DMT investeert in Bio-LNG

DMT Environmental Technology – één van de leden van het Nationaal LNG Platform – is een snel groeiend bedrijf met verschillende vestigingen in Nederland en de USA. Het ontwikkelt technologie waarmee afvalwater uit industrieën of gemeenten wordt gezuiverd voor hergebruik, of mest of GFT-afval worden verwerkt tot nieuwe schone energie.

Bio-LNG krijgt alle aandacht van DMT, en niet zonder reden. Meer weten waarom? Lees hier de visie van het bedrijf, recent gepubliceerd op www.nederlandmvo.nl en in een bijlage van het Financieel Dagblad.

Volgens ING: geen revolutie wel evolutie

Uit een onderzoek van het Economisch Bureau van ING blijkt dat de komende tien jaar het aantal trucks dat op LNG rijdt, flink toeneemt. Kwamen er vorig jaar nog zo’n 100 nieuwe LNG-vrachtwagens op de weg bij, in 2025 bedraagt de jaarlijkse ingebruikname bijna 2.000 stuks. Als in de toekomst wordt overgeschakeld op bio-LNG zal niet alleen de fijnstof maar ook de CO2 reductie aanzienlijk zijn.

De afgelopen jaren richtte het milieubeleid ten aanzien van wegtransport zich met name op het beperken van de uitstoot van stikstof, zwavel en fijnstof. Onder invloed van klimaatverandering is er nu ook aandacht voor de CO2-emissie van trucks en trailers. Om de uitstoot van koolstofdioxide verder terug te dringen, is het noodzakelijk om over te stappen op alternatieve brandstoffen. Naast biodiesel ligt volgens de ING-onderzoekers LNG voorlopig het meest voor de hand. ING verwacht geen revolutie, maar wel een gestage evolutie.

De onderzoekers benadrukken dat de huidige overstappers vooral retailers zijn. “Het besef van urgentie van CO2-reductie begint bij de eindklant door te dringen en verladers willen hun verantwoordelijkheid nemen”, schrijven zij. Bedrijven als Albert Heijn, Lidl, Spar, Ikea en Unilever worden dan ook beschouwd als voorlopers. Aan de aanbodzijde is echter nog wel een wereld te winnen; op dit moment zijn Scania en Iveco de enige producenten van LNG-trucks boven de 3,5 ton.

Lees hier een uitgebreid artikel in het Financieel Dagblad
Lees hier het volledige rapport van ING

Feestelijke ingebruikname tankstation Veghel

In Veghel is een nieuw trucktankstation feestelijk in gebruik genomen. Bij deze truckstop kan er naast diesel ook LNG (vloeibaar aardgas) en CNG (gecomprimeerd aardgas) worden getankt. Het station is een initiatief van Van den Broek Olie, Greenpoint Fuels en Rolande LNG. Commissaris van de Koning van de provincie Noord Brabant Wim van de Donk nam de eerste LNG tankbeurt voor zijn rekening.

Opening_truckstop_Veghel_2_LRVan de Donk benadrukte het belang van een sterke logistieke sector voor de provincie Brabant en zei dat “het geweldig is om te zien dat Brabantse bedrijven hierin ook visie tonen en het voortouw durven nemen. Dit is van cruciaal belang om de positie van Brabant als logistieke spil van Nederland én Europa verder uit te bouwen. De provincie draagt dit soort initiatieven van Brabantse ondernemers dan ook een warm hart toe”. Hij maakte graag van de gelegenheid gebruik om zelf een vrachtwagen met LNG af te tanken.

Truckstop Veghel is een realisatie van Van den Broek uit Veghel, Greenpoint Fuels uit Milheeze en Rolande LNG uit Tilburg. Deze 3 Brabantse bedrijven zagen al snel het potentieel van LNG (en op termijn Bio-LNG) als alternatieve transportbrandstof en besloten om samen aan de Doornhoek in Veghel een tankstation te bouwen waar LNG, CNG en traditionele diesel kan getankt worden. Momenteel worden bij Truckstop Veghel reeds dagelijks zo’n 25 LNG-trucks afgetankt, de verwachting is dat dit tegen eind 2016 zal groeien naar 50 á 60 trucks per dag.

Bijeenkomst TKI Gas op 15 maart

Het Nationaal LNG Platform organiseert jaarlijks enkele openbare bijeenkomsten. De volgende bijeenkomst, op 15 maart a.s., organiseren we samen met TKI Gas. En we hebben wat te vieren: het is onze tiende bijeenkomst.

Het hoofdthema op 15 maart is TKI Gas. We blikken terug op de resultaten van 2015 en vooruit naar de nieuwe regeling die dit jaar van kracht wordt.

