen. Ook in de mobiliteitssector zijn nog slagen te maken. Daarom zoekt het kabinet nu naar maatregelen die de emissies verder reduceren.

Samen met de brandstoffentafel (een uitvoeringstafel van het klimaatakkoord) heeft het Bio-LNG Platform gewerkt aan een voorstel om de bijmengverplichting voor hernieuwbare brandstoffen verder aan te scherpen. Daarnaast zijn er meer LNG-voertuigen op de weg nodig om de doelen te halen, het Bio-LNG Platform pleit daarom voor een subsidieregeling die dit mogelijk maakt. Echter, de overheid zoekt, mede gezien de hoge uitgaven voor het energieprijsplafond, naar maatregelen die geen geld kosten, het verhogen van de jaarverplichting voldoet aan die eis, een aparte subsidie voor Bio-LNG gebruik of LNG-trucks niet. Toch blijven wij erop aandringen om ook specifiek voor Bio-LNG meer maatregelen te nemen.

 

Agenda komende periode

Met het nadere kerstreces van de Tweede Kamer (22 december) zal er een kort hiaat zijn in de activiteiten van de Tweede Kamer. Hiervoor worden nog wel moties verwacht inzake gasmarkt en leveringszekerheid. Half januari staan er een aantal debatten op de planning waar mogelijk de ontwikkelingen op het gebied van LNG worden besproken: Klimaat en Energie (18 januari), Systeem en klimaatbeleid na 2030 (2 februari). Op het gebied van de energietransitie in transport staat er een debat gepland over Duurzaam vervoer (24 januari) en een debat over Autobelastingen (16 februari).  Het Bio-LNG Platform zal in aanloop naar die debatten de Kamerleden van de nodige aandachtspunten voorzien.  Daarnaast staat er op 17 januari een brandstoffentafel-overleg gepland, dat is een subtafel van het klimaatakkoord die, onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het beleid op het gebied van hernieuwbare brandstoffen wordt besproken.

Brandbrief aan Economische Zaken en Klimaat

Bio-LNG Platform, Evofenedex en TLN sturen brandbrief aan minister van Economische Zaken en Klimaat: Ondernemers die rijden op LNG staat het water aan de lippen, maatregelen zoals aansluiten bij de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), zijn nu nodig om hen te ondersteunen.

Niet alleen de mensen thuis en de bakker op de hoek gaan gebukt onder extreem hoge gasprijzen, ook transportondernemers die hebben geïnvesteerd in LNG trucks worden hard geraakt. Het prijsverschil met diesel is inmiddels opgelopen tot 50 cent per kilometer, voor een gemiddelde vrachtwagen die 120.000 km/jaar rijdt een verschil van € 60.000 per jaar. Dat is voor een kleine ondernemer niet te dragen.

Hulp en steun voor getroffen ondernemers is hier op zijn plaats en geboden. Dit temeer omdat het ondernemers zijn die koploper willen zijn in het verduurzamen van het vrachtverkeer. Zij hebben hun nek uitgestoken door te kiezen voor (bio-)LNG als schonere brandstof. Zij verwachtten en mochten redelijkerwijs verwachten dat de overheid de onrendabele top van deze schonere brandstof met actief verduurzamingsbeleid en passende instrumenten zou verkleinen en wegnemen. Zij krijgen echter nu de rekening gepresenteerd en dreigen door de disruptie op energiemarkten volledig kopje onder te gaan.

