“Zero-emissie transport zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn”

Een tikkeltje bescheiden op de achtergrond in retailland, werkt Lidl Nederland dagelijks aan duurzame innovatie van hun transport. Jan Willem de Moor – Projectmanager Logistieke Inkoop en Innovaties bij Lidl Nederland en Ruud Metten – Teamleider Logistieke Inkoop & Innovaties bij Lidl Nederland vertellen bevlogen over de manier hoe Lidl Nederland duurzaam ontwikkelt en de innovatieve rol die hun transport daarin inneemt.

Zero-emissie transport zou vanzelfsprekend moeten zijn
Ruud Metten: “Zero-emissie transport zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Om ooit zover te komen, denken we binnen Lidl Nederland al jaren in duurzame loops. Een mooi voorbeeld hiervan is het duurzame Kipster-ei. De Kipster-eieren zijn afkomstig van de meest mens, dier en milieu vriendelijke boerderij te wereld, en exclusief te koop bij ons. De kippen worden gevoerd met reststromen uit lokale bakkerijen, zo hoeft er geen goede landbouwgrond gebruikt te worden voor het verbouwen van graan én voorkomen we verspilling. Om de cirkel nog verder rond te maken, wordt het brood dat einde dag niet meer in onze winkels verkocht wordt nu ook gebruikt om de Kipster-kippen te voeren. Op deze manier bekijken we ook ons transport waarbij waarde toevoegende reststromen ervoor zorgen dat onze CO2-uitstoot verder afneemt en wij onze interne en externe duurzaamheidsdoelstellingen kunnen behalen. Het heeft in onze organisatie allemaal met elkaar te maken.”

Eerste wagen op bio-LNG
Jan-Willem de Moor: “We onderzoeken al jaren hoe we de totale uitstoot van ons wagenpark kunnen verlagen. Op dit moment testen we onze eerste wagen op bio-LNG met Cornelissen. Bio-LNG is één van de drie redenen geweest waarom we in 2016 voor LNG hebben gekozen. De vermindering van geluidsuitstoot en CO₂-reductie waren de andere twee redenen die ons hebben geholpen met de inzet tot dagranddistributie. Uiteraard hebben we LNG getest en vergeleken met andere brandstof mogelijkheden in de markt. Ondertussen rijden we naar tevredenheid met meerdere LNG-trucks.”

Ruud Metten vult aan: “We testen voortdurend welke vormen van alternatief vervoer binnen onze binnenlandse distributie en de huidige wetgeving passen, maar we bekijken ook welk transport het meest effectief is voor ons bedrijf. Wij geloven niet dat één alternatieve brandstof de beste is. In de binnenstad van Amsterdam rijden we sinds 2015 met een elektrische bakwagen, voor een groot aantal ritten zetten we LNG in. Dan heb je nog HVO. Waterstof vinden we ook interessant, zeker voor de lange afstand ritten in de toekomst. Met de oplossingen die nu voorhanden zijn, kijken we elke dag verder dan één oplossing op het gebied van aandrijving en brandstof.”

Rijden op LNG is pure betrouwbaarheid
“Het behalen van interne en externe klimaatdoelen staan continu centraal, maar uiteindelijk is het tijdig beleveren van onze filialen van cruciaal belang”, vervolgt Jan-Willem de Moor. “We moeten er vanuit kunnen gaan dat ons materiaal altijd werkt, aangezien we willen dat onze klanten altijd gevulde schappen aantreffen. Uit onze testen bleek dat LNG die betrouwbaarheid biedt. Testen met elektrisch vervoer wijzen uit dat het storingspercentage nog aanzienlijk hoger ligt dan bij LNG en dan spreken we niet eens over het bereik van de wagen. Ik denk dat we er uiteindelijk wel gaan komen met elektrisch zwaar transport, alleen is de vraag binnen welke termijn.”

