Nieuwsbrief Bio-LNG Platform Oktober 2023

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Bio-LNG Platform van oktober 2023, via deze nieuwsbrief kijken we terug op de gebeurtenissen van afgelopen kwartaal (Q3 2023)

 

Voorwoord van de voorzitter

´De mens is verplicht om optimistisch te zijn´, stelde de filosoof Karl Popper. Zijn stelling berust op de grondgedachte dat de toekomst niet in beton is gegoten, maar helemaal open ligt. Een maakbare toekomst, die met optimisme tot een betere toekomst is te vormen.

De energietransitie schreeuwt om een optimistische benadering. Als je je niet door de kansen en mogelijkheden, maar door de belemmeringen en beperkingen laat leiden, kom je niet vooruit. We beschikken over alle bouwstenen om onze energievoorziening en economie koolstofarm te maken. We hoeven ze alleen nog maar tot een samenhangend systeem te vormen.

De opdracht van Karl Popper valt mij niet zwaar. Ik ben van nature optimist. Anderzijds beroepshalve wel argwanend. Het levenspad is immers niet vrij van tegenslag en valkuilen. Naast optimisme is realiteitszin en behoedzaamheid geboden.

De kabinetsagenda voor het verduurzamen van het vrachtvervoer getuigt van veel optimisme, maar verdient wel wat meer gezonde politieke argwaan. De premisse dat waterstof en elektriciteit de snelste weg naar verduurzaming is, gaat voorbij aan harde realiteiten. Groen waterstof is nog lange tijd hooghangend fruit: de productie moet nog op stoom komen, de potentiële vraag naar waterstof is immens en andere nuttige toepassingen, bijvoorbeeld in de industrie, schreeuwen om voorrang. De weg naar elektrificering van het vrachtvervoer is niet vrij van belemmeringen. Het zwaar overbelaste net en de nog beperkte accucapaciteit zijn het meest in het oog springend. Tel daar nog bij dat het tijdperk van (bijna) gratis geld voorbij is. De oplopende rente betekent dat de component kapitaalslasten de lat voor grootschalige investeringen hoger legt.

Vooralsnog is daarom in de duurzame brandstofmix is Bio-LNG een onmisbaar element. Negatieve CO2-emmissies, van ‘well to wheel’ gerekend, gemakkelijk te distribueren en te bufferen en dus bij uitstek geschikt voor vrachttransport over grotere afstanden.

In de afgelopen jaren, onder het kabinet Rutte IV, is het stimuleren van groen gas in het vrachtvervoer een stiefkind geweest. Daar moet verandering in komen. Het programma van de nieuw te vormen regering moet vanzelfsprekend optimisme ademen, maar ook blijk geven van meer realiteitszin. Het stimuleren van Bio-LNG is een effectieve en doelmatige stap naar duurzame mobiliteit. Die boodschap zal het Bio-LNG Platform luid en duidelijk laten horen!

 

William Moorlag

Voorzitter Bio-LNG Platform

 

Verder in deze nieuwsbrief

 • Tweede Kamer stemt voor lagere accijns op benzine, diesel en LNG
 • Kabinet wil voordelen voor fossiele alternatieven zoals LPG en LNG afbouwen
 • Consultatie Wijziging Besluit energie vervoer: Verhoging jaarverplichting 2024
 • Consultatie Wijziging Regeling energie vervoer: Vermenigvuldigingsfactor zeevaart naar 0,4
 • Het Bio-LNG Platform pleit voor subsidie Bio-LNG trucks uit terugsluis vrachtwagenheffing
 • Het Bio-LNG Platform reageert op de consultatie Jaarverplichting groen gas
 • Nederlandse vertaling van de NGVA online LNG training beschikbaar
 • Shell breidt Nederlands LNG-netwerk verder uit
 • Iveco en Shell’s Europese BioLNG tour
 • Rolande rond Europees BIOLNG4EU af met online paneldiscussie
 • Gate verhoogd capaciteit van 16 naar 20 BCM per jaar
 • Overzicht belangrijke brieven
 • Politieke agenda

 

Tweede Kamer stemt voor lagere accijns op benzine, diesel en LNG

Tijdens de algemene politieke beschouwingen op 20 september nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet opdroeg om de accijns op benzine en diesel niet te verhogen op 1 januari 2024. Het kabinet gaf per brief te kennen dat LPG en LNG in de motie niet werden genoemd, en de tarieven daarvan dus wel omhoog zouden gaan op 1 januari ’24. Het Bio-LNG Platform heeft contact gehad met verschillende Kamerleden en ervoor gepleit om ook de accijns op LPG/LNG ook laag te houden. Die boodschap heeft geleid tot een gewijzigd amendement waar de Tweede Kamer op 26 oktober, de laatste vergaderdag voor de verkiezingen, voor heeft gestemd. Ook voor LNG geldt dus een lager tarief in 2024.

 

Kabinet wil voordelen voor fossiele alternatieven zoals LNG afbouwen

Op 19 september publiceerde het demissionaire kabinet haar plannen voor 2024, waaronder de miljoennota, de begrotingen van alle ministeries en het belastingplan.

Voor het gebruik van (bio-)LNG kwamen daarbij de volgende relevante punten naar voren:

 • Fiscale voordelen voor LNG en LPG worden genoemd als ‘Fossiele subsidies’: Deze regelingen zorgen er volgens het kabinet voor dat bepaalde voertuigen geen of een lagere belastingen hoeven te betalen, waardoor indirect het gebruik van fossiele brandstof lager wordt belast. Het lagere accijnstarief van LPG (waar ook LNG onder valt) ten opzichte van benzine en diesel wordt genoemd als mogelijke maatregel om fossiele subsidies af te schaffen, het afschaffen van dit voordeel kan vanaf 1 januari 2025 en kan dan € 250 miljoen per jaar opleveren geeft het kabinet aan.
 • Beëindigen nihiltarief motorrijtuigenbelasting (mrb) OV-autobussen op LPG, CNG & LNG: Een autobus die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor openbaar vervoer is op dit moment (2023) vrijgesteld van mrb. Omdat de oorspronkelijke doelstelling van deze maatregelen om het gebruik van aardgasvoertuigen te stimuleren nu achterhaald wordt geacht worden beide regelingen afgeschaft. Dit leidt tot een structurele opbrengst van € 57 miljoen vanaf 2026.
 • Afschaffen verlaagd tarief personenauto’s op CNG, LNG of LPG: In de motorrijtuigenbelasting (mrb) geldt er nu een lagere brandstoftoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s, wanneer in het kentekenregister de brandstofsoort CNG, LNG of LPG is opgenomen. Deze regeling wordt per 1 januari 2026 beëindigd.