Het sterk opgelopen prijsverschil tussen diesel en LNG heeft ook zeer schadelijke gevolgen voor uw verduurzamingsbeleid, dat is gericht op reductie van CO2-emissies en verduurzaming van het vrachtvervoer. De ongeveer 1000 LNG-trucks die nu rondrijden, rijden al voor 20 tot 30% op bio-LNG en reduceren daarmee nu al ±0,2 Mton CO2. Wij signaleren dat ondernemers die LNG-trucks exploiteren, om te kunnen overleven, hun LNG-trucks buiten gebruik stellen en terugvallen op vervuilendere diesel-trucks.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd te werken aan een subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB, de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Hoewel de gasrekening van ondernemers die op LNG rijden niet via de energieleverancier maar via de LNG-tankstation binnenkomt, behoren deze vervoerders ook tot de groep ondernemers met een veel te hoge gasrekening. Daarom roepen wij de minister via een brandbrief op om ondernemers met LNG-trucks mee te nemen in de compensatieregeling die nu wordt ontworpen.

De volledige brief vind je hier.

Wijziging in regelgeving rondom LNG-tanktrainingen

Namens het Bio-LNG Platform willen wij u informeren dat er een wijziging is opgetreden in de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor LNG-truckchauffeurs om goed opgeleid te zijn voor het tanken van LNG.

Volgens de PGS 33-1.1 (gepubliceerd in mei 2022) is de werkgever van de erkende afnemer verantwoordelijk voor het veilige gedrag van de afnemer. Dit betekent dat niet langer de exploitant van de LNG-stations ervoor verantwoordelijk is dat de LNG-truckchauffeur goed is opgeleid om LNG te tanken, maar dat de verantwoordelijkheid nu bij het transportbedrijf ligt. Deze regelgeving is nu gelijkgetrokken met de regelgeving in de meeste Europese landen. De exploitant van de LNG-stations blijft verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering binnen het LNG-station; de exploitant is er verantwoordelijk voor dat de LNG-installatie alleen beschikbaar is voor gebruikers met een exclusieve tankkaart die opengezet is voor LNG.

Wees u bewust van deze wijziging in de regelgeving en gelieve dit bericht te delen met betrokkenen die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Voor meer informatie, zie: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top


On behalf of the Bio-LNG Platform we would like to inform you that there has been a change in the Dutch regulations concerning the responsibility for LNG truck drivers being properly trained to refuel LNG.

According to the PGS 33-1.1 (published in May 2022), the employer of the authorized customer is responsible for the safe conduct of the customer. This means that no longer the operator of the LNG stations is responsible for the LNG truck driver being properly trained to refuel LNG, but the responsibility now lies with the transport company. These regulations are now aligned with the regulations in most European countries. The operator of the LNG stations stays responsible for ensuring safe operations within the LNG station; the operator is responsible for ensuring that LNG installation is only available to users with an exclusive fuel card which has been opened for LNG.

Please be aware of this change in regulations and share this message with parties who should be aware of this.

For more information, see: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top.

Adviesbrief staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat

Het Bio-LNG Platform heeft met grote teleurstelling kennisgenomen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het advies dat wij hebben uitgebracht met betrekking tot het transport van groen gas via het gasnetwerk, heeft uitgesloten voor de productie van bio-LNG als onderdeel van de Regeling Energie Vervoer.

In reactie daarop heeft het Bio-LNG Platform samen met 25 betrokken partijen, een brief opgesteld en verstuurd naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees hier de brief: Bio-LNG Platform brief staatssecretaris

 

William Moorlag: nieuwe voorzitter Bio-LNG Platform

“Er is grote behoefte aan groene energiedragers. Bio-LNG is er daar een van, met als groot voordeel dat het beschikbaar is. De overgang van LNG naar bio-LNG vergt geen dure netwerk investeringen, het is een bewezen techniek die goed schaalbaar is. Ik heb me de laatste tijd flink verdiept in de materie en vind het erg interessant. Hierdoor kan ik me volledig vanuit mijn innerlijke overtuiging inzetten in mijn rol.” Aldus William Moorlag, de nieuwe voorzitter van het Bio-LNG Platform.

