Wijziging in regelgeving rondom LNG-tanktrainingen

Namens het Bio-LNG Platform willen wij u informeren dat er een wijziging is opgetreden in de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor LNG-truckchauffeurs om goed opgeleid te zijn voor het tanken van LNG.

Volgens de PGS 33-1.1 (gepubliceerd in mei 2022) is de werkgever van de erkende afnemer verantwoordelijk voor het veilige gedrag van de afnemer. Dit betekent dat niet langer de exploitant van de LNG-stations ervoor verantwoordelijk is dat de LNG-truckchauffeur goed is opgeleid om LNG te tanken, maar dat de verantwoordelijkheid nu bij het transportbedrijf ligt. Deze regelgeving is nu gelijkgetrokken met de regelgeving in de meeste Europese landen. De exploitant van de LNG-stations blijft verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering binnen het LNG-station; de exploitant is er verantwoordelijk voor dat de LNG-installatie alleen beschikbaar is voor gebruikers met een exclusieve tankkaart die opengezet is voor LNG.

Wees u bewust van deze wijziging in de regelgeving en gelieve dit bericht te delen met betrokkenen die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Voor meer informatie, zie: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top


On behalf of the Bio-LNG Platform we would like to inform you that there has been a change in the Dutch regulations concerning the responsibility for LNG truck drivers being properly trained to refuel LNG.

According to the PGS 33-1.1 (published in May 2022), the employer of the authorized customer is responsible for the safe conduct of the customer. This means that no longer the operator of the LNG stations is responsible for the LNG truck driver being properly trained to refuel LNG, but the responsibility now lies with the transport company. These regulations are now aligned with the regulations in most European countries. The operator of the LNG stations stays responsible for ensuring safe operations within the LNG station; the operator is responsible for ensuring that LNG installation is only available to users with an exclusive fuel card which has been opened for LNG.

Please be aware of this change in regulations and share this message with parties who should be aware of this.

For more information, see: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top.

Convenant voor de uitvoering van de brandstofmix

Op 28 juni zal de overheid voor de uitvoering van de brandstofmix een convenant sluiten voor 3 transitiesporen namelijk:

 • LNG – bio-LNG
 • Geavanceerde bio brandstoffen
 • Waterstof

Voor de uitvoering van het transitiespoor LNG – bio-LNG wordt het convenant afgesloten met het Nationaal LNG platform. Tijdens deze bijeenkomst zal de overheid ook  de innovatieregeling bekend maken die een impuls moet geven aan de verdere uitvoering van de Brandstofvisie. Deze regeling wordt onder voorbehoud op 1 augustus in de Staatscourant gepubliceerd en reserveert budget voor twee jaar. Waarschijnlijk wordt de deadline van indiening van de eerste projecten 1 november 2017 en kunnen in 2018 de eerste projecten een beschikking ontvangen. Naast research en development kunnen ook projectvoorstellen worden ingediend die gericht zijn op innovatieve toepassing in de praktijk.

Total neemt Nederlandse LNG-verkoper PitPoint over

Woensdag 3 mei – 2017

Franse energiereus Total maakt vandaag bekend dat zij PitPoint overneemt. Pitpoint is een Nederlandse uitbater van tankstations van onder andere LNG.

PitPoint bezit ongeveer honderd tankstations in Nederland, België en Duitsland. Met de overname verdubbelt Total zijn eigen aanbod in Europa tot zo’n tweehonderd LNG-tankstations. Dat aantal moet er tussen nu en 2022 oplopen tot minstens 350.

Green Deal Rijn en Wadden haalt short list 

Op dinsdag 30 mei vindt het Green Deal netwerkevenement 2017 plaats.  Tijdens dit evenement wordt ook de Green Deal Award 2017 uitgereikt. De Green Deal Award is een initiatief van de Green Deal Board. Alle Green Deals die vanaf eind 2015 zijn afgerond, komen dit keer in aanmerking voor een Award.

Ter voorbereiding van de oordeelsvorming van de jury heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op basis van de monitoringresultaten een eerste selectie van deals gemaakt. Van de deals die zijn afgerond met een positief resultaat is vervolgens bekeken of er:

 • nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand zijn gekomen;
 • durf is getoond door te experimenteren of door bijzondere risico’s te nemen;
 • onverwachte positieve neveneffecten zijn van de Green Deal;
 • er binnen de Green Deal actief gewerkt is aan opschaling en verdere uitrol na afronding van de deal.