Het programma:

12.30 Inloop met koffie
13.00 – 14.30 TKI bijeenkomst: diverse sprekers lichten de resultaten van het afgelopen jaar toe
14.30 – 15.00 Pauze, inloop nieuwe deelnemers voor de aansluitende, gezamenlijke TKI/LNG bijeenkomst

15.00 – 15.15 Opening gezamenlijke TKI/LNG bijeenkomst:
Ger van Tongeren
15.15 – 15.30 LNG en subsidieregeling MIA / VAMIL: Robert Goevaers
15.30 – 15.45 Terugblik TKI 2015: Jeroen van Hengstum, RVO
15.45 – 16.00 Anthony Veder Erik-Jan Verdegaal: Financiering ombouw LNG
16.00 – 16.15 Bunkeren van schepen en veiligheidssystemen: Manpaey
16.15 – 16.30 Break through LNG in EICB: Bas Kelderman
16.30 – 16.45 Update Vlaams LNG platform: Jan van Houwenhove
16.45 – 17.00 Rondje langs de velden
17.00 Netwerk borrel

U kunt zich via onze website aanmelden

Met vriendelijke groet

Ger van Tongeren

1e gecertificeerde duurzame scheepvaartfinanciering

Anthony Veder Group bouwt als eerste een duurzaam gefinancierd schip. Het gaat om de Coral EnergICE, een LNG-tanker Ice Class Super 1A met een laadcapaciteit van 18.000 m3. De Anthony Veder Euro Private Placement van € 66 miljoen werd in het vierde kwartaal van 2015 gesloten. De lening is gecertificeerd volgens de Clean Shipping Index Guidelines en uitgevoerd door Bureau Veritas, dat ook de duurzaamheidsaspecten van de transactie heeft gecontroleerd. Dit maakten Anthony Veder Group (Issuer), ABN AMRO (Sole Arranger) en Delta Lloyd Asset Management (Sole Investor) bekend.

Baanbrekend

In de mondiale scheepvaartsector, waar gecertificeerde duurzame financiering tot nu toe onontgonnen terrein was, wordt de transactie als baanbrekend gezien. ABN AMRO heeft samen met Anthony Veder Group gewerkt aan een Raamwerk voor Duurzame Scheepvaart. Het raamwerk rust op twee pijlers. Ten eerste bevat het een positieve evaluatie van de milieuprestatie van het scheepsontwerp. Deze evaluatie werd uitgevoerd met behulp van de Clean Shipping Index, waarmee de milieuprestatie van schepen en tankers op onafhankelijke wijze kan worden getoetst. Ten tweede scoorde Anthony Veder Group op het gebied van duurzaamheid bovengemiddeld in de door ABN AMRO ontwikkelde Shipping Sustainability Assessment Tool. Het Raamwerk is gebaseerd op de Green Bond Principles. Bureau Veritas heeft een positieve ‘second opinion’ uitgebracht over de duurzaamheidsaspecten van de transactie.

Criteria

De financiering is gecertificeerd op grond van (i) de inzet van Anthony Veder voor duurzame scheepvaart, (ii) het milieuvriendelijke ontwerp van de LNG-tanker, (iii) de te gebruiken materialen en het gebruik van het product om emissies in Finland door Gasum / Skangas te verminderen en (iv) de expertise van ABN AMRO op het gebied van duurzame financiering.

Betrokkenen

Jan Valkier, CEO van Anthony Veder: “De totstandkoming van dit Raamwerk weerspiegelt ons commitment aan de ontwikkeling van kosten- en energiebewuste oplossingen voor kleine tot middelgrote LNG-tankers. Wij zijn heel blij met deze innovatieve transactie en de professionele en efficiënte wijze waarop ABN AMRO en Delta Lloyd dit proces hebben geleid.”

Gust Biesbroeck, Global Head van Transportation Clients: “ABN AMRO is zeer verheugd met het feit dat zij deze baanbrekende duurzame transactie in de mondiale scheepvaartsector heeft gearrangeerd. De transactie is een bewijs van Anthony Veders leidende positie in de duurzame scheepvaart. In deze transactie komen veel van ABN AMRO’s kernwaarden tot uiting, onder meer ons commitment aan onze klanten om de aantrekkelijkste financiering te bieden en ons commitment aan een duurza
me toekomst voor de mondiale scheepvaartsector.”

Jacco Maters, CEO Delta Lloyd Asset Management: “Delta Lloyd Asset Management kan als belegger een bijdrage leveren aan een betere wereld door rekening te houden met de impact die haar beleggingen hebben op mens en milieu. De rol die Delta Lloyd bij de totstandkoming van dit duurzaam scheepvaartkrediet heeft gespeeld, getuigt hiervan.”

Merijn Hougee, Clean Shipping Index: “Dit is een unieke transactie. ABN AMRO en Delta Lloyd hebben als eerste financiële instellingen een scheepsontwerp grondig getoetst aan duurzaamheidcriteria, als onderdeel van het proces van kredietgoedkeuring. Investeren in schone schepen speelt een belangrijke rol bij de vermindering van de milieuverontreiniging door de zeevaart. Deze transactie vormt dan ook een goed voorbeeld voor andere banken en beleggers.”