William Moorlag is jarenlang actief geweest in de politiek. Daarnaast was hij onder andere directeur van een groot werkleerbedrijf voor mensen met een arbeidshandicap en is hij jarenlang vakbondsbestuurder geweest. “De rode lijn in mijn leven is belangenbehartiging. Dat zit me in het bloed, net als het voortdurend op zoek gaan naar werkbare oplossingen tussen verschillende partijen. Bij de vakbond was ik geen ‘staak-maar-raak-type’, meer een polderaar.”

Drijfveer als voorzitter
“Mijn grootste drijfveer waarom ik me heb aangesloten bij het Bio-LNG Platform, is de grote transitie die gaande is naar klimaatneutrale brandstoffen. Het zal de overheid niet lukken dit te realiseren zonder het bedrijfsleven. Bedrijven staan daarentegen voor zulke immense vraagstukken, daar komen ze niet uit zonder inmenging van de overheid. Om tot goede resultaten te komen, is er verbinding en samenwerking nodig. Daar zie ik mijn toegevoegde waarde liggen.”

William Moorlag vervolgt enthousiast: “Als je kijkt naar de toekomstige energiemix, hebben we allerlei verschillende brandstofoplossingen nodig om de zeven petajoule uit het Klimaatakkoord te besparen. Dat realiseren we niet zomaar, daar moeten voorwaarden voor gecreëerd worden, die vervolgens weer gehaald moeten worden.”

Er is behoefte aan bio-LNG
“Er is grote behoefte aan groene energiedragers als bio-LNG en heeft veel evidente voordelen: de LNG-wagens rijden en de tankinfrastructuur staat. Daar ligt het niet aan. Het is belangrijk dat bio-LNG ook in de business cases van transporteurs blijft passen, aangezien het een harde concurrentiestrijd aangaat met andere brandstoffen. We moeten ervoor zorgen dat bio-LNG goed concurrerend is en blijft met de huidige fossiele brandstoffen.”

William Moorlag kijkt niet alleen naar de Nederlandse markt. “Als je ziet wat er op dit moment op LNG-vlak in het buitenland gebeurt, steekt de situatie in Nederland daar mager tegen af. De landen om ons heen hebben een meer aanmoedigend beleid in het stimuleren van LNG als brandstof voor zwaar wegverkeer. In België wordt geen accijns berekend en Duitsland is vrijgesteld van Maut. Deze disbalans vraagt om een overeenstemmend beleid en beprijzing in Nederland. We hebben namelijk ook een Europese verantwoordelijkheid met elkaar. Nederland is zo’n internationaal georiënteerd handelsland, het kan niet zo zijn dat er straks in onze omringende landen een prachtige bio-LNG-infrastructuur bestaat en hier het netwerk er niet goed bijligt.”

Speerpunten van het Bio-LNG Platform 
William Moorlag: “We hebben voor de korte termijn één speerpunt geformuleerd voor het Platform, dat is verlenging van de accijnsteruggave. Een tweede, langer termijn doel, is het effenen van het pad naar de zeven petajoule. Mijn rol is daarbij vooral gericht op het leggen van de verbinding met en tussen de politiek, stakeholders, het publieke domein, ministeries en de mobiliteits- en brandstoftafels. Ik kijk er echt naar uit mijn rol als voorzitter goed in te vullen zodat we mooie stappen voorwaarts blijven maken met elkaar.”

Nationaal LNG Platform wordt Bio-LNG Platform

Vanaf oktober verandert het Nationaal LNG Platform in het Bio-LNG Platform. Een nieuwe naam, maar de uitdagingen blijven hetzelfde: het introduceren van een stille, schone en klimaatneutrale brandstof voor wegtransport en scheepvaart.

Na de succesvolle uitrol van LNG, heeft het Nationaal LNG Platform haar pijlen verzet en gericht op de transitie naar het fossielvrije bio-LNG: dé weg om de CO₂-uitstoot in het weg- en watervervoer drastisch te verminderen. Vanaf dit jaar verrijzen 21 bio-LNG productie-installaties op de Nederlandse markt. Dit is voor het Nationaal LNG Platform een bevestiging dat ze niet meer in transitie is van LNG naar bio-LNG, maar dat bio-LNG de koers van het Platform bepaalt. Voor het Platform de reden om te kiezen voor een bewuste naamwisseling.