 

Consultatie Wijziging Besluit energie vervoer: verhoging jaarverplichting 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van het Besluit energie vervoer in 2024. De hoogte van de jaarverplichting wordt in 2024 28,4%. Hiermee wil I&W de ambitie waar maken om meer fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare brandstoffen. I&W voert hiermee het eerdere besluit van het kabinet uit om jaarlijks 20 petajoule (PJ) extra hernieuwbare brandstoffen in het wegverkeer verplicht beschikbaar te stellen. Voor de jaren na 2024 worden nog geen nieuwe percentages vastgesteld omdat die sterk zullen afhangen van de nog te implementeren RED-III. Voor de implementatie van de RED-III is inmiddels ook de consultatie gestart.

 

Consultatie Wijziging Regeling energie vervoer: Vermenigvuldigingsfactor zeevaart naar 0,4

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling Energie voor Vervoer 2024. De vermenigvuldigingsfactor voor inboekingen aan de zeevaartsector wordt 0,4. Met de wijziging wil de staatssecretaris van I&W de balans in het systeem Energie Vervoer tussen de zeevaart- en de wegsector herstellen. Levering van hernieuwbare energie aan de wegsector loopt de afgelopen jaren terug. De levering aan de sector zeevaart neemt juist toe. De hernieuwbare brandstoffen voor de zeevaartsector zijn minder hoogwaardig (gemaakt van goedkopere grondstoffen) en dus goedkoper. Daarmee komt de productie van hoogwaardige biobrandstoffen in gevaar. En deze hoogwaardige brandstoffen zijn in de toekomst hard nodig voor de noodzakelijke verduurzaming van alle vervoermodaliteiten.

 

Het Bio-LNG Platform wil subsidie voor Bio-LNG trucks uit terugsluis vrachtwagenheffing

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met de vertegenwoordigers van de vervoerssector (evofenedex, TLN en VERN) een subsidieprogramma (concept-meerjarenprogramma 2026-2030) opgesteld voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport. Dit subsidieprogramma voor 2026 tot en met 2030 wordt betaald uit de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing. De vrachtwagenheffing start naar verwachting in 2026

 

In het concept-meerjarenprogramma 2026-2030 is uitgewerkt hoe het geld van de vrachtwagenheffing wordt besteed. Er wordt subsidie gereserveerd voor batterij elektrische vrachtwagens, laadstations voor elektrische vrachtwagen, waterstofvrachtwagens, waterstof-tankstations en de optimalisatie van vervoersketens.

 

Er wordt dus geen invulling gegeven aan de pilaar hernieuwbare brandstoffen. Dit bevreemdt gezien dit tegenstrijdig is met de consistente signalen hierover de afgelopen jaren. Zo is meermaals gecommuniceerd over de besteding van de opbrengsten van de vrachtwagenheffing, waarin de pilaar (tijdelijk) stimuleren van hernieuwbare brandstoffen altijd werd genoemd.

 

Het Bio-LNG Platform heeft in haar reactie op de consultatie gepleit om te kiezen voor maatregelen die zoveel mogelijk effect hebben op de uitstoot van CO2, over de gehele keten, en dus het stimuleren van hernieuwbare brandstoffen. Ook heeft het Platform gepleit voor een investeringssubsidie voor partijen die een LNG-truck kopen die uitsluitend rijdt op bio-LNG. Tot slot is benadrukt dat er een apart tarief in de vrachtwagenheffing voor (bio-)trucks nodig is. Deze partijen betalen het normale tarief aan de heffing, er is namelijk geen korting voor de inzet van hernieuwbare brandstoffen en ze komen ook niet in aanmerking komen voor de terugsluis. Dit terwijl Zero Emissie voertuigen zowel van de terugsluis profiteren als de maximale korting voor het betalen van de heffing krijgen.

 

Het Bio-LNG Platform reageert op de consultatie Jaarverplichting groen gas

Het kabinet wil energieleveranciers verplichten om een deel van het door hen aan huishoudens geleverde aardgas in te vullen met groen gas, om zo de CO2-emissies van huishoudens te verlagen. Hierover is een internetconsultatie gehouden.

 

Het Bio-LNG Platform heeft gereageerd op de volgende onderdelen van het wetsvoorstel:

 • Effectiviteit van het wetsvoorstel: in het recent gepubliceerde Nationaal Plan Energiesysteem gaat het kabinet ervanuit dat er in 2050 wel 462 PJ aan hernieuwbare (bio) brandstoffen nodig zijn, voor een groot deel in de zeevaart, maar ook nog bijna 20 PJ in het wegtransport. Biobrandstoffen maken een veel groter deel van de energiemix in mobiliteit uit dan waterstof en elektriciteit, samen. Het is dus nodig om de productie van biobrandstoffen zo spoedig mogelijk op te schalen, en eventueel eerst in het wegtransport inzetten om ze later beschikbaar te hebben voor bijvoorbeeld de scheepvaart. Inzet in de gebouwde omgeving is dus onlogisch.
 • Haalbaarheid en uitvoerbaarheid: volgens een studie van CE Delft van april 2022 is de omvang van de bijmengverplichting moeilijk haalbaar en blijft er te weinig groen gas over voor verduurzamen van transport.  Dit kan worden opgelost door import van bio-LNG via bijvoorbeeld pijplijnen of LNG-schepen toe.
 • Doelmatigheid: In de overgangsfase naar een duurzaam energiesysteem, dat berust op elektriciteit en waterstof, is stimulering van de inzet van groen gas in de transportsector des te doelmatiger, omdat minder beslag wordt gelegd op schaarse netcapaciteit en op het schaars beschikbare en dure groene waterstof. De ontwikkelde biobrandstoffen kunnen daarna moeiteloos doorvloeien naar de internationale scheepvaart.
 • Proportionaliteit: De marktinterventie van het wetsvoorstel betekent voor de consument een disproportionele kostenstijging. Vanuit het oogpunt van proportionaliteit pleit dit voor het stimuleren van het gebruik van groen gas in het zwaar transport.

 

Nederlandse vertaling van de NGVA online LNG training beschikbaar

In samenwerking met APTH heeft het Bio-LNG Platform de afgelopen tijd gewerkt aan de Nederlandse versie van de online LNG-training van NGVA. Deze online LNG-training was al beschikbaar in het Engels, Duits en Frans, maar nu is ook de Nederlandse versie beschikbaar op het platform. De training is te vinden via www.ngva.eu/lngtraining/, en bestaat uit meerdere modules die de chauffeur stap voor stap meenemen door het tankproces, de eigenschappen van LNG en veiligheid. Meer informatie op onze website.

 

Shell breidt Nederlands LNG-netwerk verder uit

In September heeft Shell weer een Bio-LNG tankstations geopend in Nederland, te weten De Vaalt langs de A15 in de buurt van Tiel.

 

Iveco en Shell’s Europese BioLNG tour

Deze zomer hebben Shell en Iveco 10 dagen door Europa gereisd  met de IVECO S-Way biofuel-powered truck om de bio-LNG waardeketen te ontdekken van productie, distributie tot gebruik. Ze zijn gestopt bij diverse interessante locaties waar we hebben gesproken met verschillende leiders in de transport industrie. Hierin kwamen duidelijk de redenen naar voren om bio-LNG te gebruiken om de transport sector te ondersteunen in de verduurzamingsopgave.

