Ontwikkeling duurzaamheidskader biomassa van start

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het proces in gang gezet om de eerste stappen te maken naar een duurzaamheidskader voor biomassa. De SER speelt hier de komende maanden al een rol in. Naar verwachting leidt dit in september tot een officiële adviesaanvraag en zal het duurzaamheidkader in het eerste kwartaal 2020 klaar moeten zijn.

Biomassa is een belangrijke bron om de energievoorziening te verduurzamen. Er is echter veel discussie over hoe duurzaam het echt is. Het kabinet wil daarom dat er een kader komt voor duurzame biomassa. Daarvoor is nu een aantal stappen in gang gezet:

  • Het PBL brengt in beeld hoeveel biomassa er beschikbaar is en wat je ermee kan.
  • Een adviesbureau krijgt de opdracht duurzaamheidscriteria te ontwikkelen. De aanbesteding voor deze opdracht loopt al.
  • De SER gaat adviseren over draagvlak.

Het kabinet wil dat er een gezamenlijke kennisbasis ontstaat. Veel elementen zijn van elkaar afhankelijk. Dat vraagt om veel afstemming. Alle betrokken partijen worden daarom op dezelfde manier bij het totale proces betrokken. Het PBL gaat bijvoorbeeld bij de beschouwing over beschikbaarheid aan de slag met Joint Fact Finding (JFF). Bij het opstellen van criteria krijgen dialoogsessies een belangrijke rol. De betrokken ministeries, PBL en SER voeren op regelmatige basis overleg.

Hier leest u de aankondiging adviesaanvraag duurzaamheidskader biomassa (PDF, 695 kB)

World Biogas Association: “Biogas biedt enorme kansen voor de toekomst”

World Biogas Association heeft een rapport gepubliceerd over de potentie van wereldwijde productie van biogas. Het rapport beschrijft twee belangrijke bevindingen.

1. Op dit moment wordt slechts 2% van het potentieel gebruikt; biogas biedt enorme kansen voor de toekomst. 2. Door het gebruik van biogas kan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met 13% verminderen. Hoe? Dat lees u in dit rapport.

EU-regels voor stimulering LNG in nieuwe vrachtwagens mogelijk in juli dit jaar van toepassing

Brussel – Vanaf juli gelden nieuwe EU-regels die bindende limieten stellen aan CO₂-emissies van nieuwe zware vrachtwagens. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor LNG-trucks die naar schatting 1,1 miljoen ton olie-equivalent (mtoe) zullen bereiken in 2025.

De website van het Europees Parlement publiceert de definitieve ontwerpregels die op 20 juni ondertekend zijn. Publicatie in ‘the Official Journal’ volgt meestal binnen enkele weken, waarna ze na 20 dagen in werking treden. Deze regels schrijven voor dat nieuwe vrachtwagens in 2025 gemiddeld 15% minder CO₂ uitstoten. In 2030 zal dit zelfs 30% minder zijn.

Verdubbeling tot verdrievoudiging LNG-trucks
De Europese Commissie schat dat door de nieuwe drempel de vraag naar LNG-trucks in 2025 meer dan verdubbelt, vergeleken met de 500.000 mtoe in het basisscenario. Volgens schattingen van de Europese Commissie zal in 2030 de vraag naar LNG-trucks kunnen verdrievoudigen naar 4,4 miljoen mtoe, tegen 1,3 miljoen mtoe in het basisscenario.

Diesel blijft domineren
Diesel zal de truckmarkt in 2030 blijven domineren, met een geschatte vraag van 64,5 miljoen mtoe, bijna 10% lager dan de 71,4 miljoen mtoe die wordt beraamd in het basisscenario zonder emissiebeperking.

Over het algemeen zouden de drempels volgens de Europese Commissie de drempels in de komende twee decennia 170 miljoen ton of 1,24 miljard vaten olie kunnen besparen.

De nieuwe regels, die de Europese Commissie in mei 2018 voor het eerst heeft voorgesteld, maken deel uit van de bredere inspanningen van de Europese Unie om de economie tegen 2050 koolstofvrij te maken.

Lees hier het hele Engelstalige artikel op de website van S&P Global Plats.

 

Klimaatakkoord is een feit: gunstige ontwikkelingen (Bio-)LNG.

Vlak voor het zomerreces presenteerde het kabinet vandaag het Klimaatbesluit. Een half jaar na de presentatie van het 0ntwerp-Klimaatakkoord is er achter de schermen verder onderhandeld. Het Klimaatakkoord biedt de basis voor de toekomst van LNG en de transitie naar Bio-LNG.

Compensatieregeling
Voor de ontwikkeling van LNG in het wegvervoer komt er een stimuleringsregeling als opvolger van de teruggaveregeling. Nieuw is, dat de regeling niet twee maar drie jaar zal gelden. Het bedrag was en blijft 12,5 cent per kilogram. Deze regeling zal de LNG-sector met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019  tot en met 31 december 2021 ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de LNG-truckmarkt. Deze verdere ontwikkeling is wenselijk om de transitie naar Bio-LNG te realiseren.