Een nieuwe, schonere en stillere brandstof voor wegtransport en scheepvaart introduceren op de Nederlandse markt. Dat was wat het Nationaal LNG Platform in 2013 voor ogen had. Met LNG: een fossiele brandstof waarvan ruim tien jaar geleden al bekend was dat het dé transitiebrandstof zou zijn voor het fossielvrije bio-LNG.

Pionierend en samenwerkend met tientallen participanten uit de markt en de overheid, is het LNG Platform een plek geworden waar kennis wordt uitgewisseld en oplossingen worden gevonden voor gezamenlijke problemen. Met succes. De Nederlandse markt en wegen tellen vandaag de dag bijna 30 LNG-tankstations en ruim 1.000 LNG-trucks. Ook een deel van de binnenvaart vloot vaart op LNG en er bestaan voldoende mogelijkheden om LNG te bunkeren in de Nederlandse havens.

Na de succesvolle uitrol van LNG, heeft het Nationaal LNG Platform haar pijlen verzet en gericht op de transitie naar het fossielvrije bio-LNG: dé weg om de CO₂-uitstoot in het weg- en watervervoer drastisch te verminderen. Deze ontwikkeling gaat snel. Vanaf dit jaar verrijzen 21 bio-LNG productie-installaties op de Nederlandse markt.

Dit is voor het Nationaal LNG Platform een bevestiging dat ze niet meer in transitie is van LNG naar bio-LNG, maar dat bio-LNG de koers van het Platform bepaalt. Voor het Platform de reden om te kiezen voor een bewuste naamwisseling. Vanaf oktober 2021 verandert het Nationaal LNG Platform in Platform bio-LNG. Alleen onze naam verandert. De koers naar een stille, schone brandstof voor wegtransport en scheepvaart blijven we onverminderd voortzetten.

LNG-accijnskorting vervalt, Platform stelt position paper bio-LNG op

Al jaren zet het Nationaal LNG Platform zich in voor een substantiële regeling ten behoeve van schoner transport. Eind vorig jaar heeft dit – mede door de inspanning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – geresulteerd in de LNG-subsidieregeling 2021 waarin LNG gecompenseerd wordt voor 18,7 eurocent per kilogram. Hiervoor is voor 2021 een budget van 4,6 miljoen euro vrijgesteld.

Blijvende groei LNG-markt
Als verwacht, is dit budget helaas ontoereikend om gedurende het hele jaar de prijs van LNG met 18,7 eurocent te kunnen verlagen. De markt voor (bio-)LNG blijft zich ontwikkelen, wat ondertussen resulteert in 1.000 Nederlandse LNG-trucks op de weg. Zoals we in 2020 al zagen, groeit de LNG-markt in onze buurlanden nog sterker, mede door de verlenging van de Maut-vrijstelling tot 1 januari 2024 en de LNG-stimuleringsregeling in België tot eind 2021. Uiteraard is dit prachtig nieuws. De keerzijde is echter dat het einde van het budget voor de LNG-subsidieregeling bijna in zicht is. Dit betekent, dat de korting van 18,7 cent, zoals deze nu bij alle LNG-tankstations in Nederland geldt, dit jaar sneller vervalt dan verwacht. De einddatum wanneer het toegekende subsidiebedrag op is verschilt per LNG-aanbieder. De verwachting is dat dit de komende maanden het geval zal zijn.

Position paper bio-LNG
Het Nationaal LNG Platform betreurt de snelle uitloop van de LNG-subsidieregeling. Daarom blijven we ons inzetten om te komen tot structurele oplossingen. We hebben onze visie hierover beschreven in het ‘position paper bio-LNG’. Hiermee willen we in samenspraak met de overheid en de politiek tot een robuuste lange termijn aanpak komen voor hernieuwbare energiedragers in het wegvervoer en hopen hierin ook op u te kunnen rekenen.

