Brandbrief aan Economische Zaken en Klimaat

Bio-LNG Platform, Evofenedex en TLN sturen brandbrief aan minister van Economische Zaken en Klimaat: Ondernemers die rijden op LNG staat het water aan de lippen, maatregelen zoals aansluiten bij de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), zijn nu nodig om hen te ondersteunen.

Niet alleen de mensen thuis en de bakker op de hoek gaan gebukt onder extreem hoge gasprijzen, ook transportondernemers die hebben geïnvesteerd in LNG trucks worden hard geraakt. Het prijsverschil met diesel is inmiddels opgelopen tot 50 cent per kilometer, voor een gemiddelde vrachtwagen die 120.000 km/jaar rijdt een verschil van € 60.000 per jaar. Dat is voor een kleine ondernemer niet te dragen.

Hulp en steun voor getroffen ondernemers is hier op zijn plaats en geboden. Dit temeer omdat het ondernemers zijn die koploper willen zijn in het verduurzamen van het vrachtverkeer. Zij hebben hun nek uitgestoken door te kiezen voor (bio-)LNG als schonere brandstof. Zij verwachtten en mochten redelijkerwijs verwachten dat de overheid de onrendabele top van deze schonere brandstof met actief verduurzamingsbeleid en passende instrumenten zou verkleinen en wegnemen. Zij krijgen echter nu de rekening gepresenteerd en dreigen door de disruptie op energiemarkten volledig kopje onder te gaan.

Het sterk opgelopen prijsverschil tussen diesel en LNG heeft ook zeer schadelijke gevolgen voor uw verduurzamingsbeleid, dat is gericht op reductie van CO2-emissies en verduurzaming van het vrachtvervoer. De ongeveer 1000 LNG-trucks die nu rondrijden, rijden al voor 20 tot 30% op bio-LNG en reduceren daarmee nu al ±0,2 Mton CO2. Wij signaleren dat ondernemers die LNG-trucks exploiteren, om te kunnen overleven, hun LNG-trucks buiten gebruik stellen en terugvallen op vervuilendere diesel-trucks.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd te werken aan een subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB, de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Hoewel de gasrekening van ondernemers die op LNG rijden niet via de energieleverancier maar via de LNG-tankstation binnenkomt, behoren deze vervoerders ook tot de groep ondernemers met een veel te hoge gasrekening. Daarom roepen wij de minister via een brandbrief op om ondernemers met LNG-trucks mee te nemen in de compensatieregeling die nu wordt ontworpen.

De volledige brief vind je hier.

Wijziging in regelgeving rondom LNG-tanktrainingen

Namens het Bio-LNG Platform willen wij u informeren dat er een wijziging is opgetreden in de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor LNG-truckchauffeurs om goed opgeleid te zijn voor het tanken van LNG.

Volgens de PGS 33-1.1 (gepubliceerd in mei 2022) is de werkgever van de erkende afnemer verantwoordelijk voor het veilige gedrag van de afnemer. Dit betekent dat niet langer de exploitant van de LNG-stations ervoor verantwoordelijk is dat de LNG-truckchauffeur goed is opgeleid om LNG te tanken, maar dat de verantwoordelijkheid nu bij het transportbedrijf ligt. Deze regelgeving is nu gelijkgetrokken met de regelgeving in de meeste Europese landen. De exploitant van de LNG-stations blijft verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering binnen het LNG-station; de exploitant is er verantwoordelijk voor dat de LNG-installatie alleen beschikbaar is voor gebruikers met een exclusieve tankkaart die opengezet is voor LNG.

Wees u bewust van deze wijziging in de regelgeving en gelieve dit bericht te delen met betrokkenen die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Voor meer informatie, zie: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top


On behalf of the Bio-LNG Platform we would like to inform you that there has been a change in the Dutch regulations concerning the responsibility for LNG truck drivers being properly trained to refuel LNG.

According to the PGS 33-1.1 (published in May 2022), the employer of the authorized customer is responsible for the safe conduct of the customer. This means that no longer the operator of the LNG stations is responsible for the LNG truck driver being properly trained to refuel LNG, but the responsibility now lies with the transport company. These regulations are now aligned with the regulations in most European countries. The operator of the LNG stations stays responsible for ensuring safe operations within the LNG station; the operator is responsible for ensuring that LNG installation is only available to users with an exclusive fuel card which has been opened for LNG.

Please be aware of this change in regulations and share this message with parties who should be aware of this.

For more information, see: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top.