 

Rolande rond Europees BIOLNG4EU af met online paneldiscussie

In het project BIOLNG4EU, dat mede wordt gefinancierd uit het Europese CEF programma, ontwikkelde Rolande de eerste infrastructuur voor Bio-LNG in Nederland en België. Naast stations realiseren we ook Bio-LNG productie. Ter afronding van het project organiseert Rolande een online paneldiscussie op 7 november van 15.00 -16.00 uur. Meer informatie of aanmelden: info@rolande.nl

 

Gate verhoogd capaciteit van 16 naar 20 BCM per jaar

Gate, de LNG terminal op de Rotterdamse Maasvlakte, investeert € 350 miljoen om de capaciteit uit de breiden van 16 naar 20 BCM per jaar (ongeveer 15 miljoen ton). Er wordt een vierde tank gebouwd alsook extra hervergassingsmateriaal geplaatst. De bijkomende capaciteit is langdurig geboekt door 2 nieuwe klanten: BP en Petrochina International London. De start is voorzien voor de tweede helft van 2026.

 

Overzicht belangrijke brieven

 • Concept Nationaal Plan Energiesysteem (3 juli)
  Op 3 juli presenteerde de minister Jetten (Klimaat en Energie) het Concept Nationaal Plan Energiesysteem. Het NPE bevat de analyse en de mogelijke opties van een duurzaam energiesysteem. Daarvoor is gekeken naar de ontwikkelpaden van de 4 energieketens elektriciteit, waterstof, warmte en koolstof en de 4 vraagsectoren industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Om 2050 als streefjaar voor fossielvrij wel binnen bereik te houden is in het concept NPE opgenomen dat de haalbaarheid en benodigde stappen verder in kaart gebracht zullen worden.
 • Effectstudies CO2-differentiatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming (14 juli)
  De afgelopen maanden is, in overleg met de vervoersector en de stakeholders, een eerste concept-meerjarenprogramma voor de jaren 2026–2030 opgesteld. Dit concept-meerjarenprogramma bevat een voorstel voor een pakket van subsidiemaatregelen. Het gaat hierbij om de voortzetting van de reeds bestaande Aanschafsubsidieregeling Zero Emissie Trucks, een subsidieregeling voor private laadinfra- structuur op bedrijventerreinen en een subsidieregeling voor waterstof in mobiliteit. Tot slot zal een subsidie- regeling voor het optimaliseren van de logistieke efficiëntie worden ontwikkeld.
 • Voortgang duurzaam vervoer en toelichting aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteitssector (23 augustus)
  Deze brief licht het beleidspakket voor duurzaam vervoer toe en geeft, onder anderen, een overzicht van de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaam vervoer. Naast de verwachte elektrificatie van het goederen- vervoer over de weg, zal voor zowel de zee- als binnenvaart ook gebruik worden gemaakt van hernieuwbare brandstoffen, zoals biobrandstoffen. Daarbij worden de bedrijven op verschillende manieren ondersteund in de vorm van subsidies. Verder worden de tarieven van de vrachtwagenheffing in lijn met gewijzigde Europese regelgeving gebaseerd op de CO2-emissieklasse van de vrachtwagen.
 • Herziening Richtlijn Gewichten en Afmetingen Zware wegvoertuigen (22 september)
  Op 11 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie het ‘Vergroening van vrachtvervoer-pakket (Greening Freight Package). Met dit pakket beoogt de Commissie de efficiëntie en duurzaamheid van het vrachtvervoer te vergroten. Het pakket bestaat uit drie voorstellen: de verordening voor het bepalen van broeikasgasemissies van transportdienstverleningen, een verordening voor het gebruik van de spoorinfrastructuur en een herziening van de richtlijn afmetingen en gewichten van zware wegvoertuigen.

 

Vooruitblik politieke agenda

 • 24 tot 26 oktober: Behandeling van Belastingplan 2024
 • 3 november: Internetconsultatie Wet milieubeheer RED-III
 • 22 november: Tweede Kamerverkiezingen
 • December: Internetconsultatie Besluit Energie Vervoer (implementatie RED-III)
 • December – januari: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (De behandeling van de begroting I&W wordt overgelaten aan de nieuwe Tweede Kamer)

Nederlandse vertaling van de NGVA online LNG training beschikbaar

In samenwerking met APTH heeft het Bio-LNG Platform de afgelopen tijd gewerkt aan de Nederlandse versie van de online LNG-training van NGVA. Deze online LNG-training was al beschikbaar in het Engels, Duits en Frans, maar nu is ook de Nederlandse versie beschikbaar op het platform. De training is te vinden via www.ngva.eu/lngtraining/, en bestaat uit meerdere modules die de chauffeur stap voor stap meenemen door het tankproces, de eigenschappen van LNG en veiligheid.

Deze online training is geschikt om ervoor te zorgen dat LNG-chauffeurs goed geïnstrueerd zijn voor het tanken met een LNG-truck. De training draagt bij aan het verminderen van ongevallen, het verkorten van de tijd die het kost om te tanken, en aan het voorkomen van downtime door foutief handelen.

Volgens de PGS 33-1.1 is de werkgever verantwoordelijk voor het opleiden van de LNG-truckchauffeur. Registreren voor de training kan op de genoemde website. Het kan in bundels worden afgenomen, maar ook een enkele training. De training is op eigen tempo te volgen en heeft een geschatte duur van 1-1,5 uur. De chauffeur ontvangt een gepersonaliseerd certificaat na succesvolle afronding van de training. Let erop dat je aan het begin van de training de gewenste taal selecteert.

Voor meer informatie kijkt u op www.ngva.eu/lngtraining/.

 


In cooperation with APTH, the Bio-LNG Platform has recently worked on the Dutch version of NGVA’s online LNG training. The training was already available in English, German and French, but now the Dutch version of the training is also available on the platform. The training can be found at www.ngva.eu/lngtraining/, and consists of several modules which take the driver step-by-step through the refueling process, the features of LNG and safety.

This online training is suitable to ensure LNG drivers are properly instructed on how to refuel an LNG truck. The training helps reduce accidents, reduce refueling time, and prevents downtime caused by user errors.

According to PGS 33-1.1, the employer is responsible for educating the LNG truck driver. The registration for the training can be done on the aforementioned website and can be purchased in bundles as well as one-off. The training is self-paced and has an estimated duration of 1-1.5 hours. The driver will receive a personalized certificate upon successful completion of the training.

Please note, select your preferred language at the beginning of the training.

For more information, visit www.ngva.eu/lngtraining/.

Nieuwsbrief Bio-LNG Platform Maart 2023

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Bio-LNG Platform van maart 2023, via deze nieuwsbrief kijken we terug op de gebeurtenissen van afgelopen kwartaal.

 

Voorwoord van de voorzitter

Nederland heeft een traditie van ´fact based politics´. Dat is belangrijk. Zeker als belangen, opinies en overtuigingen tegengesteld zijn, is het voeren van een goede discussie alleen maar mogelijk als je overeenstemming hebt over de feiten. Daarom kennen we een keur aan gerenommeerde organisaties zoals het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS etc. Zij kunnen de harde feiten leveren, die bestuurders en politici helpen goede afwegingen te maken en verstandig beleid te voeren.

