Robert Goevaers blikt terug op 10 jaar Nationaal LNG Platform

Het Nationaal LNG Platform bestaat tien jaar. Middels vijf artikelen blikken we terug op 10 jaar (bio-)LNG-ontwikkeling in Nederland. Hierbij het laatste artikel waarin scheidend voorzitter Robert Goevaers ons een klein kijkje in de keuken geeft van de belangrijkste (bio-)LNG-ontwikkelingen die hij meemaakte de afgelopen jaren.

“Als ik terugkijk, kan ik mijn afgelopen tien jaar bij het Nationaal LNG Platform opknippen in drie tijdsvakken”, trapt Robert Goevaers dit interview af. “Twee tijdsvakken zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van LNG in Nederland en voor de aanzet tot bio-LNG. In het huidige tijdvak zal bio-LNG zich door ontwikkelen en uiteindelijk van Nederlandse bodem gaan komen.”

Het LNG-avontuur van Robert Goevaers start in 2008, waar hij de rol van secretaris vervult voor het Platform Duurzame Mobiliteit. Op dat moment wordt LNG vanuit de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en de leden van het Platform Duurzame Mobiliteit als belangrijke brandstof-ontwikkeling voorgesteld. Vier jaar later start hij als business developer in de rol van Programma Manager bij het Nationaal LNG Platform. In 2016 wordt hij interim-voorzitter om vervolgens in 2017 de voorzittershamer definitief ter hand te nemen. Robert Goevaers: “Mijn geloof in LNG kwam in 2008 voort uit het geluidsvoordeel dat LNG opleverde. Dit had grote voordelen voor de supermarkt retail. Dit, gecombineerd met supermarktafval dat de grondstof vormt voor bio-LNG,  sloot feilloos aan bij de duurzaamheidsvisie van de retail. Omdat de techniek opschaalbaar bleek, vielen in drie tot vijf jaar alle stukjes op z’n plaats. Nu supermarktvervoerders gaan rijden op bio-LNG dat voortkomt uit ‘eigen afval’ is voor mij de cirkel rond.”

2013 – 2017: Greendeal Rijn & Wadden
“Deze periode is echt de eerste fase geweest van LNG in Nederland. We realiseerden ons toen pas goed, hoe complex het was een nieuwe techniek voor de transportsector in de markt te zetten waarbij we de tankinfrastructuur én betrouwbaarheid op orde moesten zien te krijgen. In deze fase hebben we tegelijkertijd heel veel meters gemaakt. Er zijn uit het niets 15 LNG-tankstations gebouwd en 450 LNG-trucks op de Nederlandse markt gekomen.”

Ook blikt Robert Goevaers terug op het ‘het foutje van Financiën’ dat het Nationaal LNG Platform de nodige hoofdbrekens heeft gekost: “In deze periode besloot het Ministerie van Financiën alle accijnzen voor gasvormige brandstoffen op hetzelfde niveau te zetten. Op zich geen gekke gedachte, het punt was echter dat LPG al zo’n 40 jaar bestond en CNG al zeker 20 jaar verkrijgbaar was. Kortom, deze brandstoffen zijn gedurende tientallen jaren voor een laag tarief in de markt gezet om de aanloopfase te overbruggen. De belangrijkste reden daarvoor was de investering van bedrijven in de tankstations. Als vervolgens de brandstof te duur werd, zou er niets afgenomen worden. Hier ging het mis met LNG: LNG was net verkrijgbaar op de markt, maar kreeg van het Ministerie dezelfde behandeling als LPG en CNG. Hierdoor zou tarief van LNG van 15 cent naar 32,5 cent zijn gegaan. Daar hebben we als Nationaal LNG Platform op ingegrepen. We hebben geregeld dat van 2013 tot 2018 accijns niet werden verhoogd. Dat was echt onmisbaar om de LNG-markt van de grond te krijgen. Als het voorgestelde accijnstarief toen was blijven bestaan, was de business case zo marginaal geweest dat niemand daar was ingestapt. Dit bleek een goede keuze.

2017 – 2020: Green Deal bio-LNG
Robert Goevaers vervolgt: “Toen we dachten dat we de moeilijkste periode hadden gehad, liep het Convenant Rijn & Wadden af. Het Ministerie was tevreden en gaf aan klaar te zijn met LNG. Daar dachten onze leden anders over; we waren nog lang niet klaar, we stonden juist op het meest kwetsbare punt: er was heel veel geïnvesteerd, nu werd het tijd voor de echte LNG-doorbraak.”