We vinden het onder andere belangrijk dat:

 • de huidige LNG-business case stabiel blijft en een voldoende lange termijn perspectief biedt voor de transitie naar bio-LNG;
 • er een invoering van een nultarief komt voor biogene brandstoffen, waardoor bio-LNG kan concurreren met fossiele tegenhangers;
 • de productie van bio-LNG van Nederlandse bodem geborgd wordt, aangezien dit kan leiden tot 100% CO₂-reductie ten opzichte van dieselgebruik in het wegtransport.

Blijven samenwerken, ook met u!
Om het zwaartransport te verduurzamen blijft het Nationaal LNG Platform zich inzetten voor een structurele oplossing. De transportsector moet kunnen rekenen op een stabiel lange termijnperspectief. Dit vertrouwen is noodzakelijk om de transitie richting bio-LNG verder te kunnen doorzetten.

Dit kunnen we niet alleen, daarbij hebben we ook uw steun en hulp nodig. Daarom organiseren we op 7 juli 2021 een participanten bijeenkomst waarbij we graag uw ideeën ontvangen hoe we ons gezamenlijk hard kunnen maken om te komen tot een juiste beprijzing van LNG.

Robert Goevaers blikt terug op 10 jaar Nationaal LNG Platform

Het Nationaal LNG Platform bestaat tien jaar. Middels vijf artikelen blikken we terug op 10 jaar (bio-)LNG-ontwikkeling in Nederland. Hierbij het laatste artikel waarin scheidend voorzitter Robert Goevaers ons een klein kijkje in de keuken geeft van de belangrijkste (bio-)LNG-ontwikkelingen die hij meemaakte de afgelopen jaren.

“Als ik terugkijk, kan ik mijn afgelopen tien jaar bij het Nationaal LNG Platform opknippen in drie tijdsvakken”, trapt Robert Goevaers dit interview af. “Twee tijdsvakken zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van LNG in Nederland en voor de aanzet tot bio-LNG. In het huidige tijdvak zal bio-LNG zich door ontwikkelen en uiteindelijk van Nederlandse bodem gaan komen.”

Het LNG-avontuur van Robert Goevaers start in 2008, waar hij de rol van secretaris vervult voor het Platform Duurzame Mobiliteit. Op dat moment wordt LNG vanuit de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en de leden van het Platform Duurzame Mobiliteit als belangrijke brandstof-ontwikkeling voorgesteld. Vier jaar later start hij als business developer in de rol van Programma Manager bij het Nationaal LNG Platform. In 2016 wordt hij interim-voorzitter om vervolgens in 2017 de voorzittershamer definitief ter hand te nemen. Robert Goevaers: “Mijn geloof in LNG kwam in 2008 voort uit het geluidsvoordeel dat LNG opleverde. Dit had grote voordelen voor de supermarkt retail. Dit, gecombineerd met supermarktafval dat de grondstof vormt voor bio-LNG,  sloot feilloos aan bij de duurzaamheidsvisie van de retail. Omdat de techniek opschaalbaar bleek, vielen in drie tot vijf jaar alle stukjes op z’n plaats. Nu supermarktvervoerders gaan rijden op bio-LNG dat voortkomt uit ‘eigen afval’ is voor mij de cirkel rond.”

2013 – 2017: Greendeal Rijn & Wadden
“Deze periode is echt de eerste fase geweest van LNG in Nederland. We realiseerden ons toen pas goed, hoe complex het was een nieuwe techniek voor de transportsector in de markt te zetten waarbij we de tankinfrastructuur én betrouwbaarheid op orde moesten zien te krijgen. In deze fase hebben we tegelijkertijd heel veel meters gemaakt. Er zijn uit het niets 15 LNG-tankstations gebouwd en 450 LNG-trucks op de Nederlandse markt gekomen.”