Adviesbrief staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat

Het Bio-LNG Platform heeft met grote teleurstelling kennisgenomen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het advies dat wij hebben uitgebracht met betrekking tot het transport van groen gas via het gasnetwerk, heeft uitgesloten voor de productie van bio-LNG als onderdeel van de Regeling Energie Vervoer.

In reactie daarop heeft het Bio-LNG Platform samen met 25 betrokken partijen, een brief opgesteld en verstuurd naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees hier de brief: Bio-LNG Platform brief staatssecretaris

 

William Moorlag: nieuwe voorzitter Bio-LNG Platform

“Er is grote behoefte aan groene energiedragers. Bio-LNG is er daar een van, met als groot voordeel dat het beschikbaar is. De overgang van LNG naar bio-LNG vergt geen dure netwerk investeringen, het is een bewezen techniek die goed schaalbaar is. Ik heb me de laatste tijd flink verdiept in de materie en vind het erg interessant. Hierdoor kan ik me volledig vanuit mijn innerlijke overtuiging inzetten in mijn rol.” Aldus William Moorlag, de nieuwe voorzitter van het Bio-LNG Platform.

William Moorlag is jarenlang actief geweest in de politiek. Daarnaast was hij onder andere directeur van een groot werkleerbedrijf voor mensen met een arbeidshandicap en is hij jarenlang vakbondsbestuurder geweest. “De rode lijn in mijn leven is belangenbehartiging. Dat zit me in het bloed, net als het voortdurend op zoek gaan naar werkbare oplossingen tussen verschillende partijen. Bij de vakbond was ik geen ‘staak-maar-raak-type’, meer een polderaar.”

Drijfveer als voorzitter
“Mijn grootste drijfveer waarom ik me heb aangesloten bij het Bio-LNG Platform, is de grote transitie die gaande is naar klimaatneutrale brandstoffen. Het zal de overheid niet lukken dit te realiseren zonder het bedrijfsleven. Bedrijven staan daarentegen voor zulke immense vraagstukken, daar komen ze niet uit zonder inmenging van de overheid. Om tot goede resultaten te komen, is er verbinding en samenwerking nodig. Daar zie ik mijn toegevoegde waarde liggen.”

William Moorlag vervolgt enthousiast: “Als je kijkt naar de toekomstige energiemix, hebben we allerlei verschillende brandstofoplossingen nodig om de zeven petajoule uit het Klimaatakkoord te besparen. Dat realiseren we niet zomaar, daar moeten voorwaarden voor gecreëerd worden, die vervolgens weer gehaald moeten worden.”

Er is behoefte aan bio-LNG
“Er is grote behoefte aan groene energiedragers als bio-LNG en heeft veel evidente voordelen: de LNG-wagens rijden en de tankinfrastructuur staat. Daar ligt het niet aan. Het is belangrijk dat bio-LNG ook in de business cases van transporteurs blijft passen, aangezien het een harde concurrentiestrijd aangaat met andere brandstoffen. We moeten ervoor zorgen dat bio-LNG goed concurrerend is en blijft met de huidige fossiele brandstoffen.”

William Moorlag kijkt niet alleen naar de Nederlandse markt. “Als je ziet wat er op dit moment op LNG-vlak in het buitenland gebeurt, steekt de situatie in Nederland daar mager tegen af. De landen om ons heen hebben een meer aanmoedigend beleid in het stimuleren van LNG als brandstof voor zwaar wegverkeer. In België wordt geen accijns berekend en Duitsland is vrijgesteld van Maut. Deze disbalans vraagt om een overeenstemmend beleid en beprijzing in Nederland. We hebben namelijk ook een Europese verantwoordelijkheid met elkaar. Nederland is zo’n internationaal georiënteerd handelsland, het kan niet zo zijn dat er straks in onze omringende landen een prachtige bio-LNG-infrastructuur bestaat en hier het netwerk er niet goed bijligt.”

Speerpunten van het Bio-LNG Platform 
William Moorlag: “We hebben voor de korte termijn één speerpunt geformuleerd voor het Platform, dat is verlenging van de accijnsteruggave. Een tweede, langer termijn doel, is het effenen van het pad naar de zeven petajoule. Mijn rol is daarbij vooral gericht op het leggen van de verbinding met en tussen de politiek, stakeholders, het publieke domein, ministeries en de mobiliteits- en brandstoftafels. Ik kijk er echt naar uit mijn rol als voorzitter goed in te vullen zodat we mooie stappen voorwaarts blijven maken met elkaar.”

Nationaal LNG Platform wordt Bio-LNG Platform

Vanaf oktober verandert het Nationaal LNG Platform in het Bio-LNG Platform. Een nieuwe naam, maar de uitdagingen blijven hetzelfde: het introduceren van een stille, schone en klimaatneutrale brandstof voor wegtransport en scheepvaart.

