Duitse gasmarkt wordt steeds belangrijker voor Nederland

* Duitse toezichthouder voorziet ‘omvangrijke investeringen in Duitse gasnet’ en start consultatie voor tientallen gasinfrastructuurprojecten om aanvoer van LNG, Noors en Russisch gas mogelijk te maken.
* Aardgas kan Duitse kolen en bruinkool te vervangen om uitstoot van CO2 te verminderen en om groeiende duurzame, kernenergieloze elektriciteitsvoorziening stabiel te houden.
* Ministeriële delegatie Sleeswijk-Holstein bezoekt Gate terminal voor vloeibaar aardgas te Rotterdam: “Steun voor realisatie van terminal in havengebied Brunsbüttel (noordelijk van Hamburg)”, “LNG-terminal maakt Duitsland een stuk onafhankelijker van Russisch gas.”
* Betrouwbare aanvoer gas via Duitsland steeds belangrijker voor Nederland, mede door versnelde afbouw productie Groningen-gas

De gasmarkt in Duitsland zal zich komende jaren nog sterk ontwikkelen en zal ook voor Nederland steeds belangrijker worden. Dit brengt in Duitsland een behoefte aan nieuwe gasinfrastructuur met zich mee. Succesvolle realisatie daarvan is ook belangrijk voor de doorvoer van gas naar Nederland, waar de eigen gasproductie de komende jaren sterk zal teruglopen.

De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur heeft deze week bekend gemaakt dat zij een marktconsultatie start om tot een netwerkontwikkelingsplan te komen. Daarin worden tal van beoogde gasinfrastructuurprojecten aan de gebruikers voorgelegd. De projecten vloeien voort uit ontwikkelingen zoals de afbouw van de levering van laagcalorisch gas (met name uit het Groningen-veld), de doorvoer van meer Russisch gas, de aansluiting van een beoogde nieuwe LNG-terminal in het havengebied van Hamburg en nog tientallen andere uitbreidingsprojecten.

CO2-reductie door vervanging bruinkool en steenkool door aardgas
Naar verwachting zal de rol van aardgas in de opwekking van elektriciteit de komende jaren belangrijker worden. Dit komt onder meer omdat Duitsland al jaren een actief beleid voert (‘Energiewende’) om kernenergie uit te faseren per 2022, en het aandeel duurzame energie te vergroten. Ook wil men op korte termijn van kolen en bruinkool af, die nu nog twintig procent van de stroomproductie voor hun rekening nemen, en vooral nodig zijn als back-up voor het sterk fluctuerende aanbod van duurzame energie. Hierdoor heeft Duitsland ondanks het sterk toegenomen aandeel van zon- en windenergie zijn CO2-uitstoot nog nauwelijks kunnen terugdringen. Door aardgas te combineren met wind- en zonne-energie, in de plaats van kolen en bruinkool, kan Duitsland zijn CO2-uitstoot aanzienlijk terugbrengen en de realisatie van klimaatdoelstellingen dichterbij brengen.

Ministersdelegatie Sleeswijk-Holstein bezoekt Gate terminal Rotterdam
Deze ontwikkelingen op de Duitse aardgasmarkt vormen ook de achtergrond voor het bezoek van een delegatie onder leiding van Minister-President Daniel Günther van Sleeswijk-Holstein vandaag aan Gate terminal van Gasunie en Vopak bij Rotterdam. Brunsbüttel ligt met haar havengebied langs de Elbe in deze Noord-Duitse deelstaat, niet ver van het industriegebied van Hamburg. Gate terminal bestaat sinds 2011 en functioneert als importterminal, maar biedt ook faciliteiten voor overslag van vloeibaar aardgas (LNG) in schepen en trucks. Het vormt daarmee een basis voor de distributie van LNG als schoner brandstofalternatief voor diesel en stookolie in vrachtwagens en schepen.

“LNG terminal maakt Duitsland onafhankelijker van Russisch gas”
In Brunsbüttel, (Sleeswijk Holstein) wordt nu naar de mogelijkheid van een vergelijkbare multifunctionele terminal gekeken door German LNG Terminal GmbH, een consortium van Gasunie, Oiltanking en Vopak.

Minister-president Daniel Günther heeft zich krachtig uitgesproken over het belang van de bouw van de LNG-terminal op deze locatie. “Deze plannen worden bij ons op het hoogste niveau gestimuleerd,” stelde hij.

De minister van Economische Zaken van Sleeswijk-Holstein, Bernd Buchholz, eveneens deelnemer in de delegatie, benadrukte de energiepolitieke betekenis van LNG voor Duitsland als geheel: “De LNG terminal draagt aanzienlijk bij aan de diversificatie in de aanvoer van aardgas – het maakt Duitsland een stuk onafhankelijker van Russisch gas per pijpleiding en draagt zo bij aan de leveringszekerheid.” Hij wees daarnaast op het belang van LNG voor schoner transport. “Wie zoekt naar snelle reductie van schadelijke emissies in het zwaar wegtransport en scheepvaart, kan niet om LNG heen,“ stelde hij.

De maritiem coördinator van de Bundesregering in Berlijn, Norbert Brackmann, neemt eveneens deel aan delegatie en bevestigt het belang van alternatieve brandstoffen zoals LNG voor de scheepvaart. “Daar hebben we afspraken over gemaakt in het regeerakkoord,” stelt hij. “Wij willen van Duitsland een vestigingsgebied voor LNG maken. Brunsbüttel is daarbij de eerste stap, met op dit moment de meest concrete vooruitzichten.”

“Ontwikkeling gasinfrastructuur in Duitsland raakt Nederland”
Ulco Vermeulen, lid Raad van Bestuur van Gasunie en directeur Business Development, wijst erop dat de ontwikkeling van gasinfrastructuur in Duitsland ook Nederland raakt: “Europa streeft naar diversificatie van de gasimport. De Tweede Kamer heeft het belang daarvan dat onlangs ook onderstreept. De bouw van een LNG-terminal betekent voor Duitsland een uitbreiding van de importmogelijkheden plus een bijdrage aan een schonere transportsector. De ontwikkeling van gasinfrastructuur in Duitsland is echter ook belangrijk voor Nederland. De versnelde afbouw van de productie van Groningengas leidt ertoe dat Nederland, net als de rest van Europa, afhankelijk wordt van andere landen voor de import van aardgas. Goede verbindingen met onze buurlanden worden daardoor steeds belangrijker voor het veiligstellen van een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Het devies is dus: streef naar nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse gasmarkt.”

Informatie

Chris Glerum +31 6 55376092, pers@gasunie.nl
www.gasunie.nl
http://germanlng.com/