Nieuwsbrief Bio-LNG Platform Oktober 2023

Voor u ligt de nieuwsbrief van het Bio-LNG Platform van oktober 2023, via deze nieuwsbrief kijken we terug op de gebeurtenissen van afgelopen kwartaal (Q3 2023)

 

Voorwoord van de voorzitter

´De mens is verplicht om optimistisch te zijn´, stelde de filosoof Karl Popper. Zijn stelling berust op de grondgedachte dat de toekomst niet in beton is gegoten, maar helemaal open ligt. Een maakbare toekomst, die met optimisme tot een betere toekomst is te vormen.

De energietransitie schreeuwt om een optimistische benadering. Als je je niet door de kansen en mogelijkheden, maar door de belemmeringen en beperkingen laat leiden, kom je niet vooruit. We beschikken over alle bouwstenen om onze energievoorziening en economie koolstofarm te maken. We hoeven ze alleen nog maar tot een samenhangend systeem te vormen.

De opdracht van Karl Popper valt mij niet zwaar. Ik ben van nature optimist. Anderzijds beroepshalve wel argwanend. Het levenspad is immers niet vrij van tegenslag en valkuilen. Naast optimisme is realiteitszin en behoedzaamheid geboden.

De kabinetsagenda voor het verduurzamen van het vrachtvervoer getuigt van veel optimisme, maar verdient wel wat meer gezonde politieke argwaan. De premisse dat waterstof en elektriciteit de snelste weg naar verduurzaming is, gaat voorbij aan harde realiteiten. Groen waterstof is nog lange tijd hooghangend fruit: de productie moet nog op stoom komen, de potentiële vraag naar waterstof is immens en andere nuttige toepassingen, bijvoorbeeld in de industrie, schreeuwen om voorrang. De weg naar elektrificering van het vrachtvervoer is niet vrij van belemmeringen. Het zwaar overbelaste net en de nog beperkte accucapaciteit zijn het meest in het oog springend. Tel daar nog bij dat het tijdperk van (bijna) gratis geld voorbij is. De oplopende rente betekent dat de component kapitaalslasten de lat voor grootschalige investeringen hoger legt.

Vooralsnog is daarom in de duurzame brandstofmix is Bio-LNG een onmisbaar element. Negatieve CO2-emmissies, van ‘well to wheel’ gerekend, gemakkelijk te distribueren en te bufferen en dus bij uitstek geschikt voor vrachttransport over grotere afstanden.

In de afgelopen jaren, onder het kabinet Rutte IV, is het stimuleren van groen gas in het vrachtvervoer een stiefkind geweest. Daar moet verandering in komen. Het programma van de nieuw te vormen regering moet vanzelfsprekend optimisme ademen, maar ook blijk geven van meer realiteitszin. Het stimuleren van Bio-LNG is een effectieve en doelmatige stap naar duurzame mobiliteit. Die boodschap zal het Bio-LNG Platform luid en duidelijk laten horen!

 

William Moorlag

Voorzitter Bio-LNG Platform

 

Verder in deze nieuwsbrief

 • Tweede Kamer stemt voor lagere accijns op benzine, diesel en LNG
 • Kabinet wil voordelen voor fossiele alternatieven zoals LPG en LNG afbouwen
 • Consultatie Wijziging Besluit energie vervoer: Verhoging jaarverplichting 2024
 • Consultatie Wijziging Regeling energie vervoer: Vermenigvuldigingsfactor zeevaart naar 0,4
 • Het Bio-LNG Platform pleit voor subsidie Bio-LNG trucks uit terugsluis vrachtwagenheffing
 • Het Bio-LNG Platform reageert op de consultatie Jaarverplichting groen gas
 • Nederlandse vertaling van de NGVA online LNG training beschikbaar
 • Shell breidt Nederlands LNG-netwerk verder uit
 • Iveco en Shell’s Europese BioLNG tour
 • Rolande rond Europees BIOLNG4EU af met online paneldiscussie
 • Gate verhoogd capaciteit van 16 naar 20 BCM per jaar
 • Overzicht belangrijke brieven
 • Politieke agenda

 

Tweede Kamer stemt voor lagere accijns op benzine, diesel en LNG

Tijdens de algemene politieke beschouwingen op 20 september nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet opdroeg om de accijns op benzine en diesel niet te verhogen op 1 januari 2024. Het kabinet gaf per brief te kennen dat LPG en LNG in de motie niet werden genoemd, en de tarieven daarvan dus wel omhoog zouden gaan op 1 januari ’24. Het Bio-LNG Platform heeft contact gehad met verschillende Kamerleden en ervoor gepleit om ook de accijns op LPG/LNG ook laag te houden. Die boodschap heeft geleid tot een gewijzigd amendement waar de Tweede Kamer op 26 oktober, de laatste vergaderdag voor de verkiezingen, voor heeft gestemd. Ook voor LNG geldt dus een lager tarief in 2024.