Ook blikt Robert Goevaers terug op het ‘het foutje van Financiën’ dat het Nationaal LNG Platform de nodige hoofdbrekens heeft gekost: “In deze periode besloot het Ministerie van Financiën alle accijnzen voor gasvormige brandstoffen op hetzelfde niveau te zetten. Op zich geen gekke gedachte, het punt was echter dat LPG al zo’n 40 jaar bestond en CNG al zeker 20 jaar verkrijgbaar was. Kortom, deze brandstoffen zijn gedurende tientallen jaren voor een laag tarief in de markt gezet om de aanloopfase te overbruggen. De belangrijkste reden daarvoor was de investering van bedrijven in de tankstations. Als vervolgens de brandstof te duur werd, zou er niets afgenomen worden. Hier ging het mis met LNG: LNG was net verkrijgbaar op de markt, maar kreeg van het Ministerie dezelfde behandeling als LPG en CNG. Hierdoor zou tarief van LNG van 15 cent naar 32,5 cent zijn gegaan. Daar hebben we als Nationaal LNG Platform op ingegrepen. We hebben geregeld dat van 2013 tot 2018 accijns niet werden verhoogd. Dat was echt onmisbaar om de LNG-markt van de grond te krijgen. Als het voorgestelde accijnstarief toen was blijven bestaan, was de business case zo marginaal geweest dat niemand daar was ingestapt. Dit bleek een goede keuze.

2017 – 2020: Green Deal bio-LNG
Robert Goevaers vervolgt: “Toen we dachten dat we de moeilijkste periode hadden gehad, liep het Convenant Rijn & Wadden af. Het Ministerie was tevreden en gaf aan klaar te zijn met LNG. Daar dachten onze leden anders over; we waren nog lang niet klaar, we stonden juist op het meest kwetsbare punt: er was heel veel geïnvesteerd, nu werd het tijd voor de echte LNG-doorbraak.”

Gelukkig werd in dezelfde tijd het verdrag van Parijs getekend waaruit bleek dat Nederland in een versneld tempo het gebruik van fossiele brandstoffen moest afbouwen. Het Ministerie overwoog een nieuw Convenant op te stellen, gefocust op bio-LNG. Dat bleek een complex vraagstuk. Robert Goevaers: “Onze leden hadden jarenlang kapitalen geïnvesteerd in LNG en ontvingen ineens de boodschap dat ze moesten overstappen op bio-LNG. Zo makkelijk werkt die overstap niet in de praktijk. Vanaf dat moment hebben we met de leden en het Ministerie de stap naar bio-LNG verkend waardoor het voor het Ministerie duidelijk werd dat LNG de drager is van bio-LNG en dat het onmogelijk is bio-LNG te ontwikkelen zonder LNG. Uiteindelijk hebben we in 2018 de Greendeal bio-LNG getekend.”

En hier hield de complexiteit niet op. Robert Goevaers: “Wat het allerbelangrijkste is geweest gedurende dat Convenant, zijn de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Dat was me een klus voor het Platform. Uiteindelijk is het dankzij de samenwerking met evofenedex, TLN, RAI, BOVAG en een aantal Nederlandse bedrijven als Albert Heijn, Lidl en Unilever gelukt veel van onze wensen in het Klimaatakkoord te krijgen. En dat was echt nodig.”