Na de succesvolle uitrol van LNG, heeft het Nationaal LNG Platform haar pijlen verzet en gericht op de transitie naar het fossielvrije bio-LNG: dé weg om de CO₂-uitstoot in het weg- en watervervoer drastisch te verminderen. Vanaf dit jaar verrijzen 21 bio-LNG productie-installaties op de Nederlandse markt. Dit is voor het Nationaal LNG Platform een bevestiging dat ze niet meer in transitie is van LNG naar bio-LNG, maar dat bio-LNG de koers van het Platform bepaalt. Voor het Platform de reden om te kiezen voor een bewuste naamwisseling.

Een nieuwe, schonere en stillere brandstof voor wegtransport en scheepvaart introduceren op de Nederlandse markt. Dat was wat het Nationaal LNG Platform in 2013 voor ogen had. Met LNG: een fossiele brandstof waarvan ruim tien jaar geleden al bekend was dat het dé transitiebrandstof zou zijn voor het fossielvrije bio-LNG.

Pionierend en samenwerkend met tientallen participanten uit de markt en de overheid, is het LNG Platform een plek geworden waar kennis wordt uitgewisseld en oplossingen worden gevonden voor gezamenlijke problemen. Met succes. De Nederlandse markt en wegen tellen vandaag de dag bijna 30 LNG-tankstations en ruim 1.000 LNG-trucks. Ook een deel van de binnenvaart vloot vaart op LNG en er bestaan voldoende mogelijkheden om LNG te bunkeren in de Nederlandse havens.

Na de succesvolle uitrol van LNG, heeft het Nationaal LNG Platform haar pijlen verzet en gericht op de transitie naar het fossielvrije bio-LNG: dé weg om de CO₂-uitstoot in het weg- en watervervoer drastisch te verminderen. Deze ontwikkeling gaat snel. Vanaf dit jaar verrijzen 21 bio-LNG productie-installaties op de Nederlandse markt.

Dit is voor het Nationaal LNG Platform een bevestiging dat ze niet meer in transitie is van LNG naar bio-LNG, maar dat bio-LNG de koers van het Platform bepaalt. Voor het Platform de reden om te kiezen voor een bewuste naamwisseling. Vanaf oktober 2021 verandert het Nationaal LNG Platform in Platform bio-LNG. Alleen onze naam verandert. De koers naar een stille, schone brandstof voor wegtransport en scheepvaart blijven we onverminderd voortzetten.

LNG-accijnskorting vervalt, Platform stelt position paper bio-LNG op

Al jaren zet het Nationaal LNG Platform zich in voor een substantiële regeling ten behoeve van schoner transport. Eind vorig jaar heeft dit – mede door de inspanning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – geresulteerd in de LNG-subsidieregeling 2021 waarin LNG gecompenseerd wordt voor 18,7 eurocent per kilogram. Hiervoor is voor 2021 een budget van 4,6 miljoen euro vrijgesteld.

Blijvende groei LNG-markt
Als verwacht, is dit budget helaas ontoereikend om gedurende het hele jaar de prijs van LNG met 18,7 eurocent te kunnen verlagen. De markt voor (bio-)LNG blijft zich ontwikkelen, wat ondertussen resulteert in 1.000 Nederlandse LNG-trucks op de weg. Zoals we in 2020 al zagen, groeit de LNG-markt in onze buurlanden nog sterker, mede door de verlenging van de Maut-vrijstelling tot 1 januari 2024 en de LNG-stimuleringsregeling in België tot eind 2021. Uiteraard is dit prachtig nieuws. De keerzijde is echter dat het einde van het budget voor de LNG-subsidieregeling bijna in zicht is. Dit betekent, dat de korting van 18,7 cent, zoals deze nu bij alle LNG-tankstations in Nederland geldt, dit jaar sneller vervalt dan verwacht. De einddatum wanneer het toegekende subsidiebedrag op is verschilt per LNG-aanbieder. De verwachting is dat dit de komende maanden het geval zal zijn.

Position paper bio-LNG
Het Nationaal LNG Platform betreurt de snelle uitloop van de LNG-subsidieregeling. Daarom blijven we ons inzetten om te komen tot structurele oplossingen. We hebben onze visie hierover beschreven in het ‘position paper bio-LNG’. Hiermee willen we in samenspraak met de overheid en de politiek tot een robuuste lange termijn aanpak komen voor hernieuwbare energiedragers in het wegvervoer en hopen hierin ook op u te kunnen rekenen.