 

Kabinet wil voordelen voor fossiele alternatieven zoals LNG afbouwen

Op 19 september publiceerde het demissionaire kabinet haar plannen voor 2024, waaronder de miljoennota, de begrotingen van alle ministeries en het belastingplan.

Voor het gebruik van (bio-)LNG kwamen daarbij de volgende relevante punten naar voren:

 • Fiscale voordelen voor LNG en LPG worden genoemd als ‘Fossiele subsidies’: Deze regelingen zorgen er volgens het kabinet voor dat bepaalde voertuigen geen of een lagere belastingen hoeven te betalen, waardoor indirect het gebruik van fossiele brandstof lager wordt belast. Het lagere accijnstarief van LPG (waar ook LNG onder valt) ten opzichte van benzine en diesel wordt genoemd als mogelijke maatregel om fossiele subsidies af te schaffen, het afschaffen van dit voordeel kan vanaf 1 januari 2025 en kan dan € 250 miljoen per jaar opleveren geeft het kabinet aan.
 • Beëindigen nihiltarief motorrijtuigenbelasting (mrb) OV-autobussen op LPG, CNG & LNG: Een autobus die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor openbaar vervoer is op dit moment (2023) vrijgesteld van mrb. Omdat de oorspronkelijke doelstelling van deze maatregelen om het gebruik van aardgasvoertuigen te stimuleren nu achterhaald wordt geacht worden beide regelingen afgeschaft. Dit leidt tot een structurele opbrengst van € 57 miljoen vanaf 2026.
 • Afschaffen verlaagd tarief personenauto’s op CNG, LNG of LPG: In de motorrijtuigenbelasting (mrb) geldt er nu een lagere brandstoftoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s, wanneer in het kentekenregister de brandstofsoort CNG, LNG of LPG is opgenomen. Deze regeling wordt per 1 januari 2026 beëindigd.

 

Consultatie Wijziging Besluit energie vervoer: verhoging jaarverplichting 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van het Besluit energie vervoer in 2024. De hoogte van de jaarverplichting wordt in 2024 28,4%. Hiermee wil I&W de ambitie waar maken om meer fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare brandstoffen. I&W voert hiermee het eerdere besluit van het kabinet uit om jaarlijks 20 petajoule (PJ) extra hernieuwbare brandstoffen in het wegverkeer verplicht beschikbaar te stellen. Voor de jaren na 2024 worden nog geen nieuwe percentages vastgesteld omdat die sterk zullen afhangen van de nog te implementeren RED-III. Voor de implementatie van de RED-III is inmiddels ook de consultatie gestart.

 

Consultatie Wijziging Regeling energie vervoer: Vermenigvuldigingsfactor zeevaart naar 0,4

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van de Regeling Energie voor Vervoer 2024. De vermenigvuldigingsfactor voor inboekingen aan de zeevaartsector wordt 0,4. Met de wijziging wil de staatssecretaris van I&W de balans in het systeem Energie Vervoer tussen de zeevaart- en de wegsector herstellen. Levering van hernieuwbare energie aan de wegsector loopt de afgelopen jaren terug. De levering aan de sector zeevaart neemt juist toe. De hernieuwbare brandstoffen voor de zeevaartsector zijn minder hoogwaardig (gemaakt van goedkopere grondstoffen) en dus goedkoper. Daarmee komt de productie van hoogwaardige biobrandstoffen in gevaar. En deze hoogwaardige brandstoffen zijn in de toekomst hard nodig voor de noodzakelijke verduurzaming van alle vervoermodaliteiten.

 

Het Bio-LNG Platform wil subsidie voor Bio-LNG trucks uit terugsluis vrachtwagenheffing

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met de vertegenwoordigers van de vervoerssector (evofenedex, TLN en VERN) een subsidieprogramma (concept-meerjarenprogramma 2026-2030) opgesteld voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport. Dit subsidieprogramma voor 2026 tot en met 2030 wordt betaald uit de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing. De vrachtwagenheffing start naar verwachting in 2026

 

In het concept-meerjarenprogramma 2026-2030 is uitgewerkt hoe het geld van de vrachtwagenheffing wordt besteed. Er wordt subsidie gereserveerd voor batterij elektrische vrachtwagens, laadstations voor elektrische vrachtwagen, waterstofvrachtwagens, waterstof-tankstations en de optimalisatie van vervoersketens.

