Vervallen LNG-accijnskorting door te snelle groei LNG-markt

Begin dit jaar werd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de LNG-subsidieregeling gestart voor de duur van twee jaar. Deze regeling heeft tot doel de sector te ondersteunen in de stap van LNG naar bio-LNG en verving de accijnsteruggaveregeling van het ministerie van Financiën.

Bij de start van de subsidieregeling werd duidelijk dat deze regeling complexer is dan de vorige accijnsteruggaveregeling. Bij de huidige regeling zijn er afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de subsidie per kalenderjaar. Dit betekent dat er een inschatting gemaakt is van de ontwikkeling van het aantal LNG-voertuigen in 2020 en 2021.

Snellere ontwikkeling LNG-markt dan voorzien
Afgelopen jaren heeft de LNG-truck markt zich sneller ontwikkeld dan voorzien. Het aantal LNG-trucks in Nederland groeit richting de 800, mede dankzij de I&W-regeling. Het aantal LNG-trucks in onze buurlanden groeit nog sterker. Een laag accijnstarief in België en de Maut-vrijstelling in Duitsland vormen hiervoor de belangrijkste aanjager.

Deze positieve ontwikkeling heeft ook een nadeel. Het aantal LNG-trucks dat in Nederland tankt en gebruikmaakt van de LNG-regeling van I&W, is sterk gegroeid. Daardoor blijkt het budget voor deze regeling voor 2020 ontoereikend. Daarnaast bleek bij de allocatie van het budget ook dat de subsidieaanvragers een lager budget kregen toegewezen dan aangevraagd. In overleg met I&W is getracht dit aan te passen, maar bleek te complex om snel op te lossen. Meer informatie over de inhoud van deze regeling vindt u hier.

Vervallen accijnskorting
Dit betekent helaas dat spoediger dan verwacht de korting van 18,7 cent, zoals deze nu bij alle LNG-tankstations in Nederland geldt, de komende periode zal vervallen. Wanneer deze korting precies vervalt, verschilt per tankstation exploitant aangezien dit afhankelijk is van het subsidiebudget per exploitant.

Het Nationaal LNG platform is zeer verheugd over de snelle groei van LNG en de eerste stappen richting bio-LNG, maar betreurt dat de korting niet tot het einde van het jaar gehandhaafd kan worden. Het vervallen van de korting is gelukkig tijdelijk, aangezien volgend jaar weer budget beschikbaar is.

Aanpassingen voor realisatie Klimaatdoelen
De subsidieregeling van I&W is en was een welkome geste om tot een oplossing te komen door het wegvallen van de accijns teruggaveregeling. LNG heeft zich het afgelopen decennium in Europa goed ontwikkeld, mede dankzij de pioniersrol van Nederland in de vroegtijdige opstart van een dekkend LNG-netwerk. Veel overheden ondersteunen de LNG-ontwikkeling vanwege de lagere CO₂-uitstoot. De LNG-markt is echter te kwetsbaar door de tijdelijke aard van deze maatregelen. Daarom zet het Nationaal LNG Platform zich in om tot een structurele oplossing te komen. De transportsector moet kunnen rekenen op een stabiel lange termijn perspectief. Dit vertrouwen is noodzakelijk om de transitie richting bio-LNG verder te kunnen doorzetten.