Rolande LNG breidt uit met LNG-tankstation in Utrecht

Rolande LNG opent vandaag haar tankstation voor LNG (Liquefied Natural Gas) in Utrecht. Na Tilburg en Veghel is dit het derde station. Het nieuwe station, met herkenbaar vormgegeven dak, bevindt zich aan de Heldinnenlaan, onderaan de A2 bij afslag Maarssen. Met de komst van dit LNG-tankstation langs de A2 is ook Midden-Nederland voorzien van een vulpunt voor vloeibaar aardgas. Er wordt op dit station ook hoogwaardig CNG afgeleverd.

Van diesel naar LNG
Steeds meer transportondernemingen ontdekken de voordelen van het rijden op LNG. Deze brandstof levert niet alleen kostenbesparing op. Door schoner en stiller te rijden, dragen LNG gebruikers ook bij aan een duurzamere leefomgeving.

Wat maakt LNG een betere brandstof?
LNG is het enige economische en duurzame alternatief voor diesel in de Europese transportsector. Het rijden op LNG verbetert de luchtkwaliteit door de lagere emissie van onder andere CO². Een ander voordeel is dat een vrachtwagen met gasmotor 75% stiller rijdt dan een dieselmotor. Een praktisch voordeel hiervan is dat het bevoorraden van supermarkten veel rustiger verloopt voor de omgeving.

Rolande
Sinds een paar jaar zet Rolande zich prominent in LNG op de kaart te zetten voor het Nederlandse transportvervoer. Deze voortrekkersrol maakt Rolande waar doordat het bedrijf brede kennis in huis heeft: van LNG-truck tot -brandstof. Door hun kennis en ervaring begeleidt Rolande transporteurs in hun overgang van diesel naar LNG.

Rolande LNG biedt haar klanten de mogelijkheid om zowel de truck als brandstof in één huurcontract op te nemen. Risico’s als restwaarde en onderhoud worden hierbij afgedekt. Rolande LNG kan op dit moment in samenwerking met zusterbedrijf  IVECO Schouten IVECO-trekkers uit voorraad leveren die voor de transportondernemer aanzienlijke besparingen opleveren. Inmiddels rijden er ruim 250 vrachtwagens op LNG in Nederland en dat aantal groeit.

‘LNG4Haul’-project – met steun van de Europese Commissie
De realisatie van het LNG-tankstation in Utrecht is onderdeel van het ‘LNG4Haul’-project dat Rolande in 2015 uitvoert. Dit project wordt ondersteund door de Europese Commissie en omvat de realisatie van vijf LNG-tankstations: in Utrecht, Veghel, Geldermalsen, Heteren en Nieuwegein.

Daarnaast worden tijdens dit project 75 nieuwe LNG-trucks ingezet bij diverse transportbedrijven, waaruit waardevolle data wordt verzameld. Rolande LNG BV ontvangt voor dit project subsidie van de Europese Commissie in het programma ‘TEN-T’, het subsidieprogramma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk.

 

Bron: Rolande LNG BV

Presentaties tweede LNG-kennismakingsdag

Tijdens de tweede LNG-kennismakingsdag werd voor een grote groep van verladers en vervoerders door Ahold, Vos Logistics en Unilever uiteengezet hoe het rijden op LNG past in hun ambitie (download hier de presentatie van het Nationaal LNG Platform).

Ahold gaf in haar presentatie aan dat inzet van trucks op LNG of Bio-LNG goed past bij distributie naar stadscentra, tussen distributiecentra, maar ook bij internationaal transport. Recentelijk heeft Ahold ook een lange zware vrachtwagen (LZV) op LNG in gebruik genomen (download hier de presentatie van Ahold).

Vos Logistics gaf aan dat met de huidige generatie LNG-trucks internationaal vervoer van containers  goed te doen is. Vos doet dit immers al een aantal jaren. Met de komst van de nieuwe low deck voertuigen met dubbele tanks – die dus 2x zoveel kilometers kunnen rijden voordat tanken noodzakelijk is – wordt de inzet nog verder verbreed (download hier de presentatie van Vos Logistics).