We vinden het onder andere belangrijk dat:

  • de huidige LNG-business case stabiel blijft en een voldoende lange termijn perspectief biedt voor de transitie naar bio-LNG;
  • er een invoering van een nultarief komt voor biogene brandstoffen, waardoor bio-LNG kan concurreren met fossiele tegenhangers;
  • de productie van bio-LNG van Nederlandse bodem geborgd wordt, aangezien dit kan leiden tot 100% CO₂-reductie ten opzichte van dieselgebruik in het wegtransport.

Blijven samenwerken, ook met u!
Om het zwaartransport te verduurzamen blijft het Nationaal LNG Platform zich inzetten voor een structurele oplossing. De transportsector moet kunnen rekenen op een stabiel lange termijnperspectief. Dit vertrouwen is noodzakelijk om de transitie richting bio-LNG verder te kunnen doorzetten.

Dit kunnen we niet alleen, daarbij hebben we ook uw steun en hulp nodig. Daarom organiseren we op 7 juli 2021 een participanten bijeenkomst waarbij we graag uw ideeën ontvangen hoe we ons gezamenlijk hard kunnen maken om te komen tot een juiste beprijzing van LNG.

Robert Goevaers blikt terug op 10 jaar Nationaal LNG Platform

Het Nationaal LNG Platform bestaat tien jaar. Middels vijf artikelen blikken we terug op 10 jaar (bio-)LNG-ontwikkeling in Nederland. Hierbij het laatste artikel waarin scheidend voorzitter Robert Goevaers ons een klein kijkje in de keuken geeft van de belangrijkste (bio-)LNG-ontwikkelingen die hij meemaakte de afgelopen jaren.

“Als ik terugkijk, kan ik mijn afgelopen tien jaar bij het Nationaal LNG Platform opknippen in drie tijdsvakken”, trapt Robert Goevaers dit interview af. “Twee tijdsvakken zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van LNG in Nederland en voor de aanzet tot bio-LNG. In het huidige tijdvak zal bio-LNG zich door ontwikkelen en uiteindelijk van Nederlandse bodem gaan komen.”

Het LNG-avontuur van Robert Goevaers start in 2008, waar hij de rol van secretaris vervult voor het Platform Duurzame Mobiliteit. Op dat moment wordt LNG vanuit de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en de leden van het Platform Duurzame Mobiliteit als belangrijke brandstof-ontwikkeling voorgesteld. Vier jaar later start hij als business developer in de rol van Programma Manager bij het Nationaal LNG Platform. In 2016 wordt hij interim-voorzitter om vervolgens in 2017 de voorzittershamer definitief ter hand te nemen. Robert Goevaers: “Mijn geloof in LNG kwam in 2008 voort uit het geluidsvoordeel dat LNG opleverde. Dit had grote voordelen voor de supermarkt retail. Dit, gecombineerd met supermarktafval dat de grondstof vormt voor bio-LNG,  sloot feilloos aan bij de duurzaamheidsvisie van de retail. Omdat de techniek opschaalbaar bleek, vielen in drie tot vijf jaar alle stukjes op z’n plaats. Nu supermarktvervoerders gaan rijden op bio-LNG dat voortkomt uit ‘eigen afval’ is voor mij de cirkel rond.”

2013 – 2017: Greendeal Rijn & Wadden
“Deze periode is echt de eerste fase geweest van LNG in Nederland. We realiseerden ons toen pas goed, hoe complex het was een nieuwe techniek voor de transportsector in de markt te zetten waarbij we de tankinfrastructuur én betrouwbaarheid op orde moesten zien te krijgen. In deze fase hebben we tegelijkertijd heel veel meters gemaakt. Er zijn uit het niets 15 LNG-tankstations gebouwd en 450 LNG-trucks op de Nederlandse markt gekomen.”

Ook blikt Robert Goevaers terug op het ‘het foutje van Financiën’ dat het Nationaal LNG Platform de nodige hoofdbrekens heeft gekost: “In deze periode besloot het Ministerie van Financiën alle accijnzen voor gasvormige brandstoffen op hetzelfde niveau te zetten. Op zich geen gekke gedachte, het punt was echter dat LPG al zo’n 40 jaar bestond en CNG al zeker 20 jaar verkrijgbaar was. Kortom, deze brandstoffen zijn gedurende tientallen jaren voor een laag tarief in de markt gezet om de aanloopfase te overbruggen. De belangrijkste reden daarvoor was de investering van bedrijven in de tankstations. Als vervolgens de brandstof te duur werd, zou er niets afgenomen worden. Hier ging het mis met LNG: LNG was net verkrijgbaar op de markt, maar kreeg van het Ministerie dezelfde behandeling als LPG en CNG. Hierdoor zou tarief van LNG van 15 cent naar 32,5 cent zijn gegaan. Daar hebben we als Nationaal LNG Platform op ingegrepen. We hebben geregeld dat van 2013 tot 2018 accijns niet werden verhoogd. Dat was echt onmisbaar om de LNG-markt van de grond te krijgen. Als het voorgestelde accijnstarief toen was blijven bestaan, was de business case zo marginaal geweest dat niemand daar was ingestapt. Dit bleek een goede keuze.