Wat hebben de partijen met elkaar voor elkaar gekregen? Een opsomming:

 • REDII met de opschaling van de bijmengverplichting
 • Vangnet van 200 miljoen euro als de HBE-waarde onder een bepaald niveau komt
 • Tweede compensatieregeling van drie jaar

En dat is niet alles dat zich in het tweede tijdvak heeft afgespeeld. Robert Goevaers: “In die periode is de LNG-techniek gegroeid, het is betrouwbaar en staat nu als een huis. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren veel discussies geweest over methaanslips en NOx-emissies, waarvan we sceptici uiteindelijk hebben kunnen overtuigen door verdere ontwikkeling van de techniek . De markt is gegroeid naar zo’n 1.000 LNG-trucks en 30 LNG-tankstations. En wat ik heel mooi vind, is dat zowel grote als kleine bedrijven de stap naar LNG durven te maken vandaag de dag. Dat is echt een belangrijke verandering in de markt.”

En dat is nog niet alles. Sinds 2020 wordt bio-LNG geïmporteerd omdat de markt daarom vraagt. En daar blijft het niet bij: de komende jaren worden in Nederland 21 bio-LNG installaties gebouwd die bio-LNG gaan maken voor mobiliteit.

2021 – en verder… : de toekomst van bio-LNG en het Nationaal LNG Platform
Robert Goevaers: “In de afgelopen tien jaar hebben we als Platform veel bereikt. De switch naar bio-LNG is ingezet en ik ben er van overtuigd dat binnenkort de doorbraak komt van de eerste bio-LNG-installatie. Het is bijzonder dat binnen twee, drie jaar 21 Nederlandse productie-installaties op de markt komen waarmee een gemiddeld investeringsbedrag gemoeid is tussen de 10 en 30 miljoen euro. Dat betekent dat het bedrijfsleven 600 miljoen euro investeert. Ik kan me niet voorstellen dat het Ministerie daar niet met een tevreden gevoel naar kijkt. Zij hebben alle regelingen rondom bio-LNG uiteindelijk voor acht miljoen euro opgetuigd en als je nu ziet wat het bedrijfsleven nu zelf investeert, dat is bijzonder.”

“Voor al die ontwikkelingen hebben we de afgelopen jaren de basis gelegd die ook in wetgeving gevat zijn. Die bio-LNG ontwikkelingen vallen niet meer om, dat gaat gewoon allemaal gebeuren, hoewel dat nog wel wat tijd kost. De volgende stap voor bio-LNG zit met name in het beschikbaar krijgen van de hoeveelheid biogas. Daar zit de grote uitdaging.”

Robert Goevaers sluit af: “Mijn rol binnen het Nationaal LNG Platform heeft zich altijd gericht op het creëren van een LNG-speelveld tussen de overheid en het bedrijfsleven. Noem het business development. Ondanks dat er op het moment verschillende ontwikkelingen gaande zijn op bio-LNG-vlak, is gebleken dat er vanuit het Platform voor mij onvoldoende mogelijkheden zijn om  hieraan invulling te geven. Ik wens het Platform veel succes met alle verdere ontwikkelingen.

Veel dank namens het Nationaal LNG Platform
“Robert Goevaers is voor ons altijd een betrouwbare connectie geweest tussen het bedrijfsleven en de overheid. Hij was onze drijvende kracht en het gezicht naar buiten en heeft met veel kennis, vol passie en energie voor LNG en bio-LNG gestreden. Wij zijn hem dankbaar dat hij zich 10 jaar met hart en ziel voor het Nationaal LNG Platform heeft ingezet en wensen hem veel succes toe bij de nieuwe stappen in zijn carrière.”
Dagelijks Bestuur Nationaal LNG Platform

Catamarans Rederij Doeksen op weg naar bio-LNG

Persbericht – Harlingen, 14 juni 2021

Vandaag bracht staatssecretaris mevrouw Van Veldhoven een werkbezoek aan Rederij Doeksen te Harlingen, waar onlangs twee nieuwe veerboten in de vaart zijn genomen, die op LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar gas) varen. Het ministerie is blij met deze stap die de Rederij heeft gemaakt en met het feit dat ook de transitie naar varen op bio-LNG nu echt op de agenda staat.

