Reactie TTM rapport Transport & Environment

In navolging op de reactie van het Nationaal LNG Platform heeft ook TTM gereageerd op het rapport van Transport & Environment: “Conclusies LNG-rapport T&E niet in lijn met testresultaten.”

TTM:
Er ontstond donderdag veel ophef over een rapport van Transport & Environment over LNG. Daarin gaat T&E, naar nu blijkt, selectief en creatief aan de slag met TNO-rapporten over hoe de emissie van LNG-trucks zich verhoudt tot die van dieseltrucks. De conclusies van het rapport van T&E zijn dan ook niet in lijn met de beschikbare testresultaten, zeggen het Nationaal LNG Platform en diens Europese evenknie The Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA).

T&E heeft de krantenkoppen van vermaarde Nederlandse dagbladen gehaald met de stelling dat LNG-trucks tot wel vijf keer meer vervuilend zijn dan dieseltrucks. De kranten, en ook zelfbenoemde vakwebsites, namen de bevindingen van T&E klakkeloos over, zonder zelf even in de TNO-rapporten te duiken. Wie dat doet ziet dat TNO onder bepaalde omstandigheden soms hoge NOx-waarden voor LNG-trucks noteert, maar die zelf ook al nuanceert en concludeert dat LNG-trucks prima voldoen aan de limietwaarden. Tevens valt te noteren dat T&E de resultaten van  slechtst presterende LNG-truck vergelijkt met die van de best presterende dieseltruck en vervolgens die resultaten extrapoleert.

Lees hier het hele artikel van TTM.

Reactie NGVA Europe rapport Transport & Environment

In navolging op de reactie van het Nationaal LNG Platform heeft ook NGVA Europe gereageerd op het rapport van Transport & Environment:  “Do gas trucks reduce emissions? The answer is: YES”

NGVA:
The paper “Do gas trucks reduce emissions?” published by T&E (Transport & Environment) gives us the opportunity to rectify some aspects and complement with educational elements and details about gas in transport.

T&E’s conclusions are mainly based on a set of emissions measurement campaigns run by TNO (the Netherlands Organisation for Applied Scientific Research). However, while reports from TNO are scientifically well proven, the conclusions drawn by T&E are misaligned with the measurements reported.

Lees hier de volledige reactie van NGVA Europe.

Reactie Nationaal LNG Platform rapport Transport & Environment

De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken uitgevoerd rond luchtkwaliteit en CO₂-reductie van diesel- en LNG-voertuigen. TNO voert PEMS-testen uit (Portable Emission Measurement System) om direct aan de uitlaat de emissie vast te stellen.

Het TNO-rapport dat Transport & Environment vandaag onder de aandacht brengt – en de artikelen die hierop voortbouwen – zijn gebaseerd op eerder uitgevoerde PEMS.

In dit verband de volgende opmerkingen:

  • Net Nationaal LNG Platform zet vraagtekens bij de smalle basis in het TNO rapport waarop de conclusies zijn gebaseerd. Slechts drie LNG-trucks zijn getest, waarvan twee uit 2017.
  • Koude start: zowel diesel als LNG kennen beiden een verhoogde stikstof-emissie bij  de koude start. Alle geteste LNG-voertuigen presteren ruim binnen de limietwaarden.
  • Aan de PEMS test – uitgevoerd op een IVECO-truck – wordt in het artikel niet gerefereerd. Deze TNO test is al in 2018 gepubliceerd en laat een NOx-reductie zien van 90%. Deze test toont verder aan dat er geen sprake is van een verhoogde NOx-emissie bij de koude start. Daarnaast laat deze test ook een aanzienlijke N₂O-reductie (broeikasgas) zien.
  • In het artikel van Transport&Environment is er geen aandacht geschonken aan de geluidsreductie door LNG-voertuigen. LNG-trucks zijn aanzienlijk stiller, zowel bij het manoeuvreren, als bij het rijden in de stad. (Bron: rapport Ecorys diesel VI 85 dBA, :LNG 72 dBA)
  • CO₂-reductie: alle LNG-voertuigen laten een duidelijke CO₂-reductie zien. De reductie varieert van 10% voor de oudere modellen tot 19% voor de moderne LNG-truck.
  • De toekomst: LNG is de transitiebrandstof naar Bio-LNG. Daarmee kan tot 100% CO₂-reductie worden bereikt. De SER is een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid van de verschillende type bio-massa. Eerder onderzoek dat werd uitgevoerd door CE Delft laat zien dat er veel potentie is, namelijk ruim 400.000 ton Bio-LNG per jaar in 2030. Een LNG-truck verbruikt op jaarbasis ongeveer 30 ton.

Het Nationaal LNG Platform is van mening dat alle vormen van energietransitie in mobiliteit (elektrisch, waterstof, advanced bio-fuels en Bio-LNG) noodzakelijk zijn om de CO₂-reductie in 2030 – 2050 te realiseren. De transitie van LNG naar Bio-LNG krijgt nu vorm en resulteert in een CO₂-reductie van bron tot uitlaat.

Voor nadere toelichting:
Robert Goevaers – Voorzitter Nationaal LNG Platform
Telefoon: +31 6 23 65 64 02

LNG stimuleringsregeling internetconsultatie

Vandaag is de internetconsultatie gestart voor de LNG/Bio-LNG stimuleringsregeling. De regeling betreft een compensatie van 18,75 eurocent per kilogram LNG voor de jaren 2020 en 2021. Dit is een wijziging ten opzichte van een eerder plan, waarbij het ging om 12,5 eurocent per kilo voor de jaren 2019 tot en met 2021.