2017 – 2020: Green Deal bio-LNG
Robert Goevaers vervolgt: “Toen we dachten dat we de moeilijkste periode hadden gehad, liep het Convenant Rijn & Wadden af. Het Ministerie was tevreden en gaf aan klaar te zijn met LNG. Daar dachten onze leden anders over; we waren nog lang niet klaar, we stonden juist op het meest kwetsbare punt: er was heel veel geïnvesteerd, nu werd het tijd voor de echte LNG-doorbraak.”

Gelukkig werd in dezelfde tijd het verdrag van Parijs getekend waaruit bleek dat Nederland in een versneld tempo het gebruik van fossiele brandstoffen moest afbouwen. Het Ministerie overwoog een nieuw Convenant op te stellen, gefocust op bio-LNG. Dat bleek een complex vraagstuk. Robert Goevaers: “Onze leden hadden jarenlang kapitalen geïnvesteerd in LNG en ontvingen ineens de boodschap dat ze moesten overstappen op bio-LNG. Zo makkelijk werkt die overstap niet in de praktijk. Vanaf dat moment hebben we met de leden en het Ministerie de stap naar bio-LNG verkend waardoor het voor het Ministerie duidelijk werd dat LNG de drager is van bio-LNG en dat het onmogelijk is bio-LNG te ontwikkelen zonder LNG. Uiteindelijk hebben we in 2018 de Greendeal bio-LNG getekend.”

En hier hield de complexiteit niet op. Robert Goevaers: “Wat het allerbelangrijkste is geweest gedurende dat Convenant, zijn de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Dat was me een klus voor het Platform. Uiteindelijk is het dankzij de samenwerking met evofenedex, TLN, RAI, BOVAG en een aantal Nederlandse bedrijven als Albert Heijn, Lidl en Unilever gelukt veel van onze wensen in het Klimaatakkoord te krijgen. En dat was echt nodig.”

Wat hebben de partijen met elkaar voor elkaar gekregen? Een opsomming:

  • REDII met de opschaling van de bijmengverplichting
  • Vangnet van 200 miljoen euro als de HBE-waarde onder een bepaald niveau komt
  • Tweede compensatieregeling van drie jaar

En dat is niet alles dat zich in het tweede tijdvak heeft afgespeeld. Robert Goevaers: “In die periode is de LNG-techniek gegroeid, het is betrouwbaar en staat nu als een huis. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren veel discussies geweest over methaanslips en NOx-emissies, waarvan we sceptici uiteindelijk hebben kunnen overtuigen door verdere ontwikkeling van de techniek . De markt is gegroeid naar zo’n 1.000 LNG-trucks en 30 LNG-tankstations. En wat ik heel mooi vind, is dat zowel grote als kleine bedrijven de stap naar LNG durven te maken vandaag de dag. Dat is echt een belangrijke verandering in de markt.”

En dat is nog niet alles. Sinds 2020 wordt bio-LNG geïmporteerd omdat de markt daarom vraagt. En daar blijft het niet bij: de komende jaren worden in Nederland 21 bio-LNG installaties gebouwd die bio-LNG gaan maken voor mobiliteit.

2021 – en verder… : de toekomst van bio-LNG en het Nationaal LNG Platform
Robert Goevaers: “In de afgelopen tien jaar hebben we als Platform veel bereikt. De switch naar bio-LNG is ingezet en ik ben er van overtuigd dat binnenkort de doorbraak komt van de eerste bio-LNG-installatie. Het is bijzonder dat binnen twee, drie jaar 21 Nederlandse productie-installaties op de markt komen waarmee een gemiddeld investeringsbedrag gemoeid is tussen de 10 en 30 miljoen euro. Dat betekent dat het bedrijfsleven 600 miljoen euro investeert. Ik kan me niet voorstellen dat het Ministerie daar niet met een tevreden gevoel naar kijkt. Zij hebben alle regelingen rondom bio-LNG uiteindelijk voor acht miljoen euro opgetuigd en als je nu ziet wat het bedrijfsleven nu zelf investeert, dat is bijzonder.”