Behoud Unesco Werelderfgoed de Waddenzee
In 2020 en 2021 heeft Rederij Doeksen twee nieuwe LNG-catamarans in de vaart genomen: de Willem Barentsz en het zusterschip Willem de Vlamingh. Deze veerboten vervoeren 700 passagiers en 61 auto’s per overtocht op uitsluitend LNG (vloeibaar gas). De schepen worden ingezet op de veerverbindingen van en naar Harlingen, Vlieland en Terschelling.

Dirk Spoor, algemeen directeur van Rederij Doeksen: “Er zijn diverse redenen waarom Rederij Doeksen voor LNG heeft gekozen. Door te varen op LNG kiest Rederij Doeksen er actief voor een significante bijdrage te leveren aan het behoud van het kwetsbare leefmilieu van het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. De milieuvoordelen zijn helder, namelijk fors minder schadelijke emissies: fijnstof (- 95%), SOx (-100%) en NOx (-90%). De emissies van de hoofdmotoren voldoen aan de Euro Stage V-norm. Bij deze gasmotoren is nabehandeling van de uitlaatgassen niet meer nodig.

In de nabije toekomst staat bio-LNG op de agenda. Door de efficiënte rompvorm, talloze energiebesparende innovaties en het gebruik van uitsluitend LNG, wordt nu al een 10 tot 20% CO₂-reductie bereikt. Met de overstap naar bio-LNG is een reductie van 85% mogelijk. Het zou mooi zijn als die bio-LNG in de toekomst in het noorden van Nederland wordt gemaakt.”

Bio-LNG lokaal geproduceerd door SFP
En aan deze wens van Rederij Doeksen wordt nu ook gehoor gegeven. Het bedrijf SFP heeft aangekondigd om in 2023 bio-LNG te zullen gaan leveren. Bio-LNG wordt gemaakt uit organische reststromen van o.a. de landbouw en voldoet dan ook aan de hoogste eisen van duurzaamheid.

Het bedrijf SFP produceert al ca. 21 miljoen m3 groengas in Zeeland en binnenkort wordt gestart met de bouw van een nieuwe installatie in Harlingen. Per jaar zal er 9 kiloton worden geproduceerd. Om een indruk te geven: 1/3 van dit volume is voldoende om beide schepen van Rederij Doeksen het hele jaar op 100 % bio-LNG te laten varen. Ook is er al grote belangstelling vanuit het wegvervoer. Nu rijden er 1.000 trucks op LNG. Inzet is dat er in 2030 10.000 trucks op bio-LNG rijden.

Ministerie positief over  de stap naar bio-LNG
Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is positief over de stap van Rederij Doeksen en SFP om de transitie van LNG naar bio-LNG verder vorm te geven. Bij het afsluiten van het convenant bio-LNG met de transportsector is er veel gebeurd. De inzet van groengas in de sector staat in de startblokken voor de gewenste versnelling om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord 2030 te gaan realiseren. In deze samenwerking heeft het beleid nu zodanige vorm gekregen dat de sector nu durft te investeren in deze transitie.

Stientje van Veldhoven, demissionair-staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en concessieverlener komt graag op de eilanden en noemt de komst van de nieuwe schepen een mooie ontwikkeling: “Deze catamarans zijn milieuvriendelijker dan de schepen op diesel. In een kwetsbaar gebied zoals de Waddenzee is het belangrijk dat we kijken hoe we transport kunnen verduurzamen.”

Dit is pas het begin
Het Nationaal LNG-platform heeft samen met het ministerie de afgelopen jaren dit beleid mede vorm gegeven. “De transitie die nu wordt ingezet naar bio-LNG is een kroon op mijn werk van afgelopen jaren,” zo stelt voorzitter Robert Goevaers. “En dit is pas het begin. Een inventarisatie eind 2020 liet zien dat er in Nederland 21 bedrijven zich de komende jaren actief gaan richten op de productie van bio-LNG. Daarmee levert deze sector een grote bijdrage aan het klimaatakkoord.”