LNG-accijnskorting vervalt, Platform stelt position paper bio-LNG op

Al jaren zet het Nationaal LNG Platform zich in voor een substantiële regeling ten behoeve van schoner transport. Eind vorig jaar heeft dit – mede door de inspanning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – geresulteerd in de LNG-subsidieregeling 2021 waarin LNG gecompenseerd wordt voor 18,7 eurocent per kilogram. Hiervoor is voor 2021 een budget van 4,6 miljoen euro vrijgesteld.

Blijvende groei LNG-markt
Als verwacht, is dit budget helaas ontoereikend om gedurende het hele jaar de prijs van LNG met 18,7 eurocent te kunnen verlagen. De markt voor (bio-)LNG blijft zich ontwikkelen, wat ondertussen resulteert in 1.000 Nederlandse LNG-trucks op de weg. Zoals we in 2020 al zagen, groeit de LNG-markt in onze buurlanden nog sterker, mede door de verlenging van de Maut-vrijstelling tot 1 januari 2024 en de LNG-stimuleringsregeling in België tot eind 2021. Uiteraard is dit prachtig nieuws. De keerzijde is echter dat het einde van het budget voor de LNG-subsidieregeling bijna in zicht is. Dit betekent, dat de korting van 18,7 cent, zoals deze nu bij alle LNG-tankstations in Nederland geldt, dit jaar sneller vervalt dan verwacht. De einddatum wanneer het toegekende subsidiebedrag op is verschilt per LNG-aanbieder. De verwachting is dat dit de komende maanden het geval zal zijn.

Position paper bio-LNG
Het Nationaal LNG Platform betreurt de snelle uitloop van de LNG-subsidieregeling. Daarom blijven we ons inzetten om te komen tot structurele oplossingen. We hebben onze visie hierover beschreven in het ‘position paper bio-LNG’. Hiermee willen we in samenspraak met de overheid en de politiek tot een robuuste lange termijn aanpak komen voor hernieuwbare energiedragers in het wegvervoer en hopen hierin ook op u te kunnen rekenen.

We vinden het onder andere belangrijk dat:

  • de huidige LNG-business case stabiel blijft en een voldoende lange termijn perspectief biedt voor de transitie naar bio-LNG;
  • er een invoering van een nultarief komt voor biogene brandstoffen, waardoor bio-LNG kan concurreren met fossiele tegenhangers;
  • de productie van bio-LNG van Nederlandse bodem geborgd wordt, aangezien dit kan leiden tot 100% CO₂-reductie ten opzichte van dieselgebruik in het wegtransport.

Blijven samenwerken, ook met u!
Om het zwaartransport te verduurzamen blijft het Nationaal LNG Platform zich inzetten voor een structurele oplossing. De transportsector moet kunnen rekenen op een stabiel lange termijnperspectief. Dit vertrouwen is noodzakelijk om de transitie richting bio-LNG verder te kunnen doorzetten.

Dit kunnen we niet alleen, daarbij hebben we ook uw steun en hulp nodig. Daarom organiseren we op 7 juli 2021 een participanten bijeenkomst waarbij we graag uw ideeën ontvangen hoe we ons gezamenlijk hard kunnen maken om te komen tot een juiste beprijzing van LNG.