Nieuwsbrief Bio-LNG Platform December 2022

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Bio-LNG Platform van december 2022, via deze nieuwsbrief kijken we terug op de gebeurtenissen van afgelopen kwartaal.

 

In deze nieuwsbrief

  • Overheid en Gasunie zetten samen in op meer LNG import
  • CDA en VVD stellen Kamervragen over Qatarees aardgas en rol bio-LNG in transport
  • Vrachtwagenheffing vanaf 2026 in werking, rol biobrandstoffen in terugsluis onder druk
  • SGP maakt zich zorgen over wisselwerking groen gas in transport en gebouwde omgeving
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert stimuleringsregeling waterstoftrucks
  • Klimaat en Energieverkenning toont dat beleid onvoldoende is voor halen CO2 doelen, Bio-LNG Platform doet verbetervoorstel
  • Agenda komende periode

 

Overheid en Gasunie zetten samen in op meer LNG import 

In september heeft Gasunie een nieuwe LNG terminal in de Eemshaven in Groningen in gebruik genomen. Daarnaast werd op 13 december duidelijk dat Gasunie ook bekijkt of er een nieuwe LNG terminal in Terneuzen in Zeeland kan worden gerealiseerd. Op het gebied van aanbod liet de minister voor Klimaat en Energie deze maand weten dat er momenteel verkend wordt om op termijn meer import van gas uit Noorwegen naar Noordwest-Europa te realiseren. Voorzitter van het Bio-LNG Platform William Moorlag: “De mogelijkheid om meer LNG te importeren heeft hopelijk een dempend effect op de huidige LNG-prijzen, wij zijn enthousiast over de inzet van zowel de overheid als Gasunie om de capaciteit hiertoe te vergroten”.

 

CDA en VVD stellen Kamervragen over Qatarees aardgas en rol bio-LNG in transport

Begin december stelt Erkens (VVD) Kamervragen aan de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten of hij langetermijncontracten gaat afsluiten met Qatar omtrent levering van LNG of kiest Noorwegen at een lagere prijs wil bieden indien het een langetermijncontract betreft. CDA Kamerlid Henri Bontenbal vraagt op zijn beurt hoe bio-LNG een rol kan spelen in de verduurzaming van het langeafstandstransport. Ook vraagt hij zich af hoe er in het beleid voor bio-LNG rekening wordt gehouden met het feit dat er bij decentrale productie van bio-LNG ook CO2 wordt afgevangen. Daarbij is hij benieuwd hoe de staatssecretaris de hoge prijzen voor bio-LNG in het transport beoordeeld. Het Bio-LNG Platform is blij dat er politiek zoveel aandacht is voor het gebruik van LNG voor transport.

 

Vrachtwagenheffing vanaf 2026 in werking, rol biobrandstoffen in terugsluis onder druk

Over de vrachtwagenheffing schreef de minister in november dat naar verwachting de vrachtwagenheffing per 2026 in werking treedt. In 2021 is in overleg met Evofenedex, TLN en VERN een bestuursovereenkomst is gesloten dat de terugsluis moet gaan naar van stimuleren van batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch aangedreven vrachtwagens, tijdelijk gebruikmaken van hernieuwbare brandstoffen en optimalisatie van de logistieke keten.

Op 6 december heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de vrachtwagenheffing in het Commissiedebat Verkeersveiligheid en wegen. Het Bio-LNG Platform heeft verschillende Kamerleden benaderd met de boodschap dat er voldoende aandacht moet blijven voor de rol van Bio-LNG in de terugsluis, en dat het stimuleren van LNG-trucks de klimaatambities kan helpen.

De Kamerleden hebben hier weinig aandacht voor gehad. Kamerlid Dekker-Abulaziz (D66) verzocht in het debat om prioritering te komen bij de terugsluis en de steun voor biobrandstoffen de komende jaren af te bouwen. De minister gaf op het gebied van tijd- en plaatsdifferentiatie nog aan aansluiting te zoeken bij de vormgeving van buurlanden en dat tarieven gedifferentieerd worden door gewicht en Euro-emissieklassen.