Gelukkig werd in dezelfde tijd het verdrag van Parijs getekend waaruit bleek dat Nederland in een versneld tempo het gebruik van fossiele brandstoffen moest afbouwen. Het Ministerie overwoog een nieuw Convenant op te stellen, gefocust op bio-LNG. Dat bleek een complex vraagstuk. Robert Goevaers: “Onze leden hadden jarenlang kapitalen geïnvesteerd in LNG en ontvingen ineens de boodschap dat ze moesten overstappen op bio-LNG. Zo makkelijk werkt die overstap niet in de praktijk. Vanaf dat moment hebben we met de leden en het Ministerie de stap naar bio-LNG verkend waardoor het voor het Ministerie duidelijk werd dat LNG de drager is van bio-LNG en dat het onmogelijk is bio-LNG te ontwikkelen zonder LNG. Uiteindelijk hebben we in 2018 de Greendeal bio-LNG getekend.”

En hier hield de complexiteit niet op. Robert Goevaers: “Wat het allerbelangrijkste is geweest gedurende dat Convenant, zijn de onderhandelingen over het Klimaatakkoord. Dat was me een klus voor het Platform. Uiteindelijk is het dankzij de samenwerking met evofenedex, TLN, RAI, BOVAG en een aantal Nederlandse bedrijven als Albert Heijn, Lidl en Unilever gelukt veel van onze wensen in het Klimaatakkoord te krijgen. En dat was echt nodig.”

Wat hebben de partijen met elkaar voor elkaar gekregen? Een opsomming:

  • REDII met de opschaling van de bijmengverplichting
  • Vangnet van 200 miljoen euro als de HBE-waarde onder een bepaald niveau komt
  • Tweede compensatieregeling van drie jaar

En dat is niet alles dat zich in het tweede tijdvak heeft afgespeeld. Robert Goevaers: “In die periode is de LNG-techniek gegroeid, het is betrouwbaar en staat nu als een huis. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren veel discussies geweest over methaanslips en NOx-emissies, waarvan we sceptici uiteindelijk hebben kunnen overtuigen door verdere ontwikkeling van de techniek . De markt is gegroeid naar zo’n 1.000 LNG-trucks en 30 LNG-tankstations. En wat ik heel mooi vind, is dat zowel grote als kleine bedrijven de stap naar LNG durven te maken vandaag de dag. Dat is echt een belangrijke verandering in de markt.”

En dat is nog niet alles. Sinds 2020 wordt bio-LNG geïmporteerd omdat de markt daarom vraagt. En daar blijft het niet bij: de komende jaren worden in Nederland 21 bio-LNG installaties gebouwd die bio-LNG gaan maken voor mobiliteit.

2021 – en verder… : de toekomst van bio-LNG en het Nationaal LNG Platform
Robert Goevaers: “In de afgelopen tien jaar hebben we als Platform veel bereikt. De switch naar bio-LNG is ingezet en ik ben er van overtuigd dat binnenkort de doorbraak komt van de eerste bio-LNG-installatie. Het is bijzonder dat binnen twee, drie jaar 21 Nederlandse productie-installaties op de markt komen waarmee een gemiddeld investeringsbedrag gemoeid is tussen de 10 en 30 miljoen euro. Dat betekent dat het bedrijfsleven 600 miljoen euro investeert. Ik kan me niet voorstellen dat het Ministerie daar niet met een tevreden gevoel naar kijkt. Zij hebben alle regelingen rondom bio-LNG uiteindelijk voor acht miljoen euro opgetuigd en als je nu ziet wat het bedrijfsleven nu zelf investeert, dat is bijzonder.”

“Voor al die ontwikkelingen hebben we de afgelopen jaren de basis gelegd die ook in wetgeving gevat zijn. Die bio-LNG ontwikkelingen vallen niet meer om, dat gaat gewoon allemaal gebeuren, hoewel dat nog wel wat tijd kost. De volgende stap voor bio-LNG zit met name in het beschikbaar krijgen van de hoeveelheid biogas. Daar zit de grote uitdaging.”

Robert Goevaers sluit af: “Mijn rol binnen het Nationaal LNG Platform heeft zich altijd gericht op het creëren van een LNG-speelveld tussen de overheid en het bedrijfsleven. Noem het business development. Ondanks dat er op het moment verschillende ontwikkelingen gaande zijn op bio-LNG-vlak, is gebleken dat er vanuit het Platform voor mij onvoldoende mogelijkheden zijn om  hieraan invulling te geven. Ik wens het Platform veel succes met alle verdere ontwikkelingen.

Veel dank namens het Nationaal LNG Platform
“Robert Goevaers is voor ons altijd een betrouwbare connectie geweest tussen het bedrijfsleven en de overheid. Hij was onze drijvende kracht en het gezicht naar buiten en heeft met veel kennis, vol passie en energie voor LNG en bio-LNG gestreden. Wij zijn hem dankbaar dat hij zich 10 jaar met hart en ziel voor het Nationaal LNG Platform heeft ingezet en wensen hem veel succes toe bij de nieuwe stappen in zijn carrière.”
Dagelijks Bestuur Nationaal LNG Platform