11 Miljoen euro TEN-T-financiering ambitieus (bio-)LNG project Titan LNG

Titan LNG ontvang 11 miljoen euro TEN-T subsidie voor het ambitieuze project Bio2Bunker: een (bio-)LNG-infrastructuur dat bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie in de scheepvaartsector.  

Bio2Bunker ontwikkelt en breidt daarmee de (bio-)LNG bunkerbevoorradingsketen uit, door de introductie van drie bunkerschepen in Zeebrugge, Rotterdam en Lübeck. Deze bunkerschepen zijn vergelijkbaar met de huidige twee bestaande FlexFuelers met bewezen operationele voordelen. Lees hier het hele bericht.

 

Vervallen LNG-accijnskorting door te snelle groei LNG-markt

Begin dit jaar werd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de LNG-subsidieregeling gestart voor de duur van twee jaar. Deze regeling heeft tot doel de sector te ondersteunen in de stap van LNG naar bio-LNG en verving de accijnsteruggaveregeling van het ministerie van Financiën.

Bij de start van de subsidieregeling werd duidelijk dat deze regeling complexer is dan de vorige accijnsteruggaveregeling. Bij de huidige regeling zijn er afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de subsidie per kalenderjaar. Dit betekent dat er een inschatting gemaakt is van de ontwikkeling van het aantal LNG-voertuigen in 2020 en 2021.

Snellere ontwikkeling LNG-markt dan voorzien
Afgelopen jaren heeft de LNG-truck markt zich sneller ontwikkeld dan voorzien. Het aantal LNG-trucks in Nederland groeit richting de 800, mede dankzij de I&W-regeling. Het aantal LNG-trucks in onze buurlanden groeit nog sterker. Een laag accijnstarief in België en de Maut-vrijstelling in Duitsland vormen hiervoor de belangrijkste aanjager.

Deze positieve ontwikkeling heeft ook een nadeel. Het aantal LNG-trucks dat in Nederland tankt en gebruikmaakt van de LNG-regeling van I&W, is sterk gegroeid. Daardoor blijkt het budget voor deze regeling voor 2020 ontoereikend. Daarnaast bleek bij de allocatie van het budget ook dat de subsidieaanvragers een lager budget kregen toegewezen dan aangevraagd. In overleg met I&W is getracht dit aan te passen, maar bleek te complex om snel op te lossen. Meer informatie over de inhoud van deze regeling vindt u hier.

Vervallen accijnskorting
Dit betekent helaas dat spoediger dan verwacht de korting van 18,7 cent, zoals deze nu bij alle LNG-tankstations in Nederland geldt, de komende periode zal vervallen. Wanneer deze korting precies vervalt, verschilt per tankstation exploitant aangezien dit afhankelijk is van het subsidiebudget per exploitant.

Het Nationaal LNG platform is zeer verheugd over de snelle groei van LNG en de eerste stappen richting bio-LNG, maar betreurt dat de korting niet tot het einde van het jaar gehandhaafd kan worden. Het vervallen van de korting is gelukkig tijdelijk, aangezien volgend jaar weer budget beschikbaar is.

Aanpassingen voor realisatie Klimaatdoelen
De subsidieregeling van I&W is en was een welkome geste om tot een oplossing te komen door het wegvallen van de accijns teruggaveregeling. LNG heeft zich het afgelopen decennium in Europa goed ontwikkeld, mede dankzij de pioniersrol van Nederland in de vroegtijdige opstart van een dekkend LNG-netwerk. Veel overheden ondersteunen de LNG-ontwikkeling vanwege de lagere CO₂-uitstoot. De LNG-markt is echter te kwetsbaar door de tijdelijke aard van deze maatregelen. Daarom zet het Nationaal LNG Platform zich in om tot een structurele oplossing te komen. De transportsector moet kunnen rekenen op een stabiel lange termijn perspectief. Dit vertrouwen is noodzakelijk om de transitie richting bio-LNG verder te kunnen doorzetten.

Nieuwe LNG-terminal Duitsland

Er zijn wederom mooie ontwikkelingen gaande in de Duitse LNG-markt.

