Klimaatakkoord is een feit: gunstige ontwikkelingen (Bio-)LNG.

Vlak voor het zomerreces presenteerde het kabinet vandaag het Klimaatbesluit. Een half jaar na de presentatie van het 0ntwerp-Klimaatakkoord is er achter de schermen verder onderhandeld. Het Klimaatakkoord biedt de basis voor de toekomst van LNG en de transitie naar Bio-LNG.

Compensatieregeling
Voor de ontwikkeling van LNG in het wegvervoer komt er een stimuleringsregeling als opvolger van de teruggaveregeling. Nieuw is, dat de regeling niet twee maar drie jaar zal gelden. Het bedrag was en blijft 12,5 cent per kilogram. Deze regeling zal de LNG-sector met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019  tot en met 31 december 2021 ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de LNG-truckmarkt. Deze verdere ontwikkeling is wenselijk om de transitie naar Bio-LNG te realiseren.

Bijmengverplichting
Door het akkoord, zal de ‘bijmengverplichting’ worden verhoogd waarbij LNG wordt bijgemengd met Bio-LNG. Deze komt in 2020 uit op 10%. Inzet is dat deze verplichting in 2030 rond de 20% uitkomt. Dit wordt geregeld in de REDII (Renewable Energy Directive). Alle brandstoffen worden wettelijk verplicht tot een hoger percentage duurzaam aandeel. Dit biedt kansen voor Bio-LNG dat ontstaat uit vergisting van afvalstromen, zonder dat dit concurreert met de voedselketen. Verder biedt de inzet van bio-gas een grote CO₂-reductie. De REDII zal in 2022 in werking treden en sluit mooi aan op de stimuleringsregeling. Daardoor biedt de REDII na afloop van de stimuleringsregeling een logisch vervolg perspectief.

Ook voor binnenvaart
De ‘bijmengverplichting’ geldt niet alleen voor het wegtransport. Ook in de binnenvaartsector wordt ingezet op een verplicht hogere bijmenging met Bio-LNG. De sector heeft  bij de ondertekening van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens afgesproken te verkennen hoe de implementatie hiervan moet worden ingevuld zonder de concurrentiepositie van de Nederlandse binnenvaartsector te schaden.

Inzet LNG-trucks in de stad
Vanaf 2025 geldt voor nieuw geregistreerde trucks dat deze Zero Emissie moeten zijn. Het is echter niet realistisch aan te nemen dat er voldoende van deze trucks rijden in 2025. Daarom komt er een overgangsregeling tot 2030. Euro VI bakwagens (maximaal vijf jaar) en trekker opleggers (maximaal acht jaar) mogen tot 2030 de stad in. Omdat LNG-trucks veel stiller en erg schoon zijn, betekent dit dat LNG-trucks een belangrijke rol blijven spelen.

Afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet met steden en het bedrijfsleven voor de uitwerking van alle plannen. Steden worden ondersteund door het  SPES-team, een Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek. Dit team verkent met alle stakeholders of een zero emissie zone wenselijk is, hoe groot deze moet worden en voor welke categorie voertuigen deze zone gaat gelden.

Robert Goevaers – voorzitter van het Nationaal LNG Platform – is positief over het resultaat: “Het totale pakket van maatregelen biedt een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de LNG markt. Deze doorontwikkeling moet er komen om de stap naar Bio-LNG te kunnen realiseren.”