 

Vanuit het Bio-LNG Platform pleiten we voor een betere, op feiten gebaseerde, keuze voor de inzet van groen gas in onze samenleving. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat 1,6 miljard kuub (bcm) groen gas moet worden ingezet voor verwarming van gebouwen. Maar levert die inzet van schaars groen gas wel de hoogste maatschappelijke waarde op? Is inzet van groen gas voor mobiliteit geen hoogwaardiger toepassing? Waar wordt de hoogste CO2-winst geboekt? Zijn de effecten op de portemonnee van huishoudens en bedrijven wel goed in beeld gebracht? Die vragen zijn in de kabinetsformatie niet grondig beantwoord, toen ‘tussen soep en aardappels door’ de 1,6 bcm groen gas werd geoormerkt voor de gebouwde omgeving. Daarom riepen wij de minister van Energie en Klimaat via een aan hem gerichte brief op om alsnog de maatschappelijke kosten en baten voor de inzet van groen gas goed in beeld te brengen, groen gas beschikbaar te houden voor de transportsector en het voorgenomen beleid aan een uitvoeringstoets te onderwerpen. Laat de feiten spreken!

 

William Moorlag

Voorzitter Bio-LNG Platform

 

Verder in deze nieuwsbrief 

 • Onafhankelijk advies aan kabinet: Doel voor biobrandstoffen moet flink omhoog
 • Overheid werkt aan verdere verduurzaming zwaar transport en implementatie REDIII
 • Bio-LNG Platform levert inbreng bij Commissiedebat Duurzaam Vervoer
 • Europese emissienormen voor vrachtwagens
 • SDE++ in 2023 voor het eerst voorzien van “hekjes” en consultatie over SDE++ 2024
 • Smartport & TNO: Onderzoek naar brandstof voor vrachtwagen van de toekomst
 • Volvo introduceert krachtige truck op Bio-LNG voor CO2-reductie bij langere transporten
 • Shell neemt producent van hernieuwbare gassen Nature Energy over
 • Pitpoint opent reeks nieuwe LNG stations
 • Agenda komende periode

 

Onafhankelijk advies aan kabinet: Doel voor biobrandstoffen moet flink omhoog

In maart is het interdepartementaal beleidsonderzoek “Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050” gepubliceerd. De regering heeft een groep ambtenaren gevraagd om te bekijken welke extra maatregelen nodig zijn om de CO2-reductiedoelstelling van -55 tot -60% te halen. Uit de Klimaat en Energieverkenning van eind vorig jaar bleek dat dit doel nog niet in zicht was. Volgens het rapport kan er 5,6 Mton worden gereduceerd in de mobiliteitssector, met name door de jaarverplichting met 50 PJ te verhogen. Volgens de onderzoekers leidt het bijmengen van biobrandstof wel tot een stijging van brandstofkosten aan de pomp. De onderzoekers stellen dat biogrondstoffen en brandstoffen in voldoende mate beschikbaar zijn in hun onderzoek en veronderstellen zij dat een hogere verplichting een stabiele marktvraag kunnen creëren. Het Bio-LNG Platform roept al langer om een verhoging van de jaarverplichting, om zo meer hernieuwbare brandstoffen te kunnen bijmengen en aan onze ambitie van 12 PJ bio-LNG in 2030 te kunnen voldoen.

 

Overheid werkt aan verdere verduurzaming zwaar transport en implementatie REDIII

Begin dit jaar stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een update over duurzaam vervoer en de implementatie van de RED3. Hierin wijst de staatssecretaris op een rapport van TwynstraGudde, een rapport over de kansen, knelpunten en samenhang in de toepassing van biogrondstoffen in duurzame mobiliteit. In dit rapport wordt o.a. aanbevolen om in te zetten op opschaling van biomassaproductie voor zwaar transport, afschaling van licht transport op biobrandstof en het verkennen van ophoging van limiet op het gebruik van conventionele bio-grondstoffen. Verder kondigt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan dat zij de implementatie van de REDIII benut om te gaan sturen op CO2-reductie in de keten in plaats van energiesturing, voor bio-LNG is dit positief omdat er in de keten vaak zelfs negatieve emissies optreden. Ook wil zij aparte sectorspecifieke verplichtingen voor bijvoorbeeld de scheep- en luchtvaart. De implementatie geeft volgens de minister de kans om fossiele brandstoffen te vervangen door synthetische en hernieuwbare brandstoffen.

 

Bio-LNG Platform levert inbreng bij Commissiedebat Duurzaam Vervoer

Op 24 januari was er een commissiedebat Duurzaam vervoer. Alvorens het commissiedebat begon heeft het Bio-LNG Platform een inbreng geleverd aan Kamerleden. In deze brief heeft het platform gevraagd om in te zetten op snelle opschaling van inzet van Bio-LNG en het gebruiken van de terugsluis van de vrachtwagenheffing om bijvoorbeeld door stimuleren van de aanschaf van LNG-trucks of accijnsvrijstelling om het concurrentienadeel t.o.v. diesel te verminderen en de CO2-doelstellingen voor 2030 te realiseren. Verder heeft het Bio-LNG Platform Kamerleden aangespoord om de Staatssecretaris te vragen waarom waterstoftrucks, ondanks verplichting voor waterstof in de Regeling Energie Vervoer (REDII), wel apart stimuleert, maar bij andere duurzame brandstoffen zoals Bio-LNG een verplichting voldoende acht. Dit levert een ongelijk speelveld op.

 

Emissienormen zware vrachtwagens EU

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gedaan voor vaststelling van CO2 -emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en daarmee de oude regeling te vervangen. In de nieuwe regelgeving worden de doelen vanaf 2030 strenger: 2025 – 2030 15% reductie, 2030-2035 45% 2035 – 2040 65% en vanaf 2040 90%. Verder zorgt het voorstel ervoor dat de regeling ook kleine trucks, stadsbussen, langeafstandsbussen en trailers omvat.

Wat betreft auto’s wilde Duitsland een maas in de wet om de verbrandingsmotor toe te staan voor e-fuels. Samen met Italië, Polen en Bulgarije, die ook bezwaren hebben geuit tegen de EU-wet, kon Duitsland een blokkerende minderheid vormen. De patstelling werd doorbroken door de toezegging van de Commissie om een afzonderlijk voorstel over deze brandstoffen op tafel te leggen. Vanaf 2035 mogen er in de Europese Unie geen nieuwe auto’s op de markt worden gezet die rijden op fossiele diesel of benzine.