Zo min mogelijk vervoersbewegingen
“Als Lidl zijn we volumineus georganiseerd”, vertelt Ruud Metten. “We rijden voor 95% met grote trekker opleggers, die tot aan het dak toe beladen zijn. Voor die grote opleggers zijn nog geen duurzamere alternatieven. Voor ons is het geen optie met kleinere bakwagens te gaan rijden.” Jan-Willen de Moor vult aan: “Bij dit soort trekkers is bio-LNG een goede brandstofoplossing, die er nu al voor zorgt dat we bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Het huidige gewicht van onze lading alleen al ligt tegen de 20 ton aan. Op het moment dat wij dat gewicht naar beneden schroeven, bijvoorbeeld met een elektrische bakwagen, betekent het dat het aantal vervoersbewegingen voor ons automatisch weer omhoog gaat. Dat willen we vermijden, want extra vervoersbewegingen betekent extra fijnstof en dat willen we juist voorkomen voor omwonenden van onze filialen. Onze routes bestaan uit ritten van het distributiecentrum naar het filiaal en weer terug. We proberen altijd vol heen en vol terug te rijden omdat we elke dag zo min mogelijk vervoersbewegingen willen maken met een zo groot mogelijke beladingsgraad. We nemen alle reststromen die uit het filiaal voort komen zelf weer mee terug. Dat afval scheiden we, recyclen of vermarkten we. Karton, plastics, PET, alles regelen we zelf. Bij ons krijgt ruim 90% van onze reststromen weer een nieuwe bestemming!

Eigen producten inzetten voor bio-LNG
Ruud Metten vervolgt enthousiast: “We geloven in bio-LNG maar willen niet dat welke alternatieve brandstof ook, natuurlijke resources belast. Als we het doen, moet het totale plaatje kloppen. We onderzoeken de mogelijkheden of we in de nabije toekomst ons eigen groenten- en fruitafval kunnen vergisten tot bio-LNG. We maken bij voorkeur gebruik van voedsel reststromen uit onze eigen organisatie, zodat we verspilling voorkomen en geen goede landbouwgrond inzetten voor bio-LNG. Op dit moment doneren we groente en fruit dat niet meer in onze winkels of via ons initiatief ‘Verspil mij niet’. Wat niet meer verkocht kan worden doneren we aan de Voedselbanken. Wat er dan nog overblijft, vermarkten we zodat het verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld biogas. Zo zie je de gesloten kringloop gedachte van Lidl weer.”

Overleg en discussie nodig voor een zero-emissie toekomst
Ondanks het enthousiasme van de twee heren en alle positieve, duurzame ontwikkelingen die gaande zijn binnen Lidl Nederland, is de toekomst van het zwaar transport niet helder. Ruud Metten vertelt: “Het blijft in Nederland lastig en ondoorzichtig hoe de doelstellingen en regelgeving eruit zien met betrekking tot het zwaar transport en wat de gevolgen daarvan zijn. De ontwikkelingen in de huidige markt met betrekking tot elektrisch transport voorzien helaas nog niet in onze transportbehoefte voor zwaar transport in termen van gewicht en actieradius. We vinden het belangrijk dat wij als Lidl Nederland samen met onze collega retailers en de overheid hierover de dialoog aangaan. Op welke momenten moeten we stappen nemen, met welke tonnages, wat betekent het voor onze vervoersbewegingen? Op die vragen willen we graag antwoord krijgen.”

Shell voegt zes LNG-tankers toe naast de bestaande acht

Nadat oliemaatschappij Shell in december 2019 lange termijn charters afsloot voor acht LNG tankers met een capaciteit van 174.000 m3 heeft er daar nu nog eens zes aan toegevoegd.

De schepen voor deze contracten moeten nog worden gebouwd. Dat gebeurt bij Hyundai Heavy Industries and Hyundai Samho Heavy Industries. Het eerste schip zal in 2023 in de vaart komen.

Lees hier het hele bericht.

11 Miljoen euro TEN-T-financiering ambitieus (bio-)LNG project Titan LNG

Titan LNG ontvang 11 miljoen euro TEN-T subsidie voor het ambitieuze project Bio2Bunker: een (bio-)LNG-infrastructuur dat bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie in de scheepvaartsector.  