Gasunie LNG Holding B.V., Oiltanking GmbH en Vopak LNG Holding B.V. hebben de joint venture German LNG Terminal GmbH gesloten. Het doel is gezamenlijk een LNG import terminal te bouwen, beheren en exploiteren in Noord-Duitsland. Deze terminal zal ook worden ingezet voor de distributie van LNG. Lees hier het hele bericht.

SER advies over de inzet van bio-massa

Op woensdag 8 juli is het advies van de SER inzake de inzet van biomassa, overhandigd aan Stientje van Veldhoven – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De kern van het advies is dat voor de laagwaardige toepassing van biomassa – in de vorm van verbranding ten behoeve van energie en warmte – de inzet van biomassa moet worden afgebouwd.

Meervoudige verwaarding van reststromen
Sommige gewassen leveren diverse grondstoffen die voor verschillende doeleinden kunnen worden ingezet. Een bekend voorbeeld hiervan zijn suikerbieten die worden gebruikt als voeding en als grondstof voor chemie. Daarnaast is de pulp van suikerbieten geschikt als feedstock voor bio-LNG.

De SER concludeert dat voor de productie van bio-brandstoffen, de inzet van biomassa noodzakelijk is voor schoner zwaar wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart. Deze visie is in lijn met het standpunt van het Nationaal LNG Platform.

Het Nationaal LNG Platform zet zich samen met de overheid in om de transitie van LNG naar bio-LNG te versnellen. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat tot 2030, 7,3 Mton CO₂-reductie in mobiliteit moet worden gerealiseerd. Ongeveer 25% hiervan wordt ingezet op biobrandstoffen.

Unieke afvaart LNG-catamarans Nederlands Waddengebied

Een unicum in Nederland: gisteren heeft Rederij Doeksen één van de twee nieuwe LNG catamarans in de vaart genomen: de Willem Barentsz. Dit is een unicum aangezien de innovatieve veerboot maximaal 600 passagiers en 64 auto’s vervoert op alleen LNG. Er is geen stookolie meer aan boord van het schip aanwezig. Het zusterschip Willem de Vlamingh komt in september in de vaart. Beide catamarans zijn de eerste schepen ter wereld waarbij single fuel LNG-motoren rechtstreeks roerpropellers aandrijven met vaste schroeven. De schepen worden ingezet op de veerverbinding vanuit Harlingen naar Vlieland en Terschelling.

Paul Melles – directeur van Rederij Doeksen – licht toe waarom de twee catamarans op LNG varen. “Er zijn drie redenen waarom we voor LNG hebben gekozen. Ten eerste willen we LNG gaan mixen met het fossielvrije bio-LNG wat heel veel milieuvoordelen oplevert. Het zou mooi zijn als die bio-LNG in de toekomst in het noorden van Nederland geproduceerd kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat we LNG als brandstof kunnen vertrouwen, het werkt gewoon. Bijkomend voordeel is dat er in Nederland ondertussen een compleet LNG-netwerk bestaat waar we op kunnen rekenen. De laatste reden is dat de regelgeving en veiligheid rondom LNG klopt.”

(Bio-)LNG voor behoud Unesco Werelderfgoed de Waddenzee
Door te varen met (bio-)LNG kiest Rederij Doeksen er actief voor een significante bijdrage te leveren aan het behoud van het kwetsbare leefmilieu van het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee. De milieuvoordelen zijn helder:

  • Fors minder schadelijke emissies: fijnstof (- 95%), SOx (-100% ) en NOx (-90%). De motoren voldoen aan de Euro Stage V normeringen.
  • 10 tot 20% CO₂-reductie met een directe opstap naar 100% CO₂-reductie bij gebruik van bio-LNG.
  • Het gebruik van LNG richt minder schade aan, aan het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee in geval van calamiteit. Eén van de grootste milieuproblemen in het kwetsbare Waddenzeegebied is olielekkage van schepen. Bij gebruik van LNG is deze problematiek niet meer aanwezig.
  • Bij motoren op LNG is nabehandeling in de vorm van srubbers en katalysatoren niet meer nodig.

Concrete stap in verduurzaming
Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en concessieverlener noemt de komst van de nieuwe schepen een mooie ontwikkeling: “Comfortabel én groener. Met deze catamarans gaan zowel de unieke omgeving van de wadden als de reiziger er op vooruit en dat is een goede zaak. Ik kom zelf graag op Terschelling en hoop dat ik de volgende keer de overtocht op een van de nieuwe, groenere boten kan maken.”