 

SDE++ in 2023 voor het eerst voorzien van “hekjes” en consultatie over SDE++ 2024

Van 6 juni tot 6 juli gaat de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De openstelling is dit jaar opgedeeld in vijf verschillende fases op rangorde van subsidie-intensiteit. Het beschikbare budget voor de komende openstellingsronde is €8 miljard. Fase 1 begint bij een subsidie-intensiteit van €90/ton CO2 en fase 5 begint bij een subsidie-intensiteit van €400/ton CO2. Dit jaar worden er voor het eerst hekjes toegepast in de SDE++, waardoor technieken die lager presteren op subsidie-intensiteit, toch een grotere kans hebben om subsidie in de wacht te slepen. Bio-LNG valt in onder de subcategorie “Moleculen” en moet daarin concurreren met waterstof uit elektrolyse en andere hernieuwbare brandstoffen. Voor deze subcategorie is €750 miljoen beschikbaar.
Het Bio-LNG Platform kwam erachter dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van de basisbedragen voor hernieuwbare brandstoffen, waaronder Bio-LNG (cijfers in Hoofdstuk 10 zijn correct, in Hoofdstuk 16 niet, subsidie-intensiteiten zullen hoger uitvallen). Het PBL heeft aangegeven dit zo snel mogelijk te zullen corrigeren.

PBL houdt momenteel ook een marktconsultatie voor de openstelling van de SDE++ voor 2024. Indien je het niet eens bent met de manier waarop Bio-LNG wordt meegenomen in de SDE++ van dit jaar, is dit het moment om het voor volgend jaar te corrigeren!

 

Smartport & TNO: Onderzoek naar brandstof voor vrachtwagen van de toekomst

Op 24 februari presenteerde TNO de resultaten van een studie naar de brandstoffen van de toekomst. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van SmartPort, een samenwerkingsverband van bedrijven uit de Rotterdamse haven en onderzoeksinstellingen met als doel om onderzoek te doen naar de duurzame en slimme haven van de toekomst. Uit het onderzoek blijkt dat batterij-elektrische voertuigen het meest energie-efficiënt, en ook de laagste maatschappelijke kosten hebben. Maar ze zijn (1) nog onvoldoende beschikbaar, (2) de laadinfrastructuur is een knelpunt en (3) hebben een te lage actieradius om voor alle transportbewegingen gebruikt te kunnen worden. Daarom zullen er ook andere brandstoffen nodig zijn. Het Bio-LNG Platform was aanwezig bij de presentatie en heeft vooral aandacht gevraagd voor de snelle opschaling die er mogelijk is met bio-LNG: het netwerk is op orde, de trucks zijn er, en de brandstof komt snel grootschalig beschikbaar.

 

Volvo introduceert krachtige truck op Bio-LNG voor CO2-reductie bij langere transporten

Begin februari presenteerde Volvo een nieuwe vrachtwagen op gas die veeleisende transporttaken over lange afstanden kan uitvoeren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot met 100% kan verminderen. “Bio-LNG is een geweldige aanvulling op elektrische transporten en helpt vervoerders bij hun duurzaamheidsambities zowel als hun streven naar klimaat neutrale transporten”, zegt Daniel Bergstrand, productmanager voor gas aangedreven trucks bij Volvo Trucks. De LNG-trucks, de Volvo FH en FM, krijgen een nieuw vermogen van 500 pk, naast de vorige 420 en 460 pk motoren.

 

Shell neemt producent van hernieuwbare gassen Nature Energy over

Shell heeft eind 2022 het Deense Nature Energy overgenomen. Nature Energy is de grootste producent van hernieuwbaar gas in Europa en maakt het groene gas uit afval uit de landbouw, industrie en huishoudens.

 

Pitpoint opent reeks nieuwe LNG stations

PitPoint.LNG heeft de afgelopen maanden vier nieuwe LNG-tankstations geopend, drie in Duitsland en één in België. Deze installaties bevinden zich in de tankstations van TotalEnergies in Hirschberg, Geiselwind, Alsfeld en Kallo (Antwerpen/Liefkenshoek). Alle vier de installaties zijn 24/7 beschikbaar en zijn uitgerust met twee LNG-dispensers extra koude LNG speciaal voor Volvo-trucks en tankinstructies in verschillende talen.

 

Agenda komende periode 

Van vrijdag 21 april tot maandag 8 mei is de Tweede Kamer met meireces, maar hiervoor staan er nog een aantal belangrijke debatten op de agenda. Op 6 april zal er een technische briefing plaatsvinden over het hierboven genoemde IBO, en zal hier aanvullend een Commissiedebat over plaatsvinden op 12 april. Het kabinet wil de extra benodigde klimaatmaatregelen vastleggen in de voorjaarsbegroting die op 1 juni naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De komende weken worden er dus cruciale beslissingen genomen over bijvoorbeeld de verhoging van de jaarverplichting. Op 20 april vindt er een Commissiedebat Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 plaats waarin de plannen voor het energiesysteem van 2050 worden besproken. Vlak voor de zomer zijn er nog debatten over Autobelastingen (28 juni) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT, 5 juli). Het Bio-LNG Platform zal in aanloop naar die debatten de Kamerleden van de nodige aandachtspunten voorzien.

Daarnaast staat er op 4 april een brandstoffentafel-overleg gepland, dat is een subtafel van het klimaatakkoord die, onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het beleid op het gebied van hernieuwbare brandstoffen wordt besproken.

Nieuwsbrief Bio-LNG Platform December 2022

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Bio-LNG Platform van december 2022, via deze nieuwsbrief kijken we terug op de gebeurtenissen van afgelopen kwartaal.

 

In deze nieuwsbrief

 • Overheid en Gasunie zetten samen in op meer LNG import
 • CDA en VVD stellen Kamervragen over Qatarees aardgas en rol bio-LNG in transport
 • Vrachtwagenheffing vanaf 2026 in werking, rol biobrandstoffen in terugsluis onder druk
 • SGP maakt zich zorgen over wisselwerking groen gas in transport en gebouwde omgeving
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert stimuleringsregeling waterstoftrucks
 • Klimaat en Energieverkenning toont dat beleid onvoldoende is voor halen CO2 doelen, Bio-LNG Platform doet verbetervoorstel
 • Agenda komende periode

 

Overheid en Gasunie zetten samen in op meer LNG import 

In september heeft Gasunie een nieuwe LNG terminal in de Eemshaven in Groningen in gebruik genomen. Daarnaast werd op 13 december duidelijk dat Gasunie ook bekijkt of er een nieuwe LNG terminal in Terneuzen in Zeeland kan worden gerealiseerd. Op het gebied van aanbod liet de minister voor Klimaat en Energie deze maand weten dat er momenteel verkend wordt om op termijn meer import van gas uit Noorwegen naar Noordwest-Europa te realiseren. Voorzitter van het Bio-LNG Platform William Moorlag: “De mogelijkheid om meer LNG te importeren heeft hopelijk een dempend effect op de huidige LNG-prijzen, wij zijn enthousiast over de inzet van zowel de overheid als Gasunie om de capaciteit hiertoe te vergroten”.