 

SGP maakt zich zorgen over wisselwerking groen gas in transport en gebouwde omgeving

Tijdens het Kamerdebat Waterstof, groen gas en andere energiedragers op 8 december heeft SGP-Kamerlid Chris Stoffer beargumenteert dat zwaar transport niet zonder bio-LNG kan. Dit zegt hij naar aanleiding van informatie van het Bio-LNG Platform over de bijmengverplichting voor groen gas in de gebouwde omgeving. Volgens CE Delft staat die op gespannen voet met de bijmengverplichting voor mobiliteit. Stoffer vroeg daarom hoe groot het risico is dat de bijmengverplichting van 1,6 miljard kuub voor de gebouwde omgeving de beschikbare hoeveelheid biogas voor het transport ondermijnt. Hij vroeg of de minister voor Klimaat en Energie hierover in gesprek gaat met het bedrijfsleven en hoe prijsopdrijving wordt voorkomen door te hoge ambities. De minister voor Klimaat en Energie reageert daarop dat wordt gekeken hoe de jaarverplichting voor mobiliteit in lijn te brengen is met de bijmengverplichting. Verderop in het debat zei de minister nog dat hij LNG-terminals op den duur ‘waterstof-ready’ wil hebben zodat bestaande LNG-terminals wanneer nodig deze kunnen worden omgebouwd voor waterstof.

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert stimuleringsregeling waterstoftrucks

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen maakte in november bekend vaart te willen maken van vrachtwagens en ander zwaar verkeer op waterstof. Daartoe wordt een subsidieregeling voor meer waterstoftankstations, met bijbehorende vrachtwagens opgezet. Hiervoor wordt 22 miljoen uitgetrokken. De subsidieregeling gaat naar verwachting begin 2024 van start. Kern is dat plannen subsidie krijgen als zowel een tankstation gebouwd wordt, als de bijbehorende vrachtwagens aangeschaft worden, gemiddeld zo’n 20-25 per tankstation.

 

Klimaat en Energieverkenning (KEV) toont dat beleid nog onvoldoende is voor halen CO2 doelen, Bio-LNG Platform doet verbetervoorstel

Op 1 november publiceerde PBL haar jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning (KEV). Daaruit blijkt dat Nederland nog niet op koers ligt om haar eigen doel van 55% CO2 reductie in 2030 te halen. Ook in de mobiliteitssector zijn nog slagen te maken. Daarom zoekt het kabinet nu naar maatregelen die de emissies verder reduceren.

Samen met de brandstoffentafel (een uitvoeringstafel van het klimaatakkoord) heeft het Bio-LNG Platform gewerkt aan een voorstel om de bijmengverplichting voor hernieuwbare brandstoffen verder aan te scherpen. Daarnaast zijn er meer LNG-voertuigen op de weg nodig om de doelen te halen, het Bio-LNG Platform pleit daarom voor een subsidieregeling die dit mogelijk maakt. Echter, de overheid zoekt, mede gezien de hoge uitgaven voor het energieprijsplafond, naar maatregelen die geen geld kosten, het verhogen van de jaarverplichting voldoet aan die eis, een aparte subsidie voor Bio-LNG gebruik of LNG-trucks niet. Toch blijven wij erop aandringen om ook specifiek voor Bio-LNG meer maatregelen te nemen.

 

Agenda komende periode

Met het nadere kerstreces van de Tweede Kamer (22 december) zal er een kort hiaat zijn in de activiteiten van de Tweede Kamer. Hiervoor worden nog wel moties verwacht inzake gasmarkt en leveringszekerheid. Half januari staan er een aantal debatten op de planning waar mogelijk de ontwikkelingen op het gebied van LNG worden besproken: Klimaat en Energie (18 januari), Systeem en klimaatbeleid na 2030 (2 februari). Op het gebied van de energietransitie in transport staat er een debat gepland over Duurzaam vervoer (24 januari) en een debat over Autobelastingen (16 februari).  Het Bio-LNG Platform zal in aanloop naar die debatten de Kamerleden van de nodige aandachtspunten voorzien.  Daarnaast staat er op 17 januari een brandstoffentafel-overleg gepland, dat is een subtafel van het klimaatakkoord die, onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het beleid op het gebied van hernieuwbare brandstoffen wordt besproken.