Unilever stimuleert opschalen schonere brandstoffen

Unilever en het Innovation & Network Executive Agency (INEA) hebben namens de Europese Commissie een driejarig contract ondertekend voor het verder ontwikkelen
van een Europese infrastructuur voor LNG als schonere brandstof voor zwaar internationaal wegvervoer. LNG staat voor Liquefied Natural Gas en wordt op dit moment gezien als het meest geschikte, duurzame alternatief voor diesel.
Doorbraak in gebruik LNG
Het Connect2LNG-consortium onder leiding van Unilever vertegenwoordigt zowel de vraag- als aanbodzijde van LNG. Een groot struikelblok voor investeringen in nieuwe LNG-vrachtwagens is het gebrek aan LNG-tankstations. Door de realisatie van vijf LNG-tankstations langs de belangrijkste Europese transportroutes (Core Network Corridors) in Frankrijk en Duitsland zullen Noordwest- en Zuid-Europa met elkaar verbonden worden. De Europese Commissie steunt het project met een bedrag van € 4,5 miljoen vanuit de Connecting Europe Facility (CEF).

Een industrie in beweging zetten
‘Met het stimuleren van de overgang naar het gebruik van alternatieve brandstoffen, neemt Unilever een leidende rol in het verduurzamen van de transportsector. LNG is een schoon en veilig alternatief voor zwaar internationaal wegvervoer’, aldus Jan Zijderveld, President Europe Unilever. ‘Door haar schaalgrootte kan Unilever een positief signaal afgeven om zo een fundamentele verandering in de transportsector tot stand te brengen. Wanneer wij een stap zetten, zullen anderen volgen en dat zal transportbedrijven en brandstofleveranciers de kritische massa geven die ze nodig hebben en daarmee het vertrouwen om ook een stap te zetten.’

 

Meer informatie: www.connect2lng.com

Binnen twee jaar duizendste LNG truckloading bij Gate

Aan de truckloadingfaciliteit van Gate terminal, een dochteronderneming van Gasunie en Vopak, is donderdagavond 14 januari de duizendste vrachtwagen geladen met LNG.

De vrachtwagen was afkomstig van Prima LNG. Binnen twee jaren na de opening van de truckloadingfaciliteit is deze belangrijke mijlpaal bereikt. Sinds de start in 2014 hebben 15 klanten gebruik gemaakt van het laadplatform voor vrachtwagens. Truckladingen hebben een sterke groei doorgemaakt in alle marktgebieden: industriële toepassingen, maar ook als schonere brandstof voor vrachtwagens, voor binnenvaartschepen en voor zeeschepen. In 2014 werden er 174 trucks en containers geladen met LNG, in 2015 waren dat er 788. Een tweede laadplatform wordt momenteel gebouwd. Small-scale LNG is sterk in opmars. Ook andere faciliteiten voor de distributie van LNG vanuit Gate worden momenteel gerealiseerd, zoals een speciale insteekhaven met bijbehorende overslaginstallaties.

’s Werelds 1e LNG-kalibratiefaciliteit komt in Nederland

VSL heeft besloten om een meet- en kalibratiefaciliteit voor LNG op de Rotterdamse Maasvlakte te bouwen. Deze LNG-kalibratiefaciliteit wordt de eerste ter wereld. Het toenemende gebruik van vloeibaar aardgas vraagt om goede meetoplossingen om de handel en het gebruik ervan eerlijk te laten verlopen. Eind 2014 werd al een begin gemaakt met het ontwikkelen van het voorlopig ontwerp. Op basis hiervan is de eerste kostenraming bijgewerkt en is het definitieve besluit gevallen om de LNG Calibration Facility te bouwen. Deze moet in het vierde kwartaal van 2016 verrijzen op de Maasvlakte; inmiddels heeft DCMR hiervoor de milieuvergunning afgegeven.

Het gebruik van LNG neemt de laatste jaren sterk toe. Op dit moment is er echter nog geen wereldwijde standaard, waardoor de afgemeten hoeveelheden en de kwaliteit van LNG per terminal of per land kunnen verschillen. Voor een eerlijke handel moet een kubieke meter LNG echter overal gelijk zijn. Dit vraagt om herleidbare metingen op basis van betrouwbare meetstandaarden, op hetzelfde niveau als andere brandstoffen. De nieuwe LNG Calibration Facility is daarom een essentieel onderdeel voor een succesvolle toekomst van LNG en een waardevolle versterking van de positie van Nederland als belangrijke speler in de LNG-handel.

De bouw vindt plaats door een internationaal consortium van diverse Europese meetinstituten en industriële partners, waarvan VSL de initiator en coördinator is. De industriële partners in het project beschikken over specifieke technische ervaring met het werken met LNG, maar zijn niet gewend om op het nauwkeurigheidsniveau van VSL te werken. VSL heeft deze ervaring wel, maar is niet gewend om te werken in de specifieke condities en temperaturen die werken met LNG met zich meebrengen. De samenwerking tussen deze twee werelden biedt een unieke mogelijkheid voor nieuwe, innovatieve oplossingen.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door een combinatie van private investeringen, een bijdrage van de gemeente Rotterdam, innovatiecontracten met de overheid (ministerie van Economische Zaken) en Europese subsidie. De participerende partijen vanuit de industrie zijn: IMS, Shell, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Vopak, Emerson, Endress+Hauser, Cameron, Krohne, Yokogawa, NMC (Singapore), Fluxys LNG en GasNatural.

Klik hier voor meer informatie over VSL