 

CDA en VVD stellen Kamervragen over Qatarees aardgas en rol bio-LNG in transport

Begin december stelt Erkens (VVD) Kamervragen aan de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten of hij langetermijncontracten gaat afsluiten met Qatar omtrent levering van LNG of kiest Noorwegen at een lagere prijs wil bieden indien het een langetermijncontract betreft. CDA Kamerlid Henri Bontenbal vraagt op zijn beurt hoe bio-LNG een rol kan spelen in de verduurzaming van het langeafstandstransport. Ook vraagt hij zich af hoe er in het beleid voor bio-LNG rekening wordt gehouden met het feit dat er bij decentrale productie van bio-LNG ook CO2 wordt afgevangen. Daarbij is hij benieuwd hoe de staatssecretaris de hoge prijzen voor bio-LNG in het transport beoordeeld. Het Bio-LNG Platform is blij dat er politiek zoveel aandacht is voor het gebruik van LNG voor transport.

 

Vrachtwagenheffing vanaf 2026 in werking, rol biobrandstoffen in terugsluis onder druk

Over de vrachtwagenheffing schreef de minister in november dat naar verwachting de vrachtwagenheffing per 2026 in werking treedt. In 2021 is in overleg met Evofenedex, TLN en VERN een bestuursovereenkomst is gesloten dat de terugsluis moet gaan naar van stimuleren van batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch aangedreven vrachtwagens, tijdelijk gebruikmaken van hernieuwbare brandstoffen en optimalisatie van de logistieke keten.

Op 6 december heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de vrachtwagenheffing in het Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen. Het Bio-LNG Platform heeft verschillende Kamerleden benaderd met de boodschap dat er voldoende aandacht moet blijven voor de rol van Bio-LNG in de terugsluis, en dat het stimuleren van LNG-trucks de klimaatambities kan helpen.

De Kamerleden hebben hier weinig aandacht voor gehad. Kamerlid Dekker-Abulaziz (D66) verzocht in het debat om prioritering te komen bij de terugsluis en de steun voor biobrandstoffen de komende jaren af te bouwen. De minister gaf op het gebied van tijd- en plaatsdifferentiatie nog aan aansluiting te zoeken bij de vormgeving van buurlanden en dat tarieven gedifferentieerd worden door gewicht en Euro-emissieklassen.

 

SGP maakt zich zorgen over wisselwerking groen gas in transport en gebouwde omgeving

Tijdens het Kamerdebat Waterstof, groen gas en andere energiedragers op 8 december heeft SGP-Kamerlid Chris Stoffer beargumenteert dat zwaar transport niet zonder bio-LNG kan. Dit zegt hij naar aanleiding van informatie van het Bio-LNG Platform over de bijmengverplichting voor groen gas in de gebouwde omgeving. Volgens CE Delft staat die op gespannen voet met de bijmengverplichting voor mobiliteit. Stoffer vroeg daarom hoe groot het risico is dat de bijmengverplichting van 1,6 miljard kuub voor de gebouwde omgeving de beschikbare hoeveelheid biogas voor het transport ondermijnt. Hij vroeg of de minister voor Klimaat en Energie hierover in gesprek gaat met het bedrijfsleven en hoe prijsopdrijving wordt voorkomen door te hoge ambities. De minister voor Klimaat en Energie reageert daarop dat wordt gekeken hoe de jaarverplichting voor mobiliteit in lijn te brengen is met de bijmengverplichting. Verderop in het debat zei de minister nog dat hij LNG-terminals op den duur ‘waterstof-ready’ wil hebben zodat bestaande LNG-terminals wanneer nodig deze kunnen worden omgebouwd voor waterstof.

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert stimuleringsregeling waterstoftrucks

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen maakte in november bekend vaart te willen maken van vrachtwagens en ander zwaar verkeer op waterstof. Daartoe wordt een subsidieregeling voor meer waterstoftankstations, met bijbehorende vrachtwagens opgezet. Hiervoor wordt 22 miljoen uitgetrokken. De subsidieregeling gaat naar verwachting begin 2024 van start. Kern is dat plannen subsidie krijgen als zowel een tankstation gebouwd wordt, als de bijbehorende vrachtwagens aangeschaft worden, gemiddeld zo’n 20-25 per tankstation.

 

Klimaat en Energieverkenning (KEV) toont dat beleid nog onvoldoende is voor halen CO2 doelen, Bio-LNG Platform doet verbetervoorstel

Op 1 november publiceerde PBL haar jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning (KEV). Daaruit blijkt dat Nederland nog niet op koers ligt om haar eigen doel van 55% CO2 reductie in 2030 te halen. Ook in de mobiliteitssector zijn nog slagen te maken. Daarom zoekt het kabinet nu naar maatregelen die de emissies verder reduceren.

Samen met de brandstoffentafel (een uitvoeringstafel van het klimaatakkoord) heeft het Bio-LNG Platform gewerkt aan een voorstel om de bijmengverplichting voor hernieuwbare brandstoffen verder aan te scherpen. Daarnaast zijn er meer LNG-voertuigen op de weg nodig om de doelen te halen, het Bio-LNG Platform pleit daarom voor een subsidieregeling die dit mogelijk maakt. Echter, de overheid zoekt, mede gezien de hoge uitgaven voor het energieprijsplafond, naar maatregelen die geen geld kosten, het verhogen van de jaarverplichting voldoet aan die eis, een aparte subsidie voor Bio-LNG gebruik of LNG-trucks niet. Toch blijven wij erop aandringen om ook specifiek voor Bio-LNG meer maatregelen te nemen.

 

Agenda komende periode

Met het nadere kerstreces van de Tweede Kamer (22 december) zal er een kort hiaat zijn in de activiteiten van de Tweede Kamer. Hiervoor worden nog wel moties verwacht inzake gasmarkt en leveringszekerheid. Half januari staan er een aantal debatten op de planning waar mogelijk de ontwikkelingen op het gebied van LNG worden besproken: Klimaat en Energie (18 januari), Systeem en klimaatbeleid na 2030 (2 februari). Op het gebied van de energietransitie in transport staat er een debat gepland over Duurzaam vervoer (24 januari) en een debat over Autobelastingen (16 februari).  Het Bio-LNG Platform zal in aanloop naar die debatten de Kamerleden van de nodige aandachtspunten voorzien.  Daarnaast staat er op 17 januari een brandstoffentafel-overleg gepland, dat is een subtafel van het klimaatakkoord die, onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het beleid op het gebied van hernieuwbare brandstoffen wordt besproken.

Brandbrief aan Economische Zaken en Klimaat

Bio-LNG Platform, Evofenedex en TLN sturen brandbrief aan minister van Economische Zaken en Klimaat: Ondernemers die rijden op LNG staat het water aan de lippen, maatregelen zoals aansluiten bij de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), zijn nu nodig om hen te ondersteunen.

Niet alleen de mensen thuis en de bakker op de hoek gaan gebukt onder extreem hoge gasprijzen, ook transportondernemers die hebben geïnvesteerd in LNG trucks worden hard geraakt. Het prijsverschil met diesel is inmiddels opgelopen tot 50 cent per kilometer, voor een gemiddelde vrachtwagen die 120.000 km/jaar rijdt een verschil van € 60.000 per jaar. Dat is voor een kleine ondernemer niet te dragen.