Bijmengverplichting
Door het akkoord, zal de ‘bijmengverplichting’ worden verhoogd waarbij LNG wordt bijgemengd met Bio-LNG. Deze komt in 2020 uit op 10%. Inzet is dat deze verplichting in 2030 rond de 20% uitkomt. Dit wordt geregeld in de REDII (Renewable Energy Directive). Alle brandstoffen worden wettelijk verplicht tot een hoger percentage duurzaam aandeel. Dit biedt kansen voor Bio-LNG dat ontstaat uit vergisting van afvalstromen, zonder dat dit concurreert met de voedselketen. Verder biedt de inzet van bio-gas een grote CO₂-reductie. De REDII zal in 2022 in werking treden en sluit mooi aan op de stimuleringsregeling. Daardoor biedt de REDII na afloop van de stimuleringsregeling een logisch vervolg perspectief.

Ook voor binnenvaart
De ‘bijmengverplichting’ geldt niet alleen voor het wegtransport. Ook in de binnenvaartsector wordt ingezet op een verplicht hogere bijmenging met Bio-LNG. De sector heeft  bij de ondertekening van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens afgesproken te verkennen hoe de implementatie hiervan moet worden ingevuld zonder de concurrentiepositie van de Nederlandse binnenvaartsector te schaden.

Inzet LNG-trucks in de stad
Vanaf 2025 geldt voor nieuw geregistreerde trucks dat deze Zero Emissie moeten zijn. Het is echter niet realistisch aan te nemen dat er voldoende van deze trucks rijden in 2025. Daarom komt er een overgangsregeling tot 2030. Euro VI bakwagens (maximaal vijf jaar) en trekker opleggers (maximaal acht jaar) mogen tot 2030 de stad in. Omdat LNG-trucks veel stiller en erg schoon zijn, betekent dit dat LNG-trucks een belangrijke rol blijven spelen.

Afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet met steden en het bedrijfsleven voor de uitwerking van alle plannen. Steden worden ondersteund door het  SPES-team, een Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek. Dit team verkent met alle stakeholders of een zero emissie zone wenselijk is, hoe groot deze moet worden en voor welke categorie voertuigen deze zone gaat gelden.

Robert Goevaers – voorzitter van het Nationaal LNG Platform – is positief over het resultaat: “Het totale pakket van maatregelen biedt een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de LNG markt. Deze doorontwikkeling moet er komen om de stap naar Bio-LNG te kunnen realiseren.”

FlexFueler van Titan LNG levert eerste LNG

Op 14 juni jongstleden heeft Titan LNG met de FlexFueler001 de eerste officiële bunkering uitgevoerd. Norlines – een lange termijnklant van Titan LNG – ontving het LNG in de haven van Rotterdam.

Dit maakt Titan LNG de eerste geaccrediteerde LNG-bunkerleverancier die in staat is LNG te leveren met binnenvaartschepen. De FlexFueler001 maakt deel uit van een reeks schepen. Titan LNG zal de FlexFueler002 – die midden 2020 gereed zal zijn – inzetten in de haven van Antwerpen. Het derde schip zal in de komende maanden worden aangekondigd. Lees hier het hele persbericht.

 

Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend

Op 11 juni is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, provinciale overheden, havenbedrijven en kennisinstellingen de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend.

De afgelopen maanden zijn belanghebbende publieke en private partijen tot overeenstemming gekomen hoe vergroening van binnenvaart en zeevaart kan worden gestimuleerd. De Green Deal bevat doelstellingen voor emissies binnenvaart en zeevaart in verschillende zichtjaren.

Om deze doelen te behalen is er een breed scala van initiatieven overeengekomen, zoals:
– Partijen zetten in op versterkte lobby om een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart te realiseren, waarop aanspraak gemaakt kan worden op basis van een te ontwikkelen emissielabel voor binnenschepen.
– Vooruitlopend op dit fonds stelt Infrastructuur en Waterstaat tot het jaar 2022 een subsidiebudget van 15 miljoen euro ter beschikking om de binnenvaartsector ter ondersteunen in het investeren in schone aandrijftechnieken en alternatieve brandstoffen.
– Het afschaffen van belasting op elektriciteit voor toepassing in de scheepvaart zoals walstroom.
– Partijen zetten in op het realiseren van de benodigde infrastructuur in havens.
– Partijen zetten in op uitrollen verplichte bijmenging van hernieuwbare brandstoffen in zee- en binnenvaart (waaronder Bio-LNG).

Voor de toepassing van (Bio-)LNG in de scheepvaart verwijst de overheid expliciet naar de eerdere gemaakte afspraken uit het convenant tussen de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat die is afgesloten met de leden van het Nationaal LNG platform.

De brief van de minister en de volledige Green Deal tekst is te vinden via deze link.