Sfeerverslag
Omrop Fryslân heeft een mooi sfeerverslag van de dag gemaakt dat u hier terugvindt op de site van de omroep.

Interview Tankpro met Nationaal LNG Platform

De afgelopen weken staan bol van de ontwikkelingen op het vlak van bio-LNG: Rolande maakt bekend bio-LNG aan te bieden in Nederland en werkt daarin samen met Albert Heijn en PostNL die ondertussen met tientallen vrachtwagens op bio-LNG rijden. Shell, Renewi en Nordsol kondigen de bouw aan van een installatie voor de productie van bio-LNG van Nederlandse bodem.

Mooie ontwikkelingen. Maar wat is het belang van bio-LNG en welke kansen biedt het? Dit wordt aanstaande woensdag duidelijk in het vraaggesprek met Tankpro en Robert Goevaers – voorzitter van het Nationaal LNG Platform. Bekijk vanaf woensdag de uitzending hier.

Twee keer goed (bio-)LNG nieuws uit Duitsland

Twee keer goed (bio-)LNG nieuws uit Duitsland: vandaag is de Maut vrijstelling voor LNG en bio-LNG definitief goedgekeurd door de Bundesrat én is bekend geworden dat Duitsland CO₂-toeslag legt op brandstoffen.

De Maut vrijstelling houdt in dat trucks die onderweg zijn in Duitsland tot en met 2023 vrijgesteld zijn van Maut.

Als eerste land in Europa begint Duitsland met het verplicht stellen van betalingen voor de CO₂-uitstoot. Dit houdt in dat CO₂-arme brandstoffen relatief goedkoper worden. Lees hier meer over de CO₂-toeslag: Duitsland van start met CO2 heffing per 2021

 

Albert Heijn rijdt op bio-LNG: een primeur in Nederland

“De transitie van LNG naar bio-LNG krijgt op dit moment onvoldoende aandacht van de Nederlandse overheid, terwijl het zo hard nodig is. Aan die aandacht dragen wij als Albert Heijn graag een steentje bij.” Aan het woord is Peter Leegstraten – Manager Transport Expertise bij Albert Heijn – die mede aan de basis heeft gestaan van de ontwikkeling van LNG in Nederland. In dit tweede deel van het tweeluik artikel over de transportontwikkelingen bij Albert Heijn, gaat hij in op de verduurzaming van het transport bij Albert Heijn door de inzet van bio-LNG.

“Het doel voor Albert Heijn, is drieledig: we moeten geluidsarm rijden, mogen geen lokale emissie-uitstoot veroorzaken én moeten voldoen aan de algemene CO₂-doelstellingen. We hebben dus drie opdrachten die we met één transportoplossing moeten vervullen. Zo ver zijn we de komende jaren nog niet, maar met de transitie van LNG naar bio-LNG zijn we geluidsarm en maken we een gigantische stap op het gebied van CO₂-reductie, met de laagst mogelijke emissie-uitstoot op dit moment.”

Is bio-LNG dit jaar voor de eerste keer opgenomen in het jaarverslag van Albert Heijn?
Peter Leegstraten: “Ja, dat klopt, met bio-LNG maken we stappen in de goede richting, dat moet meegenomen worden in onze bedrijfsstrategie. Van elektrisch rijden weten we dat de actieradius voorlopig nog te beperkt is voor grootschalige inzet. De laadinfrastructuur om batterijen te laden moet fors worden doorontwikkeld en daarnaast rijst bij ons de vraag of het elektrisch netwerk voldoende beschikbaar is om al die batterijen snel te kunnen laden. Het antwoord op deze vragen is nog niet positief. Misschien dat we tegen 2030 op grote schaal elektrisch kunnen rijden met een bakwagen en trekker oplegger, maar zeker nog niet voor alle transporten. Waterstof staat nog veel meer in de kinderschoenen. Stel dat in 2021 de eerste waterstoftruck op de weg verschijnt, zal deze waarschijnlijk nog tien jaar nodig hebben om optimaal door te ontwikkelen. Met al deze informatie in ons achterhoofd, trekken we de conclusie dat we pas tegen 2030 of later, echt kunnen opschalen met die technieken. Wil je op dit moment en de komende jaren grote stappen zetten, is bio-LNG als biobrandstof een heel belangrijke oplossing.”