Hulp en steun voor getroffen ondernemers is hier op zijn plaats en geboden. Dit temeer omdat het ondernemers zijn die koploper willen zijn in het verduurzamen van het vrachtverkeer. Zij hebben hun nek uitgestoken door te kiezen voor (bio-)LNG als schonere brandstof. Zij verwachtten en mochten redelijkerwijs verwachten dat de overheid de onrendabele top van deze schonere brandstof met actief verduurzamingsbeleid en passende instrumenten zou verkleinen en wegnemen. Zij krijgen echter nu de rekening gepresenteerd en dreigen door de disruptie op energiemarkten volledig kopje onder te gaan.

Het sterk opgelopen prijsverschil tussen diesel en LNG heeft ook zeer schadelijke gevolgen voor uw verduurzamingsbeleid, dat is gericht op reductie van CO2-emissies en verduurzaming van het vrachtvervoer. De ongeveer 1000 LNG-trucks die nu rondrijden, rijden al voor 20 tot 30% op bio-LNG en reduceren daarmee nu al ±0,2 Mton CO2. Wij signaleren dat ondernemers die LNG-trucks exploiteren, om te kunnen overleven, hun LNG-trucks buiten gebruik stellen en terugvallen op vervuilendere diesel-trucks.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangekondigd te werken aan een subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB, de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Hoewel de gasrekening van ondernemers die op LNG rijden niet via de energieleverancier maar via de LNG-tankstation binnenkomt, behoren deze vervoerders ook tot de groep ondernemers met een veel te hoge gasrekening. Daarom roepen wij de minister via een brandbrief op om ondernemers met LNG-trucks mee te nemen in de compensatieregeling die nu wordt ontworpen.

De volledige brief vind je hier.

Wijziging in regelgeving rondom LNG-tanktrainingen

Namens het Bio-LNG Platform willen wij u informeren dat er een wijziging is opgetreden in de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor LNG-truckchauffeurs om goed opgeleid te zijn voor het tanken van LNG.

Volgens de PGS 33-1.1 (gepubliceerd in mei 2022) is de werkgever van de erkende afnemer verantwoordelijk voor het veilige gedrag van de afnemer. Dit betekent dat niet langer de exploitant van de LNG-stations ervoor verantwoordelijk is dat de LNG-truckchauffeur goed is opgeleid om LNG te tanken, maar dat de verantwoordelijkheid nu bij het transportbedrijf ligt. Deze regelgeving is nu gelijkgetrokken met de regelgeving in de meeste Europese landen. De exploitant van de LNG-stations blijft verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering binnen het LNG-station; de exploitant is er verantwoordelijk voor dat de LNG-installatie alleen beschikbaar is voor gebruikers met een exclusieve tankkaart die opengezet is voor LNG.

Wees u bewust van deze wijziging in de regelgeving en gelieve dit bericht te delen met betrokkenen die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Voor meer informatie, zie: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top


On behalf of the Bio-LNG Platform we would like to inform you that there has been a change in the Dutch regulations concerning the responsibility for LNG truck drivers being properly trained to refuel LNG.

According to the PGS 33-1.1 (published in May 2022), the employer of the authorized customer is responsible for the safe conduct of the customer. This means that no longer the operator of the LNG stations is responsible for the LNG truck driver being properly trained to refuel LNG, but the responsibility now lies with the transport company. These regulations are now aligned with the regulations in most European countries. The operator of the LNG stations stays responsible for ensuring safe operations within the LNG station; the operator is responsible for ensuring that LNG installation is only available to users with an exclusive fuel card which has been opened for LNG.

Please be aware of this change in regulations and share this message with parties who should be aware of this.

For more information, see: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top.

Adviesbrief staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat

Het Bio-LNG Platform heeft met grote teleurstelling kennisgenomen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het advies dat wij hebben uitgebracht met betrekking tot het transport van groen gas via het gasnetwerk, heeft uitgesloten voor de productie van bio-LNG als onderdeel van de Regeling Energie Vervoer.

In reactie daarop heeft het Bio-LNG Platform samen met 25 betrokken partijen, een brief opgesteld en verstuurd naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees hier de brief: Bio-LNG Platform brief staatssecretaris

 

William Moorlag: nieuwe voorzitter Bio-LNG Platform

“Er is grote behoefte aan groene energiedragers. Bio-LNG is er daar een van, met als groot voordeel dat het beschikbaar is. De overgang van LNG naar bio-LNG vergt geen dure netwerk investeringen, het is een bewezen techniek die goed schaalbaar is. Ik heb me de laatste tijd flink verdiept in de materie en vind het erg interessant. Hierdoor kan ik me volledig vanuit mijn innerlijke overtuiging inzetten in mijn rol.” Aldus William Moorlag, de nieuwe voorzitter van het Bio-LNG Platform.

William Moorlag is jarenlang actief geweest in de politiek. Daarnaast was hij onder andere directeur van een groot werkleerbedrijf voor mensen met een arbeidshandicap en is hij jarenlang vakbondsbestuurder geweest. “De rode lijn in mijn leven is belangenbehartiging. Dat zit me in het bloed, net als het voortdurend op zoek gaan naar werkbare oplossingen tussen verschillende partijen. Bij de vakbond was ik geen ‘staak-maar-raak-type’, meer een polderaar.”

Drijfveer als voorzitter
“Mijn grootste drijfveer waarom ik me heb aangesloten bij het Bio-LNG Platform, is de grote transitie die gaande is naar klimaatneutrale brandstoffen. Het zal de overheid niet lukken dit te realiseren zonder het bedrijfsleven. Bedrijven staan daarentegen voor zulke immense vraagstukken, daar komen ze niet uit zonder inmenging van de overheid. Om tot goede resultaten te komen, is er verbinding en samenwerking nodig. Daar zie ik mijn toegevoegde waarde liggen.”

William Moorlag vervolgt enthousiast: “Als je kijkt naar de toekomstige energiemix, hebben we allerlei verschillende brandstofoplossingen nodig om de zeven petajoule uit het Klimaatakkoord te besparen. Dat realiseren we niet zomaar, daar moeten voorwaarden voor gecreëerd worden, die vervolgens weer gehaald moeten worden.”

Er is behoefte aan bio-LNG
“Er is grote behoefte aan groene energiedragers als bio-LNG en heeft veel evidente voordelen: de LNG-wagens rijden en de tankinfrastructuur staat. Daar ligt het niet aan. Het is belangrijk dat bio-LNG ook in de business cases van transporteurs blijft passen, aangezien het een harde concurrentiestrijd aangaat met andere brandstoffen. We moeten ervoor zorgen dat bio-LNG goed concurrerend is en blijft met de huidige fossiele brandstoffen.”