 

Er wordt dus geen invulling gegeven aan de pilaar hernieuwbare brandstoffen. Dit bevreemdt gezien dit tegenstrijdig is met de consistente signalen hierover de afgelopen jaren. Zo is meermaals gecommuniceerd over de besteding van de opbrengsten van de vrachtwagenheffing, waarin de pilaar (tijdelijk) stimuleren van hernieuwbare brandstoffen altijd werd genoemd.

 

Het Bio-LNG Platform heeft in haar reactie op de consultatie gepleit om te kiezen voor maatregelen die zoveel mogelijk effect hebben op de uitstoot van CO2, over de gehele keten, en dus het stimuleren van hernieuwbare brandstoffen. Ook heeft het Platform gepleit voor een investeringssubsidie voor partijen die een LNG-truck kopen die uitsluitend rijdt op bio-LNG. Tot slot is benadrukt dat er een apart tarief in de vrachtwagenheffing voor (bio-)trucks nodig is. Deze partijen betalen het normale tarief aan de heffing, er is namelijk geen korting voor de inzet van hernieuwbare brandstoffen en ze komen ook niet in aanmerking komen voor de terugsluis. Dit terwijl Zero Emissie voertuigen zowel van de terugsluis profiteren als de maximale korting voor het betalen van de heffing krijgen.

 

Het Bio-LNG Platform reageert op de consultatie Jaarverplichting groen gas

Het kabinet wil energieleveranciers verplichten om een deel van het door hen aan huishoudens geleverde aardgas in te vullen met groen gas, om zo de CO2-emissies van huishoudens te verlagen. Hierover is een internetconsultatie gehouden.

 

Het Bio-LNG Platform heeft gereageerd op de volgende onderdelen van het wetsvoorstel:

 • Effectiviteit van het wetsvoorstel: in het recent gepubliceerde Nationaal Plan Energiesysteem gaat het kabinet ervanuit dat er in 2050 wel 462 PJ aan hernieuwbare (bio) brandstoffen nodig zijn, voor een groot deel in de zeevaart, maar ook nog bijna 20 PJ in het wegtransport. Biobrandstoffen maken een veel groter deel van de energiemix in mobiliteit uit dan waterstof en elektriciteit, samen. Het is dus nodig om de productie van biobrandstoffen zo spoedig mogelijk op te schalen, en eventueel eerst in het wegtransport inzetten om ze later beschikbaar te hebben voor bijvoorbeeld de scheepvaart. Inzet in de gebouwde omgeving is dus onlogisch.
 • Haalbaarheid en uitvoerbaarheid: volgens een studie van CE Delft van april 2022 is de omvang van de bijmengverplichting moeilijk haalbaar en blijft er te weinig groen gas over voor verduurzamen van transport.  Dit kan worden opgelost door import van bio-LNG via bijvoorbeeld pijplijnen of LNG-schepen toe.
 • Doelmatigheid: In de overgangsfase naar een duurzaam energiesysteem, dat berust op elektriciteit en waterstof, is stimulering van de inzet van groen gas in de transportsector des te doelmatiger, omdat minder beslag wordt gelegd op schaarse netcapaciteit en op het schaars beschikbare en dure groene waterstof. De ontwikkelde biobrandstoffen kunnen daarna moeiteloos doorvloeien naar de internationale scheepvaart.
 • Proportionaliteit: De marktinterventie van het wetsvoorstel betekent voor de consument een disproportionele kostenstijging. Vanuit het oogpunt van proportionaliteit pleit dit voor het stimuleren van het gebruik van groen gas in het zwaar transport.

 

Nederlandse vertaling van de NGVA online LNG training beschikbaar

In samenwerking met APTH heeft het Bio-LNG Platform de afgelopen tijd gewerkt aan de Nederlandse versie van de online LNG-training van NGVA. Deze online LNG-training was al beschikbaar in het Engels, Duits en Frans, maar nu is ook de Nederlandse versie beschikbaar op het platform. De training is te vinden via www.ngva.eu/lngtraining/, en bestaat uit meerdere modules die de chauffeur stap voor stap meenemen door het tankproces, de eigenschappen van LNG en veiligheid. Meer informatie op onze website.

 

Shell breidt Nederlands LNG-netwerk verder uit

In September heeft Shell weer een Bio-LNG tankstations geopend in Nederland, te weten De Vaalt langs de A15 in de buurt van Tiel.