“Voor al die ontwikkelingen hebben we de afgelopen jaren de basis gelegd die ook in wetgeving gevat zijn. Die bio-LNG ontwikkelingen vallen niet meer om, dat gaat gewoon allemaal gebeuren, hoewel dat nog wel wat tijd kost. De volgende stap voor bio-LNG zit met name in het beschikbaar krijgen van de hoeveelheid biogas. Daar zit de grote uitdaging.”

Robert Goevaers sluit af: “Mijn rol binnen het Nationaal LNG Platform heeft zich altijd gericht op het creëren van een LNG-speelveld tussen de overheid en het bedrijfsleven. Noem het business development. Ondanks dat er op het moment verschillende ontwikkelingen gaande zijn op bio-LNG-vlak, is gebleken dat er vanuit het Platform voor mij onvoldoende mogelijkheden zijn om  hieraan invulling te geven. Ik wens het Platform veel succes met alle verdere ontwikkelingen.

Veel dank namens het Nationaal LNG Platform
“Robert Goevaers is voor ons altijd een betrouwbare connectie geweest tussen het bedrijfsleven en de overheid. Hij was onze drijvende kracht en het gezicht naar buiten en heeft met veel kennis, vol passie en energie voor LNG en bio-LNG gestreden. Wij zijn hem dankbaar dat hij zich 10 jaar met hart en ziel voor het Nationaal LNG Platform heeft ingezet en wensen hem veel succes toe bij de nieuwe stappen in zijn carrière.”
Dagelijks Bestuur Nationaal LNG Platform

Catamarans Rederij Doeksen op weg naar bio-LNG

Persbericht – Harlingen, 14 juni 2021

Vandaag bracht staatssecretaris mevrouw Van Veldhoven een werkbezoek aan Rederij Doeksen te Harlingen, waar onlangs twee nieuwe veerboten in de vaart zijn genomen, die op LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar gas) varen. Het ministerie is blij met deze stap die de Rederij heeft gemaakt en met het feit dat ook de transitie naar varen op bio-LNG nu echt op de agenda staat.

Behoud Unesco Werelderfgoed de Waddenzee
In 2020 en 2021 heeft Rederij Doeksen twee nieuwe LNG-catamarans in de vaart genomen: de Willem Barentsz en het zusterschip Willem de Vlamingh. Deze veerboten vervoeren 700 passagiers en 61 auto’s per overtocht op uitsluitend LNG (vloeibaar gas). De schepen worden ingezet op de veerverbindingen van en naar Harlingen, Vlieland en Terschelling.

Dirk Spoor, algemeen directeur van Rederij Doeksen: “Er zijn diverse redenen waarom Rederij Doeksen voor LNG heeft gekozen. Door te varen op LNG kiest Rederij Doeksen er actief voor een significante bijdrage te leveren aan het behoud van het kwetsbare leefmilieu van het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. De milieuvoordelen zijn helder, namelijk fors minder schadelijke emissies: fijnstof (- 95%), SOx (-100%) en NOx (-90%). De emissies van de hoofdmotoren voldoen aan de Euro Stage V-norm. Bij deze gasmotoren is nabehandeling van de uitlaatgassen niet meer nodig.

In de nabije toekomst staat bio-LNG op de agenda. Door de efficiënte rompvorm, talloze energiebesparende innovaties en het gebruik van uitsluitend LNG, wordt nu al een 10 tot 20% CO₂-reductie bereikt. Met de overstap naar bio-LNG is een reductie van 85% mogelijk. Het zou mooi zijn als die bio-LNG in de toekomst in het noorden van Nederland wordt gemaakt.”

Bio-LNG lokaal geproduceerd door SFP
En aan deze wens van Rederij Doeksen wordt nu ook gehoor gegeven. Het bedrijf SFP heeft aangekondigd om in 2023 bio-LNG te zullen gaan leveren. Bio-LNG wordt gemaakt uit organische reststromen van o.a. de landbouw en voldoet dan ook aan de hoogste eisen van duurzaamheid.

Het bedrijf SFP produceert al ca. 21 miljoen m3 groengas in Zeeland en binnenkort wordt gestart met de bouw van een nieuwe installatie in Harlingen. Per jaar zal er 9 kiloton worden geproduceerd. Om een indruk te geven: 1/3 van dit volume is voldoende om beide schepen van Rederij Doeksen het hele jaar op 100 % bio-LNG te laten varen. Ook is er al grote belangstelling vanuit het wegvervoer. Nu rijden er 1.000 trucks op LNG. Inzet is dat er in 2030 10.000 trucks op bio-LNG rijden.

