Nieuwsbrief Bio-LNG Platform Maart 2023

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Bio-LNG Platform van maart 2023, via deze nieuwsbrief kijken we terug op de gebeurtenissen van afgelopen kwartaal.

 

Voorwoord van de voorzitter

Nederland heeft een traditie van ´fact based politics´. Dat is belangrijk. Zeker als belangen, opinies en overtuigingen tegengesteld zijn, is het voeren van een goede discussie alleen maar mogelijk als je overeenstemming hebt over de feiten. Daarom kennen we een keur aan gerenommeerde organisaties zoals het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS etc. Zij kunnen de harde feiten leveren, die bestuurders en politici helpen goede afwegingen te maken en verstandig beleid te voeren.

 

Vanuit het Bio-LNG Platform pleiten we voor een betere, op feiten gebaseerde, keuze voor de inzet van groen gas in onze samenleving. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat 1,6 miljard kuub (bcm) groen gas moet worden ingezet voor verwarming van gebouwen. Maar levert die inzet van schaars groen gas wel de hoogste maatschappelijke waarde op? Is inzet van groen gas voor mobiliteit geen hoogwaardiger toepassing? Waar wordt de hoogste CO2-winst geboekt? Zijn de effecten op de portemonnee van huishoudens en bedrijven wel goed in beeld gebracht? Die vragen zijn in de kabinetsformatie niet grondig beantwoord, toen ‘tussen soep en aardappels door’ de 1,6 bcm groen gas werd geoormerkt voor de gebouwde omgeving. Daarom riepen wij de minister van Energie en Klimaat via een aan hem gerichte brief op om alsnog de maatschappelijke kosten en baten voor de inzet van groen gas goed in beeld te brengen, groen gas beschikbaar te houden voor de transportsector en het voorgenomen beleid aan een uitvoeringstoets te onderwerpen. Laat de feiten spreken!

 

William Moorlag

Voorzitter Bio-LNG Platform

 

Verder in deze nieuwsbrief 

  • Onafhankelijk advies aan kabinet: Doel voor biobrandstoffen moet flink omhoog
  • Overheid werkt aan verdere verduurzaming zwaar transport en implementatie REDIII
  • Bio-LNG Platform levert inbreng bij Commissiedebat Duurzaam Vervoer
  • Europese emissienormen voor vrachtwagens
  • SDE++ in 2023 voor het eerst voorzien van “hekjes” en consultatie over SDE++ 2024
  • Smartport & TNO: Onderzoek naar brandstof voor vrachtwagen van de toekomst
  • Volvo introduceert krachtige truck op Bio-LNG voor CO2-reductie bij langere transporten
  • Shell neemt producent van hernieuwbare gassen Nature Energy over
  • Pitpoint opent reeks nieuwe LNG stations
  • Agenda komende periode

 

Onafhankelijk advies aan kabinet: Doel voor biobrandstoffen moet flink omhoog

In maart is het interdepartementaal beleidsonderzoek “Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050” gepubliceerd. De regering heeft een groep ambtenaren gevraagd om te bekijken welke extra maatregelen nodig zijn om de CO2-reductiedoelstelling van -55 tot -60% te halen. Uit de Klimaat en Energieverkenning van eind vorig jaar bleek dat dit doel nog niet in zicht was. Volgens het rapport kan er 5,6 Mton worden gereduceerd in de mobiliteitssector, met name door de jaarverplichting met 50 PJ te verhogen. Volgens de onderzoekers leidt het bijmengen van biobrandstof wel tot een stijging van brandstofkosten aan de pomp. De onderzoekers stellen dat biogrondstoffen en brandstoffen in voldoende mate beschikbaar zijn in hun onderzoek en veronderstellen zij dat een hogere verplichting een stabiele marktvraag kunnen creëren. Het Bio-LNG Platform roept al langer om een verhoging van de jaarverplichting, om zo meer hernieuwbare brandstoffen te kunnen bijmengen en aan onze ambitie van 12 PJ bio-LNG in 2030 te kunnen voldoen.