Rijden op bio-LNG klinkt prachtig, maar waar komt de biomassa voor bio-LNG vandaan?
“De biomassa komt nog niet van Albert Heijn zelf. Uiteraard hebben we afval, dat proberen we nu al zo duurzaam mogelijk in te laten zetten. Tegelijkertijd proberen we ons afval te verminderen.” Peter Leegstraten vervolgt: “Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er voldoende biomassa beschikbaar is voor de productie van bio-LNG in Nederland die ingezet kan worden voor goederenvervoer. Helaas zijn er nog geen productielocaties, maar daar kijken we wel naar uit. Nederlandse productielocaties zijn een belangrijke stap voorwaarts in de verduurzaming van het zwaar transport in Nederland en voor ons. We rijden vooral met grote wagens: groot waar het kan, klein waar noodzakelijk. Als we overgaan op kleine wagens, zouden we continu aan de achterdeur van onze winkels staan. Eén trekker oplegger vervoert namelijk 16 keer zo veel in een rit als één bestelwagen. Rijden met grote wagens is een strategische keuze.”

Wanneer stapt Albert Heijn over op bio-LNG?
Enthousiast vertelt Peter Leegstraten: “Sinds januari dit jaar rijden 65 trucks van onze vervoerders met 20% bio-LNG blend. Over vijf jaar hopen we op 50% blend te zitten met het grootste deel van de LNG-trucks tegen die tijd. Moet je nagaan welke enorme bijdrage we dan aan het realiseren zijn voor onze duurzaamheidsambitie. Op dit moment importeert leverancier Rolande bio-LNG omdat we nu al op bio-LNG willen rijden. Zodra er Nederlandse bio-LNG voorradig is, kunnen we deze direct afnemen en gelijk op grote schaal inzetten. De import van bio-LNG is duurder, maar met uitzicht op dichtbij geproduceerd bio-LNG is de stap nu te maken. Overigens wordt er op dit moment in Nederland wel biogas gemaakt, maar de beschikbare installaties om er bio-LNG van te maken zijn nog niet operationeel. Daar wordt wel volop aan gewerkt.”

“Ik kan me voorstellen dat we rond 2030 nog steeds bio-LNG inzetten voor onze lange afstandsritten en het intensieve verkeer tussen de distributiecentra. Voor de kortere ritten naar en in de stad, kunnen we gebruikmaken van elektrische- en mogelijk waterstof oplossingen. Deze laatste oplossing is mogelijk ook voor iets langere ritten. In alle gevallen worden wagens erg intensief ingezet. Naast de trucks is ook de energie infrastructuur enorm belangrijk. Om dit alles te realiseren hebben we echt tijd nodig. Ook om tot een 80-90% bio-LNG-blend te komen. Volgens mij is dit de beste, duurzame oplossing die we snel op grote schaal kunnen inzetten.”

Is het belangrijk dat jullie eindklant weet hoe vooruitstrevend Albert Heijn bezig is met transport?
“Ja, het is relevant, maar transport is ook maar een beperkt deel van ons grote bedrijf. Voor het bedrijf zelf is het zeker zo belangrijk dat we op de winkelvloer bezig zijn met duurzame producten. We weten wel dat onze klanten het waarderen als we met een stille truck komen aanrijden en aan het bevoorraden zijn. Die zien echt al lang dat er geen roet meer uit de uitlaat komt en merken dat de trucks stiller zijn. Hoe mooi is dat?”

Nordsol, Renewi en Shell zetten samen in op bio-LNG

Vorige week werd bekend dat Albert Heijn en Postnl op bio-LNG rijden. Vandaag kondigen Nordsol, Renewi en Shell aan dat zij een installatie gaan bouwen voor de productie van bio-LNG van Nederlandse bodem. Wederom een prachtige stap in de in de ontwikkeling van bio-LNG.

Renewi zamelt organisch afval in, onder andere bij Nederlandse retail en horeca. Dit afval wordt door Renewi omgezet in biogas. Nordsol zal van dit biogas bio-LNG produceren welke door Shell aangeboden gaat worden in de LNG tankstations. De partijen streven met hun samenwerking naar maximale CO₂-reductie en een competitieve bio-LNG prijs. Lees hier het hele verhaal over de samenwerking.