Ministerie positief over  de stap naar bio-LNG
Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is positief over de stap van Rederij Doeksen en SFP om de transitie van LNG naar bio-LNG verder vorm te geven. Bij het afsluiten van het convenant bio-LNG met de transportsector is er veel gebeurd. De inzet van groengas in de sector staat in de startblokken voor de gewenste versnelling om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord 2030 te gaan realiseren. In deze samenwerking heeft het beleid nu zodanige vorm gekregen dat de sector nu durft te investeren in deze transitie.

Stientje van Veldhoven, demissionair-staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en concessieverlener komt graag op de eilanden en noemt de komst van de nieuwe schepen een mooie ontwikkeling: “Deze catamarans zijn milieuvriendelijker dan de schepen op diesel. In een kwetsbaar gebied zoals de Waddenzee is het belangrijk dat we kijken hoe we transport kunnen verduurzamen.”

Dit is pas het begin
Het Nationaal LNG-platform heeft samen met het ministerie de afgelopen jaren dit beleid mede vorm gegeven. “De transitie die nu wordt ingezet naar bio-LNG is een kroon op mijn werk van afgelopen jaren,” zo stelt voorzitter Robert Goevaers. “En dit is pas het begin. Een inventarisatie eind 2020 liet zien dat er in Nederland 21 bedrijven zich de komende jaren actief gaan richten op de productie van bio-LNG. Daarmee levert deze sector een grote bijdrage aan het klimaatakkoord.”

Nationaal LNG Platform adviseert informateur Mariëtte Hamer

Naast het herstel van Nederland uit de Corona crisis, is de klimaattransitie een van de belangrijkste  punten op de formatietafel. Dit is de reden dat het Nationaal LNG Platform informateur Mariëtte Hamer een brief heeft gestuurd, met de oproep de kansen die (bio-)LNG biedt voor de decarbonisatie van het zwaar transport te verzilveren.

Het Nationaal LNG Platform vindt het van groot belang de CO₂-reductie in het zwaar transport verder te stimuleren en heeft drie beleidsmaatregelen voorgesteld:

1. Voer een nul-accijnstarief in voor alle hernieuwbare transportbrandstoffen
Het Platform adviseert een nul-accijnstarief in te voeren voor hernieuwbare brandstoffen. Hierdoor kunnen deze concurreren met fossiele brandstoffen en wordt bio-LNG een aantrekkelijker alternatief voor diesel.

2. Gebruik de kilometerheffing om te sturen op CO₂-intensiteit
Het Platform stelt voor de kilometerheffing voor vrachtwagens die nu gepland staat in 2027, te vervroegen en de kilometerheffing te gebruiken voor stimulering van de energietransitie.

3. Bouw de accijnsteruggaaf voor LNG in 2022 en 2023 geleidelijk af
De ontwikkeling van bio-LNG is afhankelijk van de afname van LNG door de transportsector. Het Platform adviseert de aanschaf van een LNG-truck aantrekkelijker te maken ten op zichte van een dieseltruck, waardoor de vraag naar zal LNG groeien. Een verlenging van de beperkte teruggaaf van de accijns op LNG, is hier onmisbaar.

Hier – Brief informateur – Verkiezingen 2021 – leest u de gehele brief die het Nationaal LNG Platform aan de informateur heeft gestuurd.

“Bio-LNG is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie.”

In 2005 startte Rolande als pionier in de Nederlandse LNG-markt. Nu – 16 jaar later – is LNG een begrip in de Nederlandse transportmarkt en pioniert de LNG-leverancier opnieuw: door hun LNG te blenden met het fossielvrije bio-LNG. Op dit moment haalt Rolande bio-LNG uit Scandinavië, maar het duurt niet lang meer voordat de eerste bio-LNG van Hollandse bodem de tanks van de Rolande-klanten vult. “De markt ziet het belang van bio-LNG. Dat heeft ertoe geleid dat bio-LNG tegenwoordig onderdeel uitmaakt van onze bedrijfsstrategie”, aldus Herbert Boender – Business Unit Manager Biofuels bij Rolande. Het Nationaal LNG Platform in gesprek met de marktleider in LNG die na 16 jaar nog steeds innoveert en voorop loopt.

Rolande heeft 19 LNG-stations waarvan er 13 in Nederland staan, die steeds meer voorzien worden van bio-LNG. Het rijden met LNG-trucks bespaart 20% CO₂-emissie ten opzichte van diesel. Door het rijden op bio-LNG bespaart het zwaar wegtransport tot 99,8% CO₂-uitstoot in vergelijking tot diesel. Herbert Boender: “De markt en de techniek zijn klaar voor bio-LNG. We vertrouwen erop dat bio-LNG een blijvende brandstof is waar bedrijven in durven te investeren, dat is een van de redenen waarom we participeren in de bio-LNG Energiecampus in Leeuwarden.”