Deze analyse heeft geleid tot een shortlist van 14 Green Deals waarover de jury zich nader zal buigen. De Green Deal LNG: Rijn en Wadden staat op deze shortlist en maakt dus als één van de 14 deals kans op een Award!

Titan LNG signs first Bunkering Contract for the FlexFueler LNG bunkering pontoon with AM

Titan LNG signs two year bunkering contract with Amulet Management & Services (AMS), owner of the LNG fuelled vessels Green Rhine and Greenstream
Today – April 21st 2017 –  Titan LNG and Amulet Management & Services (AMS) announced the signing of a two year bunkering supply contract for the LNG fueled vessels MS Green Rhine and MS Greenstream.  This comprises the first bunkering supply contract for the FlexFueler, Titan LNGs LNG bunkering pontoon, operational mid 2018.
The FlexFueler, Titan LNGs bunkering pontoon, will serve as a normal floating bunkering station for inland waterway vessels. For the larger seagoing vessels the pontoon will be pushed to receiving vessels to bunker them while continuing their cargo loading or unloading operations.
Commenting on the supply deal, Igor Jansen, Director at AMS, Zwijndrecht, said: “We are very pleased with the FlexFueler project and think it is the best way to kick start the LNG bunkering market. By running on LNG, we are not only operating economic and future proof vessels, but we are also ensuring that we play our part in reducing greenhouse gas emissions and more importantly reducing local emissions.”
Commenting on the contract, Niels den Nijs, Commercial Director at Titan LNG, mentioned: “Although the LNG bunkering market is already maturing and is moving towards a spot market, some vessel operators choose to contract their supply with experienced parties such as Titan LNG. Due to our indexed pricing structure, customers have a guaranteed, competitive cost base.”
Ton van der Molen, Director at AMS, commented: “We have worked with Titan now for over a year and have selected them as long term supplier based on their strong track record in safety and solid delivery operations.”

Energielab kansen voor LNG en scheepvaart groot succes

Woensdag 19 april vond in IJmuiden  het ‘Energielab kansen voor LNG in de scheepvaart’ plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Noord Holland, Omgevingsdienst IJmond, Projectbureau Noordzeekanaalgebied en het Nationaal LNG platform.

De inleiding van gedeputeerde Jack van der Hoek en wethouder Floor Bal maakten duidelijk dat verdere  verduurzaming van vervoer noodzakelijk is – met name vanwege de verbetering van de luchtkwaliteiten – dat LNG voor scheepvaart en vrachtvervoer hierbij een belangrijke rol kan spelen. Het Nationaal LNG platform presenteerde de winst die kan worden geboekt door in te zetten op LNG voor luchtkwaliteit, CO₂ en geluid. TESO gaf een toelichting waarom zij gekozen hebben voor de aandrijving van nieuwe gasmotoren. In de presentatie van Shell kwam duidelijk naar voren dat Shell als verlader ook zelf kiest voor LNG aangedreven schepen.

Er is een LNG business case opgesteld voor lange termijn contracten in het vervoer in combinatie met een lange termijn contract voor de levering van LNG. Hierbij worden gegarandeerde lagere prijs afgegeven dan voor diesel betaald had moeten worden.

De inleidingen werden afgesloten met een presentatie van Koers en Vaart over kansen voor LNG voor vissersschepen. Aansluitend werd met de aanwezigen in thematafels gediscussieerd over concrete acties om de inzet van LNG rondom het Noordzeekanaal en Den Helder te versnellen. Zo is afgesproken een LNG Binnenvaartschip te ontwikkelen voor vervoer van cement en te onderzoeken of kraanschepen op LNG kunnen worden toegepast voor het lichteren van kolen. In september wordt tijdens het jaarlijkse LNG diner besproken waar de branche en de overheid inmiddels concrete stappen hebben gezet.

LOI voor de transitie van LNG naar bio-LNG

Het Wuppertal Institut heeft inzichtelijk gemaakt langs welke transitiepaden de Rotterdamse industrie haar CO₂-uitstoot drastisch kan reduceren en tegelijkertijd de producten kan blijven maken waar de samenleving naar vraagt, zoals brandstoffen en chemische producten. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat CO₂-reductie tot wel 98% haalbaar lijkt door gebruik te maken van een reeks verschillende technieken. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam dat de ambitie heeft het havengebied tot koploper in de energietransitie te maken.