 

Overheid werkt aan verdere verduurzaming zwaar transport en implementatie REDIII

Begin dit jaar stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een update over duurzaam vervoer en de implementatie van de RED3. Hierin wijst de staatssecretaris op een rapport van TwynstraGudde, een rapport over de kansen, knelpunten en samenhang in de toepassing van biogrondstoffen in duurzame mobiliteit. In dit rapport wordt o.a. aanbevolen om in te zetten op opschaling van biomassaproductie voor zwaar transport, afschaling van licht transport op biobrandstof en het verkennen van ophoging van limiet op het gebruik van conventionele bio-grondstoffen. Verder kondigt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan dat zij de implementatie van de REDIII benut om te gaan sturen op CO2-reductie in de keten in plaats van energiesturing, voor bio-LNG is dit positief omdat er in de keten vaak zelfs negatieve emissies optreden. Ook wil zij aparte sectorspecifieke verplichtingen voor bijvoorbeeld de scheep- en luchtvaart. De implementatie geeft volgens de minister de kans om fossiele brandstoffen te vervangen door synthetische en hernieuwbare brandstoffen.

 

Bio-LNG Platform levert inbreng bij Commissiedebat Duurzaam Vervoer

Op 24 januari was er een commissiedebat Duurzaam vervoer. Alvorens het commissiedebat begon heeft het Bio-LNG Platform een inbreng geleverd aan Kamerleden. In deze brief heeft het platform gevraagd om in te zetten op snelle opschaling van inzet van Bio-LNG en het gebruiken van de terugsluis van de vrachtwagenheffing om bijvoorbeeld door stimuleren van de aanschaf van LNG-trucks of accijnsvrijstelling om het concurrentienadeel t.o.v. diesel te verminderen en de CO2-doelstellingen voor 2030 te realiseren. Verder heeft het Bio-LNG Platform Kamerleden aangespoord om de Staatssecretaris te vragen waarom waterstoftrucks, ondanks verplichting voor waterstof in de Regeling Energie Vervoer (REDII), wel apart stimuleert, maar bij andere duurzame brandstoffen zoals Bio-LNG een verplichting voldoende acht. Dit levert een ongelijk speelveld op.

 

Emissienormen zware vrachtwagens EU

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gedaan voor vaststelling van CO2 -emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en daarmee de oude regeling te vervangen. In de nieuwe regelgeving worden de doelen vanaf 2030 strenger: 2025 – 2030 15% reductie, 2030-2035 45% 2035 – 2040 65% en vanaf 2040 90%. Verder zorgt het voorstel ervoor dat de regeling ook kleine trucks, stadsbussen, langeafstandsbussen en trailers omvat.

Wat betreft auto’s wilde Duitsland een maas in de wet om de verbrandingsmotor toe te staan voor e-fuels. Samen met Italië, Polen en Bulgarije, die ook bezwaren hebben geuit tegen de EU-wet, kon Duitsland een blokkerende minderheid vormen. De patstelling werd doorbroken door de toezegging van de Commissie om een afzonderlijk voorstel over deze brandstoffen op tafel te leggen. Vanaf 2035 mogen er in de Europese Unie geen nieuwe auto’s op de markt worden gezet die rijden op fossiele diesel of benzine.

 

SDE++ in 2023 voor het eerst voorzien van “hekjes” en consultatie over SDE++ 2024

Van 6 juni tot 6 juli gaat de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De openstelling is dit jaar opgedeeld in vijf verschillende fases op rangorde van subsidie-intensiteit. Het beschikbare budget voor de komende openstellingsronde is €8 miljard. Fase 1 begint bij een subsidie-intensiteit van €90/ton CO2 en fase 5 begint bij een subsidie-intensiteit van €400/ton CO2. Dit jaar worden er voor het eerst hekjes toegepast in de SDE++, waardoor technieken die lager presteren op subsidie-intensiteit, toch een grotere kans hebben om subsidie in de wacht te slepen. Bio-LNG valt in onder de subcategorie “Moleculen” en moet daarin concurreren met waterstof uit elektrolyse en andere hernieuwbare brandstoffen. Voor deze subcategorie is €750 miljoen beschikbaar.
Het Bio-LNG Platform kwam erachter dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van de basisbedragen voor hernieuwbare brandstoffen, waaronder Bio-LNG (cijfers in Hoofdstuk 10 zijn correct, in Hoofdstuk 16 niet, subsidie-intensiteiten zullen hoger uitvallen). Het PBL heeft aangegeven dit zo snel mogelijk te zullen corrigeren.

