Wijziging in regelgeving rondom LNG-tanktrainingen

Namens het Bio-LNG Platform willen wij u informeren dat er een wijziging is opgetreden in de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor LNG-truckchauffeurs om goed opgeleid te zijn voor het tanken van LNG.

Volgens de PGS 33-1.1 (gepubliceerd in mei 2022) is de werkgever van de erkende afnemer verantwoordelijk voor het veilige gedrag van de afnemer. Dit betekent dat niet langer de exploitant van de LNG-stations ervoor verantwoordelijk is dat de LNG-truckchauffeur goed is opgeleid om LNG te tanken, maar dat de verantwoordelijkheid nu bij het transportbedrijf ligt. Deze regelgeving is nu gelijkgetrokken met de regelgeving in de meeste Europese landen. De exploitant van de LNG-stations blijft verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering binnen het LNG-station; de exploitant is er verantwoordelijk voor dat de LNG-installatie alleen beschikbaar is voor gebruikers met een exclusieve tankkaart die opengezet is voor LNG.

Wees u bewust van deze wijziging in de regelgeving en gelieve dit bericht te delen met betrokkenen die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Voor meer informatie, zie: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top


On behalf of the Bio-LNG Platform we would like to inform you that there has been a change in the Dutch regulations concerning the responsibility for LNG truck drivers being properly trained to refuel LNG.

According to the PGS 33-1.1 (published in May 2022), the employer of the authorized customer is responsible for the safe conduct of the customer. This means that no longer the operator of the LNG stations is responsible for the LNG truck driver being properly trained to refuel LNG, but the responsibility now lies with the transport company. These regulations are now aligned with the regulations in most European countries. The operator of the LNG stations stays responsible for ensuring safe operations within the LNG station; the operator is responsible for ensuring that LNG installation is only available to users with an exclusive fuel card which has been opened for LNG.

Please be aware of this change in regulations and share this message with parties who should be aware of this.

For more information, see: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/online/pgs-33-1/2021/1-1-mei-2022#top.

Gastcollege HAN: LNG en verduurzaming vrachtvervoer

Op 10 maart werd door programmamanager Robert Goevaers van het LNG Platform een gastcollege gegeven aan 3e jaars studenten van HAN Automotive in Arnhem aan de HAN (Hoge school Autotechniek).

Tijdens het eerste deel van  dit college werd ingegaan op het vraagstuk van verduurzaming van het vrachtvervoer.

Bij het tweede deel stond de ontwikkeling van LNG in het vrachtvervoer centraal.

Hierbij werd ingegaan op de voordelen van LNG en de ontwikkeling van LNG trucks de afgelopen 5 jaar.

 

Nu al blijkt dat het lastig is om goed opgeleide mensen te vinden met kennis van LNG motoren.

Het LNG platform streeft er dan ook naar meer mensen te interesseren voor deze ontwikkeling.

 

Studenten hebben dit gastcollege als zeer waardevol ervaren.

“Vlaamse regering trekt subsidie uit voor LNG projecten”

“Vlaamse regering trekt subsidie uit voor LNG projecten”

Dat heeft de heer van Camp – kabinetschef  van minister Ben Weyts van Mobiliteit – gisteren uitgesproken tijdens de bijeenkomst van het Vlaams LNG platform.  Men wil het aantal LNG-trucks en het aantal LNG-tankstations, fors vergroten. Hiermee moeten vervoerders die nu twijfelen, een extra zetje in de rug worden gegeven.

Het actieplan van de Vlaamse regering voorziet in aankoopsubsidies voor vrachtauto’s die op LNG rijden, maar ook in een bijdrage aan de bouw van LNG-tankstation. De exacte invulling van de subsidieregeling wordt dit voorjaar verder uitgewerkt. De hoogte van de subsidie hangt af van de grootte van de onderneming en wordt berekend over de meerprijs van de LNG-truck ten opzichte van de diesel-truck.

Deze ontwikkeling,  in combinatie met een 0-accijnsbeleid in België, zal een enorme versnelling van de Vlaamse LNG markt-betekenen.

Subsidie beschikbaar voor CEF Transport ‘blending’ call

De Europese Commissie heeft vorige week het werkprogramma voor de zogenoemde ‘blending’ call binnen de sector Transport bekend gemaakt. Dit werkprogramma vormt de basis voor de call tekst, die naar verwachting uiterlijk 8 februari aanstaande wordt gepubliceerd.

Andere opzet
De ‘blending’ call heeft een andere opzet dan de calls die tot nu toe zijn gepubliceerd onder CEF Transport; het gaat hier om een subsidieaanvraag gecombineerd met financiering uit het EFSI of andere financiële instrumenten. Tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag wordt al met de EIB en andere geldverstrekkers gewerkt aan het financiële arrangement. Ook zijn twee sluitingsdata voorzien: 15 juni en 30 november 2017.