Aanleiding van de regeling
Eind 2018 besloot het Ministerie van Financiën de teruggaveregeling niet te verlengen. Het vooruitzicht hierdoor was een stagnerende ontwikkeling van LNG in de transportsector waardoor de sector mogelijk zou krimpen en  waardoor de transitie van LNG naar Bio-LNG niet van de grond zou komen. Om dit vooruitzicht te voorkomen, besloot het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een opvolger van de LNG-teruggaveregeling te komen. De nieuwe  LNG-subsidieregeling werd aangekondigd in het Klimaatakkoord. Op deze manier wordt de LNG-sector toch ondersteund in de belangrijke ontwikkeling van LNG naar Bio-LNG.

Compensatie
Eerder dit jaar heeft de sector gepleit dat de regeling niet twee jaar maar drie jaar moest gelden. In vervolg hierop kondigde het Ministerie aan dat de sector over 2019  gecompenseerd zou worden en de regeling van 2019 tot en met 2021 zou gelden. Echter, bij de uitwerking van de regeling stuitte dit op praktische en juridische problemen waardoor het Ministerie met een wijziging op de regeling is gekomen.

Hoe gaat de regeling werken
De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. De compensatie in deze twee jaar bedraagt 18,75 eurocent per kilogram. Op het moment dat de regeling op 1 januari 2020 ingaat, wordt de 18,75 eurocent direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren en -exploitanten. De tankstations kunnen op basis van de verkochte LNG-kilogrammen bij RVO de subsidieaanvraag doen.

De toekomst
Eind 2021 stopt de voorgestelde stimuleringsregeling. In het Klimaatakkoord, spelen geavanceerde biobrandstoffen een belangrijke rol. Dit biedt kansen voor Bio-LNG dat ontstaat uit vergisting van afvalstromen, zonder dat dit concurreert met de voedselketen. De sector werkt momenteel hard aan het beschikbaar maken van Bio-LNG, dat uiteindelijk zal zorgen voor een nog grotere CO₂-reductie. In samenwerking met de transportsector zal verder worden gewerkt aan de vergroening van de brandstoffen waarbij Green Truck Fuel kansrijk is. Bij Green Truck Fuel staat centraal dat het geld dat wordt opgehaald met rekeningrijden wordt ingezet voor de CO₂-reductie van de brandstoffen.

Subsidieregeling LNG
Bekijk hier de internetconsultatie.

Aardgas auto minst milieubelastend

Elektrische auto’s, maar ook auto’s op benzine, diesel en LPG leggen het qua milieubelasting op dit moment allemaal af tegen auto’s die aardgas in hun tank hebben. Dat stelt de ADAC na een berekening.

Auto’s die op aardgas (CNG) rijden, stoten tijdens hun gehele levenscyclus minder CO₂ uit. Wanneer wordt gekeken naar alle relevante energiekosten tijdens de levenscyclus van het voertuig op gas verslaan ze auto’s op benzine, diesel en zelfs elektrische auto’s. Aldus de publicatie in het AD.

UPM en Spliethoff Group gaan voor zeven nieuwe LNG-schepen

UPM en Spliethoff Group werken samen aan het ontwerp en de bouw van zeven ultramoderne schepen voor duurzaam zeetransport voor UPM in Europa.

Deze schepen worden gevoed door LNG, wat direct 25% CO₂-uitstoot besparing oplevert. Daarnaast zullen de emissies van stikstofoxiden afnemen met 85% en zwaveloxiden met 99%. Ook de uitstoot van roetdeeltjes zal met 99% afnemen. Lees hier het hele artikel.

Ontwikkeling duurzaamheidskader biomassa van start

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het proces in gang gezet om de eerste stappen te maken naar een duurzaamheidskader voor biomassa. De SER speelt hier de komende maanden al een rol in. Naar verwachting leidt dit in september tot een officiële adviesaanvraag en zal het duurzaamheidkader in het eerste kwartaal 2020 klaar moeten zijn.

Biomassa is een belangrijke bron om de energievoorziening te verduurzamen. Er is echter veel discussie over hoe duurzaam het echt is. Het kabinet wil daarom dat er een kader komt voor duurzame biomassa. Daarvoor is nu een aantal stappen in gang gezet:

  • Het PBL brengt in beeld hoeveel biomassa er beschikbaar is en wat je ermee kan.
  • Een adviesbureau krijgt de opdracht duurzaamheidscriteria te ontwikkelen. De aanbesteding voor deze opdracht loopt al.
  • De SER gaat adviseren over draagvlak.

Het kabinet wil dat er een gezamenlijke kennisbasis ontstaat. Veel elementen zijn van elkaar afhankelijk. Dat vraagt om veel afstemming. Alle betrokken partijen worden daarom op dezelfde manier bij het totale proces betrokken. Het PBL gaat bijvoorbeeld bij de beschouwing over beschikbaarheid aan de slag met Joint Fact Finding (JFF). Bij het opstellen van criteria krijgen dialoogsessies een belangrijke rol. De betrokken ministeries, PBL en SER voeren op regelmatige basis overleg.

Hier leest u de aankondiging adviesaanvraag duurzaamheidskader biomassa (PDF, 695 kB)

World Biogas Association: “Biogas biedt enorme kansen voor de toekomst”

World Biogas Association heeft een rapport gepubliceerd over de potentie van wereldwijde productie van biogas. Het rapport beschrijft twee belangrijke bevindingen.

1. Op dit moment wordt slechts 2% van het potentieel gebruikt; biogas biedt enorme kansen voor de toekomst. 2. Door het gebruik van biogas kan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 13% verminderen. Hoe? Dat lees u in dit rapport.