 

Iveco en Shell’s Europese BioLNG tour

Deze zomer hebben Shell en Iveco 10 dagen door Europa gereisd  met de IVECO S-Way biofuel-powered truck om de bio-LNG waardeketen te ontdekken van productie, distributie tot gebruik. Ze zijn gestopt bij diverse interessante locaties waar we hebben gesproken met verschillende leiders in de transport industrie. Hierin kwamen duidelijk de redenen naar voren om bio-LNG te gebruiken om de transport sector te ondersteunen in de verduurzamingsopgave.

 

Rolande rond Europees BIOLNG4EU af met online paneldiscussie

In het project BIOLNG4EU, dat mede wordt gefinancierd uit het Europese CEF programma, ontwikkelde Rolande de eerste infrastructuur voor Bio-LNG in Nederland en België. Naast stations realiseren we ook Bio-LNG productie. Ter afronding van het project organiseert Rolande een online paneldiscussie op 7 november van 15.00 -16.00 uur. Meer informatie of aanmelden: info@rolande.nl

 

Gate verhoogd capaciteit van 16 naar 20 BCM per jaar

Gate, de LNG terminal op de Rotterdamse Maasvlakte, investeert € 350 miljoen om de capaciteit uit de breiden van 16 naar 20 BCM per jaar (ongeveer 15 miljoen ton). Er wordt een vierde tank gebouwd alsook extra hervergassingsmateriaal geplaatst. De bijkomende capaciteit is langdurig geboekt door 2 nieuwe klanten: BP en Petrochina International London. De start is voorzien voor de tweede helft van 2026.

 

Overzicht belangrijke brieven

 • Concept Nationaal Plan Energiesysteem (3 juli)
  Op 3 juli presenteerde de minister Jetten (Klimaat en Energie) het Concept Nationaal Plan Energiesysteem. Het NPE bevat de analyse en de mogelijke opties van een duurzaam energiesysteem. Daarvoor is gekeken naar de ontwikkelpaden van de 4 energieketens elektriciteit, waterstof, warmte en koolstof en de 4 vraagsectoren industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw. Om 2050 als streefjaar voor fossielvrij wel binnen bereik te houden is in het concept NPE opgenomen dat de haalbaarheid en benodigde stappen verder in kaart gebracht zullen worden.
 • Effectstudies CO2-differentiatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming (14 juli)
  De afgelopen maanden is, in overleg met de vervoersector en de stakeholders, een eerste concept-meerjarenprogramma voor de jaren 2026–2030 opgesteld. Dit concept-meerjarenprogramma bevat een voorstel voor een pakket van subsidiemaatregelen. Het gaat hierbij om de voortzetting van de reeds bestaande Aanschafsubsidieregeling Zero Emissie Trucks, een subsidieregeling voor private laadinfra- structuur op bedrijventerreinen en een subsidieregeling voor waterstof in mobiliteit. Tot slot zal een subsidie- regeling voor het optimaliseren van de logistieke efficiëntie worden ontwikkeld.
 • Voortgang duurzaam vervoer en toelichting aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteitssector (23 augustus)
  Deze brief licht het beleidspakket voor duurzaam vervoer toe en geeft, onder anderen, een overzicht van de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaam vervoer. Naast de verwachte elektrificatie van het goederen- vervoer over de weg, zal voor zowel de zee- als binnenvaart ook gebruik worden gemaakt van hernieuwbare brandstoffen, zoals biobrandstoffen. Daarbij worden de bedrijven op verschillende manieren ondersteund in de vorm van subsidies. Verder worden de tarieven van de vrachtwagenheffing in lijn met gewijzigde Europese regelgeving gebaseerd op de CO2-emissieklasse van de vrachtwagen.
 • Herziening Richtlijn Gewichten en Afmetingen Zware wegvoertuigen (22 september)
  Op 11 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie het ‘Vergroening van vrachtvervoer-pakket (Greening Freight Package). Met dit pakket beoogt de Commissie de efficiëntie en duurzaamheid van het vrachtvervoer te vergroten. Het pakket bestaat uit drie voorstellen: de verordening voor het bepalen van broeikasgasemissies van transportdienstverleningen, een verordening voor het gebruik van de spoorinfrastructuur en een herziening van de richtlijn afmetingen en gewichten van zware wegvoertuigen.

 

Vooruitblik politieke agenda

 • 24 tot 26 oktober: Behandeling van Belastingplan 2024
 • 3 november: Internetconsultatie Wet milieubeheer RED-III
 • 22 november: Tweede Kamerverkiezingen
 • December: Internetconsultatie Besluit Energie Vervoer (implementatie RED-III)
 • December – januari: Begroting Infrastructuur en Waterstaat (De behandeling van de begroting I&W wordt overgelaten aan de nieuwe Tweede Kamer)