Waarom participeren in bio-LNG als je ook kunt importeren?
Herbert Boender: “Het liefst halen we onze bio-LNG zo lokaal mogelijk. Het is voor ons dan ook een logische stap om vanuit lokale reststromen en afvalstoffen bio-LNG te produceren en lokaal af te zetten in onze LNG-stations. Een andere interessante en voor ons belangrijke stap, is om onderdeel uit te maken van een totale bio-LNG-keten. Enerzijds omdat we op deze manier onafhankelijk zijn van een stuk inkoop en het ons een stuk garantie biedt voor dat deel van het volume. Anderzijds omdat het ons als bedrijf steviger in de markt zet. Een bijkomend voordeel van onze participatie in de keten, is dat we processen kunnen versnellen en dat we samen met onze partners projectontwikkelaar D4, bouw- en engineeringbedrijf Mele en het Friese energiefonds voor schone energie FSFE, daadwerkelijk een mooi project over de streep helpen. Het blijft niet bij een mooi plan.”

Halen jullie voldoende bio-LNG uit jullie installatie om aan de vraag te voldoen?
Herbert Boender: “Nee, we redden het niet om 100% van de vraag naar bio-LNG uit één eigen installatie te laten komen. Het bio-LNG dat we in Leeuwarden produceren, zetten we af in onze eigen stations in Leeuwarden, Heerenveen, Alkmaar en Utrecht. Daarnaast blijven we bio-LNG uit Scandinavië importeren die aankomt in de haven van Gent of Rotterdam. Die bio-LNG vindt zijn weg naar onze andere stations.

Wat houdt de ISCC-certificering van de nieuwe installatie in?
“Om het bio-LNG te kunnen produceren, maken we gebruik van mest uit de regio en co-substraten zoals koffiedik en graanresten. Uit die producten filteren we het waardevolle methaan dat ingezet wordt als brandstof en op deze manier niet meer als broeikasgas in de atmosfeer terecht komt. Als het gas eruit is gehaald, houd je een meststof over waarvan hoogwaardige kunstmestvervanger wordt gemaakt waarmee het boerenland verrijkt kan worden. Deze hele keten – wat de fabriek in- en uitgaat – wordt ISCC gecertificeerd, wat inhoudt dat alle grondstoffen die we gebruiken volledig traceerbaar zijn en zijn voorzien van een duurzaamheidsclaim.”

Als afzetter van bio-LNG, is Rolande al in het bezit van de certificering. Dit geldt ook voor de Scandinavische fabrieken waaruit Rolande haar bio-LNG importeert. De certificering is een garantie voor de eindafnemer die kan aantonen dat er op duurzame brandstof wordt gereden en inzichtelijk kan maken dat hij voldoet aan de eigen, meetbare duurzaamheidsdoelstellingen.

Wat is de reden voor transporteurs om niet op bio-LNG te rijden?
Herbert Boender: “Rijden op bio-LNG is duurder dan rijden op LNG. Op dit moment komt de drive voor het rijden op bio-LNG vooral bij de verladers vandaan. Die willen steeds meer ketenbreed, in de hele organisatie, duurzaamheidsdoelstellingen behalen. Transport is daar één onderdeel van. Je ziet dat binnen bedrijven steeds vaker een pad wordt uitgezet naar schoner transport. Op dit moment hebben ze een bio-LNG blend nodig om daaraan te kunnen voldoen. Een andere schone oplossing is er nog niet voor het zware wegtransport.”

De klanten van Rolande die op dit moment bio-LNG afnemen, rijden op een blend van 20% bio-LNG en 80% LNG. Deze klanten geven heel bewust aan dat ze aan hun duurzaamheidsdoelstellingen willen voldoen de komende jaren. Als dat zo doorzet, is de wens bij te willen mengen tot 50% bio-LNG. Ook zijn er veel verladers en transporteurs die twijfelen aan de fossielvrije oplossing, maar nog worden geremd door de prijs.

Herbert Boender: “Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, moeten we ervoor zorgen dat we meer bio-LNG de stations in kunnen laten stromen. Daarnaast zou het geweldig zijn als we alle transporteurs zo ver krijgen om op bio-LNG te gaan rijden. Een incentive van de overheid is heel erg gewenst. Waar ik dan aan denk? Een accijns vrijstelling op bio-LNG, dat zou fantastisch zijn!”