Een onderdeel van de aanpak die verder wordt verkend, is de inzet van bio-fuels. In dit verband werd gisteren de LOI gepresenteerd voor de transitie van LNG naar bio-LNG. Het Havenbedrijf Rotterdam en het Nationaal LNG Platform en haar leden starten een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden om bio-LNG als transportbrandstof tot ontwikkeling te brengen in de Rotterdamse haven. LNG is aanzienlijk schoner dan andere brandstoffen en motoren die op LNG lopen zijn stiller. Door gebruik te maken van bio-LNG in plaats van gewone LNG kan de CO₂-uitstoot drastisch worden verlaagd.

Voor personenvervoer worden elektrisch vervoersmiddelen de komende jaren naar verwachting een belangrijke manier om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Maar voor binnenvaart, zeevaart en zwaar vrachtverkeer over de weg is elektrische aandrijving vooralsnog geen geschikte optie en is LNG (vloeibaar aardgas) een veel schoner en minder belastend alternatief in vergelijking tot diesel en stookolie: tot 15% minder CO₂, 85% minder stikstofoxiden, geen zwavel en fijnstof en stillere motoren. Bio-LNG voegt daar het extra voordeel aan toe dat de uitgestoten CO₂ onderdeel is van de zogenoemde korte kringloop: de uitstoot van CO₂ wordt geneutraliseerd door de opgenomen CO₂. Bio-LNG is dus duurzaam en kan in zuivere vorm gebruikt worden, maar ook gemengd met fossiele LNG.

Vanuit Gate terminal (van Gasunie en Vopak) in de Rotterdamse haven wordt LNG al beschikbaar gemaakt als brandstof voor de scheepvaart en zwaar vrachtverkeer. Het Havenbedrijf en het Nationaal LNG Platform gaan nu gezamenlijk de mogelijkheden verkennen om bio-LNG als transportbrandstof in de Rotterdamse haven tot ontwikkeling te brengen.

De studie bevat drie hoofdelementen. Ten eerste de (verwachte) beschikbaarheid van productietechnologieën en -processen in de periode tot 2030. Ten tweede een marktstudie met scenario’s voor de beschikbaarheid van duurzame feedstock en de ontwikkeling van de vraag. En tot slot businesscases voor productie, transport c.q. overslag van bio-LNG in de Rotterdamse haven.

Een achttal bedrijven die lid van zijn het Nationaal LNG Platform dragen bij aan de studie met technische, juridische, financiële en marktkennis. De studie moet in de tweede helft van dit jaar zijn afgerond. Op basis van de studie zal besloten worden of en in welke vorm een bio-LNG project in Rotterdam ontwikkeld wordt.

https://www.portofrotterdam.com/nl/de-haven/energietransitie

Dit onderwerp komt ook uitgebreid aan de orde tijdens het symposium van het Nationaal LNG Platform op dinsdag 28 maart waarin het thema ‘Toepassing LNG binnen de scheepvaart’ centraal staat. Hierbij tonen we tevens onze nieuwe film waarin bio-LNG centraal staat.

Stedelijke distributie vraagt om maatwerk

Gisteren – donderdag 23 maart – organiseerde Albert Heijn in samenwerking met Deltalinqs een bijeenkomst voor de wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de ontwikkeling en de kansen voor duurzame stedelijke distributie. Zo kwamen onder andere de inzet van elektrische bestelbussen en de problematiek van het B-rijbewijs aan de orde.

Ook werd stilgestaan bij de voordelen van Dagranddistributie met stille voertuigen en de indirecte CO₂-reductie die hierdoor kan worden behaald doordat voertuigen buiten de files kunnen rijden.
Daarnaast werd gesproken over het belang van een stabiel en afgestemd beleid van de steden rondom de weg naar zero emissie.Het bezoek werd afgesloten met een voertuigdefilé dat alle huidige ontwikkelingen liet zijn, die op dit moment spelen. Hierbij werd bijvoorbeeld de hybride bakwagen gedemonstreerd, diverse LNG-voertuigen en de LZV dubbele City combinatie.
Na afloop van de bijeenkomst werd geconcludeerd dat de stap naar zero-emissie afhangt van het logistieke concept dat wordt ingezet en de beschikbaarheid van de techniek in de markt. Uiteindelijk vraagt ieder logistiek concept om maatwerk.

Gastcollege HAN: LNG en verduurzaming vrachtvervoer

Op 10 maart werd door programmamanager Robert Goevaers van het LNG Platform een gastcollege gegeven aan 3e jaars studenten van HAN Automotive in Arnhem aan de HAN (Hoge school Autotechniek).