Bij de presentatie van Unilever werd duidelijk dat voor de verduurzaming van het internationale wegvervoer een duidelijk rol is weggelegd voor LNG. Unilever heeft voor de uitrol hiervan EU-subsidie ontvangen (download hier de presentatie van Unilever).

foto: T.J. de Jong

Bedrijfsleven en milieuorganisaties willen samen werken aan versnelling LNG in de scheepvaart

Het gebruik van LNG (vloeibaar gas) in de scheepvaart kan  grote winst opleveren voor de gezondheid en natuur. Versnelde invoering hiervan is daarom één van de vier actiepunten waarover het Nationaal LNG Platform, Stichting Natuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en de Gelderse Natuur en Milieufederatie het eens zijn geworden.

Onder voorzitterschap van Energie Dialoog Nederland  hebben de partijen onderzoek laten doen naar de milieueffecten van LNG en een actieagenda over de rol van LNG bij verduurzaming van het zware transport opgesteld. Doel hiervan is om het potentieel van LNG optimaal te benutten en negatieve effecten te voorkomen. De belangrijkste punten uit de agenda zijn dat de partijen zich samen willen  inzetten voor:

  • De versnelde invoering van LNG in de scheepvaart. Met name de vervanging van de oudere motoren in de schepen door LNG motoren levert veel gezondheidswinst op.
  • De versnelde vervanging van oudere vuilere trucks door nieuwe EURO VI trucks.
  • De stimulering van de inzet van LBM (Vloeibaar gas op basis van groen gas) met name ten behoeve van de scheepvaart.
  • De minimalisering van de methaanverliezen over de hele keten zowel voor de scheepvaart als het wegtransport om te zorgen dat het overal klimaat effect van de invoering van LNG positief is en blijft.

TNO heeft een studie uitgevoerd waarin staat wat de milieueffecten zijn van de invoering van LNG als brandstof is, in vergelijking tot diesel. Beschikbare en toekomstige 0-emissie alternatieven waaronder elektrische, hybride en waterstof zijn niet in de vergelijking meegenomen.

Uit de gegevens blijkt dat de invoering van LNG vooral in de scheepvaart zorgt voor fors minder uitstoot van stikstofoxiden, fijn stof en zwaveldioxide. Dat zorgt voor minder schade aan de natuur en de gezondheid van mensen.  Deze  emissiereductie  is in de scheepvaart hoog omdat de emissienormen in de scheepvaart nog niet erg scherp zijn en er dus veel winst te behalen is.

Ook blijkt dat een aantal LNG vrachtwagenmotoren  schoner zijn dan dieselmotoren terwijl andere LNG motoren ongeveer hetzelfde presteren. De NOx en fijnstof emissiereductie door toepassing van LNG is in absolute termen (g/kWh) klein omdat de EURO VI norm al een hoge eis stelt aan alle motoren. Bij trucks zorgt daarom vooral de vervanging van oude vrachtwagens voor gezondheids- en milieu winst.  LNG-motoren zijn bovendien stiller dan dieselmotoren.

LNG motoren leveren tot 15% klimaatwinst ten opzichte van dieselmotoren. In de scheepvaart is bij de huidige generatie motoren gemiddeld nog geen klimaatwinst. Bij grotere motoren lijkt een reductie van 15% wel technisch mogelijk als de nog hoge methaanemissies worden teruggedrongen. Voor de toepassing van LNG is het van cruciaal belang om te zorgen voor een minimaal methaanverlies over de hele keten omdat er anders een negatief klimaateffect kan ontstaan.  Inmiddels is er project gestart om te bekijken hoe de methaanverliezen kunnen worden geminimaliseerd. Voor verdere klimaatwinst is introductie van hernieuwbaar gas nodig. Uit de TNO studie komt dat de hoeveelheid groen gas nog kan toenemen en daarmee in de toekomst een deel van de LNG inzet kan vergroenen.

De conclusies van de dialoog zijn vastgelegd in een korte rapportage (pdf) waarin de actiepunten waaraan gewerkt moet worden verder zijn uitgewerkt.

Zie ook: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) – Bedrijfsleven en milieu-organisaties werken samen aan versnelling LNG in de scheepvaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________

Woordvoerder Natuur en Milieu:
Jolanda van Zwieten, tel: 06-46843537
e-mail: j.vanzwieten@natuurenmilieu.nl

Woordvoerder Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland:
Bert Bakker, tel: 06-24479428 / 070-3040114
e-mail:  b.bakker@milieufederatie.nl

Woordvoerder Nationaal LNG Platform:
Marjolein Boer, tel: 06-46 24 13 06
e-mail: marjolein@havencommunicatie.nl

Woordvoerder Gelderse Natuur en Milieufederatie
Joost Reijnen, tel: 06-50632073 / 026-3523741
e-mail: j.reijnen@gnmf.nl

Vanaf juni 2017 vaart in Rotterdam een ‘energieschip’

Vanaf juni 2017 vaart in Rotterdam een ‘energieschip’. Een mobiele energiecentrale die daar waar nodig, andere schepen van energie kan voorzien. Dit is bekend gemaakt door Becker Marine Systems en Kotug.