William Moorlag kijkt niet alleen naar de Nederlandse markt. “Als je ziet wat er op dit moment op LNG-vlak in het buitenland gebeurt, steekt de situatie in Nederland daar mager tegen af. De landen om ons heen hebben een meer aanmoedigend beleid in het stimuleren van LNG als brandstof voor zwaar wegverkeer. In België wordt geen accijns berekend en Duitsland is vrijgesteld van Maut. Deze disbalans vraagt om een overeenstemmend beleid en beprijzing in Nederland. We hebben namelijk ook een Europese verantwoordelijkheid met elkaar. Nederland is zo’n internationaal georiënteerd handelsland, het kan niet zo zijn dat er straks in onze omringende landen een prachtige bio-LNG-infrastructuur bestaat en hier het netwerk er niet goed bijligt.”

Speerpunten van het Bio-LNG Platform 
William Moorlag: “We hebben voor de korte termijn één speerpunt geformuleerd voor het Platform, dat is verlenging van de accijnsteruggave. Een tweede, langer termijn doel, is het effenen van het pad naar de zeven petajoule. Mijn rol is daarbij vooral gericht op het leggen van de verbinding met en tussen de politiek, stakeholders, het publieke domein, ministeries en de mobiliteits- en brandstoftafels. Ik kijk er echt naar uit mijn rol als voorzitter goed in te vullen zodat we mooie stappen voorwaarts blijven maken met elkaar.”

Nationaal LNG Platform wordt Bio-LNG Platform

Vanaf oktober verandert het Nationaal LNG Platform in het Bio-LNG Platform. Een nieuwe naam, maar de uitdagingen blijven hetzelfde: het introduceren van een stille, schone en klimaatneutrale brandstof voor wegtransport en scheepvaart.

Na de succesvolle uitrol van LNG, heeft het Nationaal LNG Platform haar pijlen verzet en gericht op de transitie naar het fossielvrije bio-LNG: dé weg om de CO₂-uitstoot in het weg- en watervervoer drastisch te verminderen. Vanaf dit jaar verrijzen 21 bio-LNG productie-installaties op de Nederlandse markt. Dit is voor het Nationaal LNG Platform een bevestiging dat ze niet meer in transitie is van LNG naar bio-LNG, maar dat bio-LNG de koers van het Platform bepaalt. Voor het Platform de reden om te kiezen voor een bewuste naamwisseling.

Een nieuwe, schonere en stillere brandstof voor wegtransport en scheepvaart introduceren op de Nederlandse markt. Dat was wat het Nationaal LNG Platform in 2013 voor ogen had. Met LNG: een fossiele brandstof waarvan ruim tien jaar geleden al bekend was dat het dé transitiebrandstof zou zijn voor het fossielvrije bio-LNG.

Pionierend en samenwerkend met tientallen participanten uit de markt en de overheid, is het LNG Platform een plek geworden waar kennis wordt uitgewisseld en oplossingen worden gevonden voor gezamenlijke problemen. Met succes. De Nederlandse markt en wegen tellen vandaag de dag bijna 30 LNG-tankstations en ruim 1.000 LNG-trucks. Ook een deel van de binnenvaart vloot vaart op LNG en er bestaan voldoende mogelijkheden om LNG te bunkeren in de Nederlandse havens.

Na de succesvolle uitrol van LNG, heeft het Nationaal LNG Platform haar pijlen verzet en gericht op de transitie naar het fossielvrije bio-LNG: dé weg om de CO₂-uitstoot in het weg- en watervervoer drastisch te verminderen. Deze ontwikkeling gaat snel. Vanaf dit jaar verrijzen 21 bio-LNG productie-installaties op de Nederlandse markt.

Dit is voor het Nationaal LNG Platform een bevestiging dat ze niet meer in transitie is van LNG naar bio-LNG, maar dat bio-LNG de koers van het Platform bepaalt. Voor het Platform de reden om te kiezen voor een bewuste naamwisseling. Vanaf oktober 2021 verandert het Nationaal LNG Platform in Platform bio-LNG. Alleen onze naam verandert. De koers naar een stille, schone brandstof voor wegtransport en scheepvaart blijven we onverminderd voortzetten.

LNG-accijnskorting vervalt, Platform stelt position paper bio-LNG op

Al jaren zet het Nationaal LNG Platform zich in voor een substantiële regeling ten behoeve van schoner transport. Eind vorig jaar heeft dit – mede door de inspanning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – geresulteerd in de LNG-subsidieregeling 2021 waarin LNG gecompenseerd wordt voor 18,7 eurocent per kilogram. Hiervoor is voor 2021 een budget van 4,6 miljoen euro vrijgesteld.

Blijvende groei LNG-markt
Als verwacht, is dit budget helaas ontoereikend om gedurende het hele jaar de prijs van LNG met 18,7 eurocent te kunnen verlagen. De markt voor (bio-)LNG blijft zich ontwikkelen, wat ondertussen resulteert in 1.000 Nederlandse LNG-trucks op de weg. Zoals we in 2020 al zagen, groeit de LNG-markt in onze buurlanden nog sterker, mede door de verlenging van de Maut-vrijstelling tot 1 januari 2024 en de LNG-stimuleringsregeling in België tot eind 2021. Uiteraard is dit prachtig nieuws. De keerzijde is echter dat het einde van het budget voor de LNG-subsidieregeling bijna in zicht is. Dit betekent, dat de korting van 18,7 cent, zoals deze nu bij alle LNG-tankstations in Nederland geldt, dit jaar sneller vervalt dan verwacht. De einddatum wanneer het toegekende subsidiebedrag op is verschilt per LNG-aanbieder. De verwachting is dat dit de komende maanden het geval zal zijn.

Position paper bio-LNG
Het Nationaal LNG Platform betreurt de snelle uitloop van de LNG-subsidieregeling. Daarom blijven we ons inzetten om te komen tot structurele oplossingen. We hebben onze visie hierover beschreven in het ‘position paper bio-LNG’. Hiermee willen we in samenspraak met de overheid en de politiek tot een robuuste lange termijn aanpak komen voor hernieuwbare energiedragers in het wegvervoer en hopen hierin ook op u te kunnen rekenen.

We vinden het onder andere belangrijk dat:

 • de huidige LNG-business case stabiel blijft en een voldoende lange termijn perspectief biedt voor de transitie naar bio-LNG;
 • er een invoering van een nultarief komt voor biogene brandstoffen, waardoor bio-LNG kan concurreren met fossiele tegenhangers;
 • de productie van bio-LNG van Nederlandse bodem geborgd wordt, aangezien dit kan leiden tot 100% CO₂-reductie ten opzichte van dieselgebruik in het wegtransport.

Blijven samenwerken, ook met u!
Om het zwaartransport te verduurzamen blijft het Nationaal LNG Platform zich inzetten voor een structurele oplossing. De transportsector moet kunnen rekenen op een stabiel lange termijnperspectief. Dit vertrouwen is noodzakelijk om de transitie richting bio-LNG verder te kunnen doorzetten.

Dit kunnen we niet alleen, daarbij hebben we ook uw steun en hulp nodig. Daarom organiseren we op 7 juli 2021 een participanten bijeenkomst waarbij we graag uw ideeën ontvangen hoe we ons gezamenlijk hard kunnen maken om te komen tot een juiste beprijzing van LNG.