Bio2Bunker ontwikkelt en breidt daarmee de (bio-)LNG bunkerbevoorradingsketen uit, door de introductie van drie bunkerschepen in Zeebrugge, Rotterdam en Lübeck. Deze bunkerschepen zijn vergelijkbaar met de huidige twee bestaande FlexFuelers met bewezen operationele voordelen. Lees hier het hele bericht.

 

Vervallen LNG-accijnskorting door te snelle groei LNG-markt

Begin dit jaar werd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de LNG-subsidieregeling gestart voor de duur van twee jaar. Deze regeling heeft tot doel de sector te ondersteunen in de stap van LNG naar bio-LNG en verving de accijnsteruggaveregeling van het ministerie van Financiën.

Bij de start van de subsidieregeling werd duidelijk dat deze regeling complexer is dan de vorige accijnsteruggaveregeling. Bij de huidige regeling zijn er afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de subsidie per kalenderjaar. Dit betekent dat er een inschatting gemaakt is van de ontwikkeling van het aantal LNG-voertuigen in 2020 en 2021.

Snellere ontwikkeling LNG-markt dan voorzien
Afgelopen jaren heeft de LNG-truck markt zich sneller ontwikkeld dan voorzien. Het aantal LNG-trucks in Nederland groeit richting de 800, mede dankzij de I&W-regeling. Het aantal LNG-trucks in onze buurlanden groeit nog sterker. Een laag accijnstarief in België en de Maut-vrijstelling in Duitsland vormen hiervoor de belangrijkste aanjager.

Deze positieve ontwikkeling heeft ook een nadeel. Het aantal LNG-trucks dat in Nederland tankt en gebruikmaakt van de LNG-regeling van I&W, is sterk gegroeid. Daardoor blijkt het budget voor deze regeling voor 2020 ontoereikend. Daarnaast bleek bij de allocatie van het budget ook dat de subsidieaanvragers een lager budget kregen toegewezen dan aangevraagd. In overleg met I&W is getracht dit aan te passen, maar bleek te complex om snel op te lossen. Meer informatie over de inhoud van deze regeling vindt u hier.

Vervallen accijnskorting
Dit betekent helaas dat spoediger dan verwacht de korting van 18,7 cent, zoals deze nu bij alle LNG-tankstations in Nederland geldt, de komende periode zal vervallen. Wanneer deze korting precies vervalt, verschilt per tankstation exploitant aangezien dit afhankelijk is van het subsidiebudget per exploitant.

Het Nationaal LNG platform is zeer verheugd over de snelle groei van LNG en de eerste stappen richting bio-LNG, maar betreurt dat de korting niet tot het einde van het jaar gehandhaafd kan worden. Het vervallen van de korting is gelukkig tijdelijk, aangezien volgend jaar weer budget beschikbaar is.

Aanpassingen voor realisatie Klimaatdoelen
De subsidieregeling van I&W is en was een welkome geste om tot een oplossing te komen door het wegvallen van de accijns teruggaveregeling. LNG heeft zich het afgelopen decennium in Europa goed ontwikkeld, mede dankzij de pioniersrol van Nederland in de vroegtijdige opstart van een dekkend LNG-netwerk. Veel overheden ondersteunen de LNG-ontwikkeling vanwege de lagere CO₂-uitstoot. De LNG-markt is echter te kwetsbaar door de tijdelijke aard van deze maatregelen. Daarom zet het Nationaal LNG Platform zich in om tot een structurele oplossing te komen. De transportsector moet kunnen rekenen op een stabiel lange termijn perspectief. Dit vertrouwen is noodzakelijk om de transitie richting bio-LNG verder te kunnen doorzetten.

Nieuwe LNG-terminal Duitsland

Er zijn wederom mooie ontwikkelingen gaande in de Duitse LNG-markt.

Gasunie LNG Holding B.V., Oiltanking GmbH en Vopak LNG Holding B.V. hebben de joint venture German LNG Terminal GmbH gesloten. Het doel is gezamenlijk een LNG import terminal te bouwen, beheren en exploiteren in Noord-Duitsland. Deze terminal zal ook worden ingezet voor de distributie van LNG. Lees hier het hele bericht.