Op 27 februari as. organiseert de Europese Commissie in samenwerking met INEA en de EIB een informatiedag over de ‘blending’ call in Brussel.

Focus
Het gaat hier om een aanpassing van het meerjarig werkprogramma 2014-2020 van CEF Transport. Dit betekent onder meer dat de ‘blending’ call zich richt op het kernnetwerk, met de nadruk op de kernnetwerkcorridors. Er kunnen geen aanvragen ingediend worden voor studies.
Er gelden hogere drempels voor de minimale projectkosten.

De indicatieve verdeling van de subsidiemiddelen per prioriteit ziet er als volgt uit:

Prioriteit Budget (x miljoen)
Projecten op de kernnetwerk corridors 450
Projecten op andere secties van het kernnetwerk 100
Operabiliteit op het spoor 50
ERTMS 100
Innovatie 140
Veiligheid en betrouwbaarheid 10
SESAR 40
ITS op de weg 40
Snelwegen op zee (MoS) 40
Projecten in (stedelijke) knooppunten 10
Multimodale logistieke platforms 20

Stimuleringsprogramma verduurzaming wegvervoer

Het nieuwe jaar moet nog beginnen en er lijkt goed nieuws uit Duitsland te komen voor de liefhebbers van LNG trucks.

Het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) zet namelijk volgend jaar in op een stimuleringsprogramma voor verduurzaming van het wegvervoer.

Hiermee wil men een CO2 reductie van 1 tot 1,5 miljoen ton CO2 realiseren.

De exacte invulling van de regeling is nog niet geheel duidelijk. De subsidie hangt af van de grootte van de onderneming.

Voor kleine transportbedrijven bedraagt de subsidie 60%, voor grote bedrijven is dit ’slechts’ 40%.

De laatste details van de regeling worden nu nog uitgewerkt. Via onze website wordt u op de hoogte gehouden.

 

Symposium Nationaal LNG platform inzake Bio-LNG

Op woensdag 14 december j.l. werd door het Nationaal LNG platform in samenwerking met de provincie Gelderland in hotel Haarhuis te Arnhem een bijeenkomst over bio-LNG georganiseerd.

Centrale vraag was: ‘wat moeten we doen om transitie van LNG naar bio-LNG in gang te zetten’.

Het LNG platform presenteerde haar visie op dit vraagstuk.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu benadrukte hoe belangrijk deze transitie is en ECN presenteerde de kosteneffectiviteit van de inzet van biogas.

Vervolgens werden door het platform de verschillende vormen van ondersteuning van de biogas transitie gepresenteerd.

Aansluitend volgde een paneldiscussie van de verschillende partijen die bio-LNG willen gaan produceren.

De bijeenkomst werd afgesloten door gedeputeerde mevrouw Conny Bieze met de plannen die de provincie Gelderland heeft om de LNG / Bio-LNG transitie te versnellen.

Met een 130-tal deelnemers werd de bijeenkomst goed bezocht.

Klik hier voor de presentatie van ECN

Klik hier voor de presentatie van het ministerie van I&M

Klik hier voor de presentatie van het Nationaal LNG Platform

De laatste stand van zaken, een update van de werkgroep Bio LNG

Unilever stimuleert opschalen schonere brandstoffen

Unilever en het Innovation & Network Executive Agency (INEA) hebben namens de Europese Commissie een driejarig contract ondertekend voor het verder ontwikkelen
van een Europese infrastructuur voor LNG als schonere brandstof voor zwaar internationaal wegvervoer. LNG staat voor Liquefied Natural Gas en wordt op dit moment gezien als het meest geschikte, duurzame alternatief voor diesel.
Doorbraak in gebruik LNG
Het Connect2LNG-consortium onder leiding van Unilever vertegenwoordigt zowel de vraag- als aanbodzijde van LNG. Een groot struikelblok voor investeringen in nieuwe LNG-vrachtwagens is het gebrek aan LNG-tankstations. Door de realisatie van vijf LNG-tankstations langs de belangrijkste Europese transportroutes (Core Network Corridors) in Frankrijk en Duitsland zullen Noordwest- en Zuid-Europa met elkaar verbonden worden. De Europese Commissie steunt het project met een bedrag van € 4,5 miljoen vanuit de Connecting Europe Facility (CEF).

Een industrie in beweging zetten
‘Met het stimuleren van de overgang naar het gebruik van alternatieve brandstoffen, neemt Unilever een leidende rol in het verduurzamen van de transportsector. LNG is een schoon en veilig alternatief voor zwaar internationaal wegvervoer’, aldus Jan Zijderveld, President Europe Unilever. ‘Door haar schaalgrootte kan Unilever een positief signaal afgeven om zo een fundamentele verandering in de transportsector tot stand te brengen. Wanneer wij een stap zetten, zullen anderen volgen en dat zal transportbedrijven en brandstofleveranciers de kritische massa geven die ze nodig hebben en daarmee het vertrouwen om ook een stap te zetten.’

 

Meer informatie: www.connect2lng.com