Tijdens het eerste deel van  dit college werd ingegaan op het vraagstuk van verduurzaming van het vrachtvervoer.

Bij het tweede deel stond de ontwikkeling van LNG in het vrachtvervoer centraal.

Hierbij werd ingegaan op de voordelen van LNG en de ontwikkeling van LNG trucks de afgelopen 5 jaar.

 

Nu al blijkt dat het lastig is om goed opgeleide mensen te vinden met kennis van LNG motoren.

Het LNG platform streeft er dan ook naar meer mensen te interesseren voor deze ontwikkeling.

 

Studenten hebben dit gastcollege als zeer waardevol ervaren.

Meeting LNG Binnenvaart BLN en Nationaal LNG Platform

Op vrijdag 24 februari 2017 organiseerde BLN samen met STC-Nestra en de EICB  Zwijndrecht een informatie- en discussiebijeenkomst over LNG-toepassing in de binnenvaart. Khalid Tachi (EICB) en Martin Quispel (Nationaal LNG Platform) hielden inleidende presentaties, zie hier en hier, waarna een discussie volgde met de deelnemers.

Door de deelnemers aan de bijeenkomst werden verschillende vragen gesteld naar aanleiding waarvan de volgende punten naar voren kwamen:

 • De business case voor LNG is vooral afhankelijk van de hoeveelheid gasolieverbruik en het prijsvoordeel van LNG ten opzichte van diesel. De meerkosten voor toepassing van LNG bedragen momenteel circa 1.2 miljoen euro. Daarnaast is het huidige prijsvoordeel LNG en diesel ongeveer 20%. De trend is, zoals in de bijeenkomst aangegeven werd, wel dat gasolie duurder zal worden, waarbij de prijs van LNG stabiel blijft of daalt. Wat onderhoud betreft  vraagt een LNG motor op dit moment  ongeveer net zoveel aan onderhoud(skosten) als een conventionele diesel motor. Daarentegen kan LNG kan daarbij voldoen aan de nieuwe NRMM Stage V norm, zonder nabehandelingstechnieken. Met de nieuwe dieselmotoren is dit niet mogelijk . Hierdoorzullen er  in de toekomst aan diesel als brandstof extra kosten verbonden . Kosten voor aanschaf en onderhoud van katalysatoren, filters en ureum verbruik om de NOx en fijnstof uitstoot te reduceren.
 • Voor wat betreft het methaanslip zijn er ontwikkelingen gaande om de emissie verder te reduceren. Er zijn in de huidige reeds motoren die voldoen aan de nieuwe norm per 2020 en er wordt gewerkt aan verdere reductie, bijvoorbeeld door middel van methaanslipkatalysatoren. Daarnaast kan vooral door de toepassing van Bio-LNG kan een grote reductie plaatsvinden van Op de vraag hoe lang een LNG- brandstoftank zonder boil-off gas kan staan was het antwoord 15 dagen.
 • LNG is, zo kwam uit de discussie, naar voren blijkt vooral geschikt te zijn voor motortankers, omdat de LNG brandstoftank dan makkelijker kan worden geplaatst. Voor droge lading (bulk) schepen is dit lastiger. Dit wordt veroorzaakt vanwege laden/lossen van lading en het grotere verlies aan effectief laadvermogen. LNG is wel een kansrijke mogelijkheid bij nieuwbouw van grotere droge lading bulkschepen, zoals koppelverbanden. Ook zou LNG-toepassing  zeer interessant kunnen zijn voor nieuw duwboten met groot vermogen. Gezien het feit dat  er ook steeds meer bunkerlocaties beschikbaar komen , zou het volume het volume van de tank kleiner kunnen worden gehouden. Hierdoor kan er dan per reis meer meegenomen worden.
 • Uit de discussie met de aanwezige binnenvaartondernemers kwam naar voren dat zij zijn erg afhankelijk van de financiële resultaten. De investering dient zich immers wel binnen afzienbare tijd terug te verdienen. Wisselende waterstanden kunnen de resultaten flink laten fluctueren. Verladers / bevrachters geven (nog steeds)geen extra vergoeding voor transport dat op duurzame manier plaatsvindt. Uitzonderingen, zoals grote multinationals die in de consumenten markt actief zijn, daarbij nagelaten.
 • Ten slotte werd vanuit de EICB aangegeven dat EICB en partners nog drie schepen, bij voorkeur retrofit, die op LNG willen gaan varen. Er is tot 50% subsidie mogelijk op de meerkosten van de LNG installatie.