TNO-rapport toont aan: tot 23% CO₂-besparing met Volvo LNG-trucks

Uit tests van TNO onder – voor langeafstandsvervoer in Nederland – representatieve omstandigheden blijkt dat de CO₂-emissies uit de uitlaat van de Volvo FH LNG-truck bijna 20% lager zijn dan die van de door TNO geteste Euro 6-dieseltrucks. Vooral bij inzet op de snelweg is de besparing aanzienlijk, namelijk 23% CO₂-reductie.

In het kader van het ‘Steekproefcontroleprogramma voor vrachtwagens en bussen’ voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn door TNO praktijkemissietesten uitgevoerd aan verschillende langeafstandstrucks met Euro 6-dieselmotor en alternatieven waaronder de nieuwste Volvo FH LNG. Doel van de testen was om het niveau van de uitstoot van schadelijke stoffen en de uitstoot van broeikasgassen vast te stellen.

De Volvo FH LNG leverde een CO₂-reductie van 23% op bij het rijden over de snelweg ten opzichte van onder vergelijkbare omstandigheden geteste trucks op fossiele diesel.

“Dat onze LNG-oplossing goed presteert op langeafstandsroutes bevestigt wat wij onze klanten vertellen. De Volvo LNG-trucks voldoen niet alleen aan de hoge eisen op het gebied van prestaties, brandstofverbruik en actieradius, maar bieden tevens een alternatief dat lagere emissies van broeikasgassen levert, zoals nu ook bewezen door TNO. Deze combinatie hebben onze klanten nodig voor regionaal en internationaal transport”, verklaart Jan Schouten, Manager Product bij Volvo Trucks Nederland.

LNG als alternatief voor diesel
Eind 2017 introduceerde Volvo Trucks haar nieuwe Volvo FH LNG en Volvo FM LNG. De trucks zijn beschikbaar met 420 of 460 pk voor zwaar regionaal en internationaal transport: een segment waarvoor elektrisch rijden voorlopig nog geen haalbare optie lijkt.

“Elektrisch rijden op langeafstandsroutes is voorlopig nog niet te realiseren. Niet alleen is de oplaadinfrastructuur niet gereed, ook is de actieradius van een elektrische truck voor de lange afstand te beperkt en wegen accu’s nu nog te veel om voldoende lading te kunnen vervoeren om rendabel te zijn. Elektrische trucks zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de steden en op korte afstanden. Hier is niet zozeer de CO₂-uitstoot een probleem, maar wel lokale emissies en geluid. Met de FL en FE electric introduceren we hiervoor de geschikte voertuigen. Voor regionaal en internationaal transport zien wij LNG als goed alternatief voor diesel. Dat de verlaging van de CO₂-emissies die wij aangeven geen loze belofte blijkt, onderstreept het TNO-rapport nu”, besluit Jan Schouten.

Informatie over de Volvo FH LNG en Volvo FM LNG
De toegepaste brandstof is vloeibaar aardgas oftewel LNG (Liquefied Natural Gas) of vloeibaar biogas, dat bekend staat als bio-LNG. Bij gebruik van biogas neemt de tank-to-wheel CO₂-uitstoot met 100% af ten opzichte van fossiele diesel. Bij aardgas is de vermindering bijna 20%.
• Beschikbare uitvoeringen: trekkers en bakwagens (4×2, 6×2, 6×4) met een GCW/treingewicht tot 60 ton voor regionaal en internationaal transport.
• Motor: Volvo G13C Euro 6, 13-liter lijnmotor met zes cilinders en commonrail injectiesysteem voor gas en diesel. Leverbaar met 420 pk/2.100 Nm en 460 pk/2.300 Nm.
• Versnellingsbak: Volvo I-Shift.
• Brandstoftanks: leverbaar met 115 kg, 155 kg of 205 kg LNG voor een actieradius tot 1.000 km.

Hier leest u het hele TNO-rapport.

Rederij Somtrans vaart op LNG: lees de 10 noviteiten

De Belgische rederij Somtrans vaart sinds deze week op LNG met mts Somtrans LNG; een innovatieve type C-tanker met hybride diesel-LNG-aandrijving.

Somtrans-directeur Ronald Somers: “LNG is milieuvriendelijk en gunstiger dan diesel. We willen dan ook graag kennis over deze brandstof in huis hebben.” Lees hier de 10 noviteiten van dit innovatieve schip.

Download hier de presentatie van Martin Quispel!

Vorige week woensdag presenteerde Martin Quispel namens het Nationaal LNG Platform de huidige stand van zaken van (Bio-)LNG in de binnenvaart tijdens de beurs Maritime & Industry in Gorinchem.

Zijn verhaal werd door de ruim 50 aanwezigen, waaronder scheepseigenaren en toeleveranciers in de binnenvaart, erg goed ontvangen.

Omdat er veel interesse is in zijn presentatie, delen wij deze graag met u! Download nu de Presentatie Maritime & Industry LNG.