Het energieschip werkt op LNG en biedt zo een duurzaam alternatief voor de traditionele motoren en generatoren van aangemeerde cruiseschepen.  Het is de eerste flexibele energiebron op LNG die KOTUG inzet voor haar klanten, een interessante  ontwikkeling die door de markt met belangstelling wordt ontvangen.

Gerrit van Tongeren ”Dit initiatief van KOTUG en Becker Marine Systems wordt door het Platform enthousiast verwelkomd. We delen hetzelfde doel: het inzetten van LNG om zo bij te dragen aan een beter milieu.”

Meer informatie? Klik hier

LNG is een coole brandstof

LNG is een coole brandstof voor nu én de nabije toekomst. Daar waren de ruim 120 vertegenwoordigers uit de transportwereld op de LNG-kennismakingsdag, op het Circuit van Zandvoort, het over eens. Deze dag, jaarlijks georganiseerd door het Nationaal Platform LNG, is dé verzamelplaats voor iedereen die zich bezighoudt met LNG als brandstof voor het wegverkeer. LNG werd vanuit diverse perspectieven toegelicht, vanuit zowel de vraag- als de aanbodzijde als vanuit de techniek en de praktische ervaring.

LNG an sich is niet nieuw, het gebruik als brandstof wel. Het is gekoeld aardgas en dankzij de temperatuur van -162°C neemt het 600x minder volume in beslag. LNG-motoren zijn niet alleen schoner – een beduidend lagere uitstoot van CO2, NOx en SOx – maar ook veel stiller.

Zowel overheid als bedrijfsleven, zowel verladers als vervoerders kwamen bij elkaar in Zandvoort. Gedeputeerde Tjeerd Talsma (Milieu): “Het is goed om te kijken naar milieuvriendelijke alternatieven voor de traditionele dieselmotoren van trucks. Duurzaamheid telt. Voor de provincie Noord Holland is LNG een interessante optie.“ Daar waar elektrisch rijden een opmars maakt voor klein transport zoals personenwagens, maakt LNG een duidelijke opmars voor het zware transport.  Gerrit van Tongeren, voorzitter van het Nationaal Platform LNG: “Voor vrachtvervoer over de weg en over water, geniet LNG de voorkeur. Het is beschikbaar, technisch mogelijk én het is economisch haalbaar om LNG als brandstof in te zetten.” Dirk Schaap, ministerie van Infrastructuur & Milieu: “LNG wordt nadrukkelijk omarmd voor zwaar transport in de Brandstoffenvisie. We moeten van beleid, nu doorschakelen naar doen.

Net als bij het invoeren van elektrisch rijden heb je gelijktijdig zowel de infrastructuur (LNG-tankstations) als de vervoersmiddelen (LNG-trucks) nodig.  In Noord Holland bevinden zich nu twee tankstations waar LNG kan worden getankt, in Zaandam (ENN) en in Amsterdam (Shell).  Inmiddels zijn er 14 tankstations in heel Nederland, eind 2015 openen er nog drie, in 2016 nog zeker negen. De tankstations zijn strategisch gesitueerd nabij distributiecentra of doorgaande routes naar het Duitse achterland. Steeds meer verladers en eindgebruikers kiezen voor LNG. Duurzaamheidskoplopers Vos Logistics en Unilever deelden hun internationale LNG-ambities.

Deelnemers aan de LNG-dag op het circuit van Zandvoort maakten kennis met diverse typen trucks van Scania en Iveco. Daarnaast werden de deelnemers geïnformeerd over de diensten van diverse LNG-aanbieders, technische ontwikkelingen en de huidige en verwachte infrastructuur.

Over het Nationaal LNG Platform
Het Nationaal LNG Platform is hét platform om kennis uit te wisselen en oplossingen te vinden voor problemen die iedereen die aan LNG werkt aangaan. Haar centrale rol maakt  het Platform gesprekspartner voor nationale en lokale overheden. Zo is er nauw contact met de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Financiën, Veiligheid en Justitie.

De Green Deal Rijn en Wadden vormt het kader voor veel van de activiteiten.

Lees hier het persbericht (pdf).