PBL houdt momenteel ook een marktconsultatie voor de openstelling van de SDE++ voor 2024. Indien je het niet eens bent met de manier waarop Bio-LNG wordt meegenomen in de SDE++ van dit jaar, is dit het moment om het voor volgend jaar te corrigeren!

 

Smartport & TNO: Onderzoek naar brandstof voor vrachtwagen van de toekomst

Op 24 februari presenteerde TNO de resultaten van een studie naar de brandstoffen van de toekomst. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van SmartPort, een samenwerkingsverband van bedrijven uit de Rotterdamse haven en onderzoeksinstellingen met als doel om onderzoek te doen naar de duurzame en slimme haven van de toekomst. Uit het onderzoek blijkt dat batterij-elektrische voertuigen het meest energie-efficiënt, en ook de laagste maatschappelijke kosten hebben. Maar ze zijn (1) nog onvoldoende beschikbaar, (2) de laadinfrastructuur is een knelpunt en (3) hebben een te lage actieradius om voor alle transportbewegingen gebruikt te kunnen worden. Daarom zullen er ook andere brandstoffen nodig zijn. Het Bio-LNG Platform was aanwezig bij de presentatie en heeft vooral aandacht gevraagd voor de snelle opschaling die er mogelijk is met bio-LNG: het netwerk is op orde, de trucks zijn er, en de brandstof komt snel grootschalig beschikbaar.

 

Volvo introduceert krachtige truck op Bio-LNG voor CO2-reductie bij langere transporten

Begin februari presenteerde Volvo een nieuwe vrachtwagen op gas die veeleisende transporttaken over lange afstanden kan uitvoeren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot met 100% kan verminderen. “Bio-LNG is een geweldige aanvulling op elektrische transporten en helpt vervoerders bij hun duurzaamheidsambities zowel als hun streven naar klimaat neutrale transporten”, zegt Daniel Bergstrand, productmanager voor gas aangedreven trucks bij Volvo Trucks. De LNG-trucks, de Volvo FH en FM, krijgen een nieuw vermogen van 500 pk, naast de vorige 420 en 460 pk motoren.

 

Shell neemt producent van hernieuwbare gassen Nature Energy over

Shell heeft eind 2022 het Deense Nature Energy overgenomen. Nature Energy is de grootste producent van hernieuwbaar gas in Europa en maakt het groene gas uit afval uit de landbouw, industrie en huishoudens.

 

Pitpoint opent reeks nieuwe LNG stations

PitPoint.LNG heeft de afgelopen maanden vier nieuwe LNG-tankstations geopend, drie in Duitsland en één in België. Deze installaties bevinden zich in de tankstations van TotalEnergies in Hirschberg, Geiselwind, Alsfeld en Kallo (Antwerpen/Liefkenshoek). Alle vier de installaties zijn 24/7 beschikbaar en zijn uitgerust met twee LNG-dispensers extra koude LNG speciaal voor Volvo-trucks en tankinstructies in verschillende talen.

 

Agenda komende periode 

Van vrijdag 21 april tot maandag 8 mei is de Tweede Kamer met meireces, maar hiervoor staan er nog een aantal belangrijke debatten op de agenda. Op 6 april zal er een technische briefing plaatsvinden over het hierboven genoemde IBO, en zal hier aanvullend een Commissiedebat over plaatsvinden op 12 april. Het kabinet wil de extra benodigde klimaatmaatregelen vastleggen in de voorjaarsbegroting die op 1 juni naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De komende weken worden er dus cruciale beslissingen genomen over bijvoorbeeld de verhoging van de jaarverplichting. Op 20 april vindt er een Commissiedebat Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030 plaats waarin de plannen voor het energiesysteem van 2050 worden besproken. Vlak voor de zomer zijn er nog debatten over Autobelastingen (28 juni) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT, 5 juli). Het Bio-LNG Platform zal in aanloop naar die debatten de Kamerleden van de nodige aandachtspunten voorzien.

Daarnaast staat er op 4 april een brandstoffentafel-overleg gepland, dat is een subtafel van het klimaatakkoord die, onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het beleid op het gebied van hernieuwbare brandstoffen wordt besproken.