SER advies over de inzet van bio-massa

Op woensdag 8 juli is het advies van de SER inzake de inzet van biomassa, overhandigd aan Stientje van Veldhoven – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De kern van het advies is dat voor de laagwaardige toepassing van biomassa – in de vorm van verbranding ten behoeve van energie en warmte – de inzet van biomassa moet worden afgebouwd.

Meervoudige verwaarding van reststromen
Sommige gewassen leveren diverse grondstoffen die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Een bekend voorbeeld hiervan zijn suikerbieten die worden gebruikt als voeding en als grondstof voor chemie. Daarnaast is de pulp van suikerbieten geschikt als feedstock voor bio-LNG.

De SER concludeert dat voor de productie van bio-brandstoffen, de inzet van biomassa noodzakelijk is voor schoner zwaar wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Deze visie is in lijn met het standpunt van het Nationaal LNG Platform.

Het Nationaal LNG Platform zet zich samen met de overheid in om de transitie van LNG naar bio-LNG te versnellen. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat tot 2030, 7,3 Mton CO₂-reductie in mobiliteit moet worden gerealiseerd. Ongeveer 25% hiervan wordt ingezet op biobrandstoffen.

Unieke afvaart LNG-catamarans Nederlands Waddengebied

Een unicum in Nederland: gisteren heeft Rederij Doeksen één van de twee nieuwe LNG catamarans in de vaart genomen: de Willem Barentsz. Dit is een unicum aangezien de innovatieve veerboot maximaal 600 passagiers en 64 auto’s vervoert op alleen LNG. Er is geen stookolie meer aan boord van het schip aanwezig. Het zusterschip Willem de Vlamingh komt in september in de vaart. Beide catamarans zijn de eerste schepen ter wereld waarbij single fuel LNG-motoren rechtstreeks roerpropellers aandrijven met vaste schroeven. De schepen worden ingezet op de veerverbinding vanuit Harlingen naar Vlieland en Terschelling.

Paul Melles – directeur van Rederij Doeksen – licht toe waarom de twee catamarans op LNG varen. “Er zijn drie redenen waarom we voor LNG hebben gekozen. Ten eerste willen we LNG gaan mixen met het fossielvrije bio-LNG wat heel veel milieuvoordelen oplevert. Het zou mooi zijn als die bio-LNG in de toekomst in het noorden van Nederland geproduceerd kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat we LNG als brandstof kunnen vertrouwen, het werkt gewoon. Bijkomend voordeel is dat er in Nederland ondertussen een compleet LNG-netwerk bestaat waar we op kunnen rekenen. De laatste reden is dat de regelgeving en veiligheid rondom LNG klopt.”

(Bio-)LNG voor behoud Unesco Werelderfgoed de Waddenzee
Door te varen met (bio-)LNG kiest Rederij Doeksen er actief voor een significante bijdrage te leveren aan het behoud van het kwetsbare leefmilieu van het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. De milieuvoordelen zijn helder:

  • Fors minder schadelijke emissies: fijnstof (- 95%), SOx (-100% ) en NOx (-90%). De motoren voldoen aan de Euro Stage V normeringen.
  • 10 tot 20% CO₂-reductie met een directe opstap naar 100% CO₂-reductie bij gebruik van bio-LNG.
  • Het gebruik van LNG richt minder schade aan, aan het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee in geval van calamiteit. Eén van de grootste milieuproblemen in het kwetsbare Waddenzeegebied is olielekkage van schepen. Bij gebruik van LNG is deze problematiek niet meer aanwezig.
  • Bij motoren op LNG is nabehandeling in de vorm van srubbers en katalysatoren niet meer nodig.

Concrete stap in verduurzaming
Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en concessieverlener noemt de komst van de nieuwe schepen een mooie ontwikkeling: “Comfortabel én groener. Met deze catamarans gaan zowel de unieke omgeving van de wadden als de reiziger er op vooruit en dat is een goede zaak. Ik kom zelf graag op Terschelling en hoop dat ik de volgende keer de overtocht op een van de nieuwe, groenere boten kan maken.”

Sfeerverslag
Omrop Fryslân heeft een mooi sfeerverslag van de dag gemaakt dat u hier terugvindt op de site van de omroep.